Cadrele medicale din Mangalia se vaccinează împotriva COVID-19 | Centrele de vaccinare pentru populație vor funcționa în sălile de sport de la Liceul Teoretic Callatis și Școala Gimnazială Nr.1

0
1036

Cam­pa­nia de vac­ci­na­re a înce­put, luni, 4 ianu­a­rie, în cen­tre­le spe­cial ame­na­ja­te la Spi­ta­lul Muni­ci­pal și la Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re, din Man­ga­lia. Ast­fel, în peri­oa­da 04–07 ianu­a­rie, vor fi vac­ci­na­te 205 cadre medi­ca­le din spi­tal, în baza înscri­e­ri­lor pre­a­la­bi­le. Cei­lalți mem­bri ai per­so­na­lu­lui medi­cal urmea­ză să fie vac­ci­nați până la sfâr­și­tul aces­tei luni. Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor insti­tu­ți­ei, pri­ma zi de vac­ci­na­re a decurs în con­di­ții nor­ma­le și nicio per­soa­nă nu a înre­gis­trat vre­un discon­fort post-vac­ci­na­re.

Pri­ma eta­pă din faza I de vac­ci­na­re împo­tri­va SARS-CoV‑2 se poa­te pre­lungi, la Man­ga­lia, în func­ție de numă­rul de soli­ci­tări care se vor înre­gis­tra, pe par­curs. Repre­zen­tan­ții spi­ta­lu­lui sus­țin că acti­vi­ta­tea din cadrul Pavi­li­o­nu­lui A, unde func­țio­nea­ză cen­trul de vac­ci­na­re, a fost sis­ta­tă, tem­po­rar, urmând a fi relu­a­tă, ime­di­at după ce va fi fina­li­za­tă vac­ci­na­rea per­so­na­lu­lui medi­cal.

”Cen­trul de vac­ci­na­re de la nive­lul spi­ta­lu­lui este orga­ni­zat în cadrul Pavi­li­o­nu­lui A, iar din aces­te con­si­de­ren­te, în peri­oa­da 04.01 — 07.01.2021, urgen­țe­le medi­ca­le pedia­tri­ce și gine­co­lo­gi­ce vor fi direc­țio­na­te către Spi­ta­lul Jude­țean Con­stan­ța”, pre­ci­zea­ză mana­ge­rul uni­tă­ții sani­ta­re, Ali­na Dan.

În cel de-al doi­lea cen­tru de vac­ci­na­re, orga­ni­zat în incin­ta Sana­to­ri­u­lui Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia, urmea­ză a fi vac­ci­na­te, con­form soli­ci­tă­ri­lor, 140 de cadre medi­ca­le din 267, care acti­vea­ză în uni­ta­tea bal­nea­ră. Pri­ma per­soa­nă vac­ci­na­tă a fost chiar mana­ge­rul insti­tu­ți­ei, Lucian Nichi­ta, care a decla­rat că nu a avut niciun discon­fort în urma vac­ci­nă­rii și așteap­tă cea de‑a doua doză de vac­cin, după cele 21 de zile, așa cum reco­man­dă spe­cia­liș­tii în dome­niu. Tot la cen­trul de vac­ci­na­re din cadrul Sana­to­ri­u­lui, sunt vac­ci­na­te cadre­le medi­ca­le de la nive­lul ora­șu­lui, care au cabi­ne­te indi­vi­du­a­le și s‑au înscris onli­ne pe plat­for­ma ofi­ci­a­lă a Guver­nu­lui Româ­ni­ei.

În ceea ce pri­veș­te orga­ni­za­rea cen­tre­lor de vac­ci­na­re pen­tru res­tul popu­la­ți­ei ora­șu­lui, care urmea­ză să pri­meas­că vac­ci­nul, în faza a II‑a și a III‑a a cam­pa­niei de vac­ci­na­re, auto­ri­tă­ți­le loca­le au dema­rat pro­ce­du­ra înfi­in­ță­rii aces­tor loca­ții.

”La nive­lul Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, s‑a hotă­rât ca cele două cen­tre să func­țio­ne­ze la săli­le de sport de la Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis și Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1. În aces­te loca­ții, spa­ți­ul este des­tul de gene­ros, unde se pot vac­ci­na câte­va sute de per­soa­ne, într‑o zi. În Cen­trul de la Lice­ul Cal­la­tis va fi vac­ci­na­tă și popu­la­ția din Lima­nu, 23 August și Peci­nea­ga. Momen­tan, sun­tem în faza de pre­gă­ti­re și dota­re cu tot ce este nece­sar pen­tru acti­vi­ta­tea de vac­ci­na­re. Pe aceas­tă cale, rog locu­i­to­rii Man­ga­li­ei să aibă încre­de­re și să se vac­ci­ne­ze. Numai printr‑o imu­ni­za­re în masă, putem scă­pa de acest virus devas­ta­tor”, a decla­rat vice­pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Dra­goș Ange­les­cu, res­pon­sa­bil în aceas­tă pri­vin­ță.


Man­ga­lia News, 05.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply