Bogdan Bola: Pregătiri pentru demararea proiectului de înnisipare și stoparea eroziunii costiere, la Eforie și Costinești

0
188

Bogdan Bola: Săp­tămâ­na aceas­ta, împre­u­nă cu cole­gii mei din #ABADL, am avut două întâl­niri impor­tan­te cu pri­ma­rii din #Efo­rie și #Cos­ti­nești. Pe lân­gă lucră­ri­le de gos­po­dă­ri­re a ape­lor pe care le des­fă­șu­răm în cele două loca­li­tăți, pro­iec­tul de înni­si­pa­re pen­tru sto­pa­rea ero­ziu­nii cos­ti­e­re va înce­pe în curând și în aces­te zone, iar lucru­ri­le tre­bu­ie pre­gă­ti­te teme­i­nic.

La Efo­rie se defi­ni­ti­vea­ză faza de pro­iec­ta­re și pre­co­ni­zăm că faza de exe­cu­ție va înce­pe, pe zone­le de diguri, la jumă­ta­tea aces­tui an. La fina­lul lucră­ri­lor, fără să afec­tăm în vre­un fel sezo­nul esti­val, vom avea șase diguri noi (cele vechi vor fi demo­la­te și refă­cu­te), însu­mând pes­te 3.3 km lun­gi­me. Ulte­ri­or, pe zona Efo­rie Nord — Cor­don Lito­ral — Efo­rie Sud, se va dema­ra înni­si­pa­rea pro­priu-zisă pe o dis­tan­ță de pes­te patru km lun­gi­me.

Din dis­cu­ți­i­le cu dom­nul pri­mar Robert Șer­ban, l‑am asi­gu­rat că prin lucră­ri­le de înni­si­pa­re, se va adu­ce un aport sub­stan­ți­al turis­mu­lui din zonă. Ast­fel, se vor crea prac­tic pla­je noi la sud de Capul Tur­cu­lui (pes­te un km lun­gi­me), dezvol­tând poten­ți­a­lul turis­tic al zonei de sud a loca­li­tă­ții. De alt­fel, Efo­rie va fi pri­ma loca­ție care va bene­fi­cia de implan­ta­rea ier­bii de mare în larg (Zos­te­ra Nol­tii), sin­gu­ra plan­tă (nu algă) care poa­te pole­ni­za sub apă, care poa­te pro­du­ce oxi­gen și care va con­du­ce la sti­mu­la­rea bio­di­ver­si­tă­ții și îmbu­nă­tă­ți­rea cali­tă­ții apei.

La Cos­ti­nești, lucră­ri­le de înni­si­pa­re vor înce­pe din zona epa­vei Evan­ghe­lia și se vor ter­mi­na în zona hote­lu­lui Forum. Ast­fel, pla­je­le noi vor avea o lăți­me între 70 — 100 de metri, pe o lun­gi­me de pes­te 2 km. Momen­tan, zona Cos­ti­nești se află în fază de con­trac­ta­re, lucră­ri­le înce­pând efec­tiv până în vara anu­lui urmă­tor. Și aici vom rea­li­za o zonă de pro­tec­ție a pla­je­lor — șap­te diguri noi, având în total pes­te 3.2 km lun­gi­me.

În sub­si­di­ar, l‑am asi­gu­rat pe dom­nul pri­mar Jea­nu Dumi­tru că Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea — Lito­ral doreș­te și rea­bi­li­ta­rea fale­zei ava­ri­a­te în urma furt­u­ni­lor din 2012, aco­lo unde pro­fi­lul pla­jei se va înăl­ța cu aproa­pe trei metri. Vor tre­bui extra­se pal­plan­șe­le aproa­pe pră­bu­și­te de pe pla­jă și malul întă­rit, mai ales că pla­ja cea nouă va avea un rol de sta­bi­li­za­re a malu­lui.

Nu în ulti­mul rând, inten­țio­năm să ne ținem de cuvânt și să rea­bi­li­tăm pode­țul din­spre lac, din Cos­ti­nești. Ast­fel, până în vară vom înlo­cui pie­se­le de lemn de pe vechiul podeț, lucru care nu s‑a mai făcut nici­o­da­tă de la pune­rea în func­țiu­ne, cele exis­ten­te acum fiind rup­te sau ava­ri­a­te foar­te puter­nic de medi­ul marin. Spe­răm ca ast­fel să dăm o mână de aju­tor admi­nis­tra­ți­ei loca­le, pen­tru a oferi local­ni­ci­lor și turiș­ti­lor con­di­ții cât mai bune pen­tru rela­xa­rea aces­to­ra.


Man­ga­lia News, 09.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply