Bogdan Bola: Digul din zona Steaguri, stațiunea Neptun, într-adevăr, arată ca după bombardament și reprezintă un pericol pentru cetățeni | În cadrul proiectului de înnisipare și de stopare a eroziunii zonei costiere, avem deja prevăzuți bani pentru reabilitarea completă a tuturor digurilor din partea de sud a litoralului. Doar în stațiunea Neptun vom reabilita complet trei diguri, având aproape 1.5 km lungime, în următorii doi ani

0
192

Bogdan Bola: Digul din zona Stea­guri, din sta­țiu­nea Nept­un, într-ade­văr, ara­tă ca după bom­bar­dament și repre­zin­tă un peri­col pen­tru cetă­țeni. Din păca­te, lucrări de rea­bi­li­ta­re a struc­tu­rii aces­tu­ia nu s‑au mai făcut de ani buni…, până acum! Știu că este res­pon­sa­bi­li­ta­tea noas­tră, a celor de la #ABADL, însă până în acest moment nu au exis­tat fon­duri pen­tru acest lucru…

În cadrul pro­iec­tu­lui de înni­si­pa­re și de sto­pa­re a ero­ziu­nii zonei cos­ti­e­re, avem deja pre­vă­zuți bani pen­tru rea­bi­li­ta­rea com­ple­tă a tutu­ror digu­ri­lor din par­tea de sud a lito­ra­lu­lui. Doar în sta­țiu­nea Nept­un vom rea­bi­li­ta com­plet trei diguri, având aproa­pe 1.5 km lun­gi­me, în urmă­to­rii doi ani.

În ace­eași peri­oa­dă, se vor realiza/reabilita încă șap­te alte diguri în zona Venus — Saturn — Man­ga­lia, însu­mând apro­xi­ma­tiv cinci km de epiuri (diguri transver­sa­le). Sunt con­ști­ent că lumea s‑a sătu­rat de pro­mi­siuni, însă până acum ne-am ținut de cuvânt și de trea­bă. Așa că asta inten­țio­năm să facem și pe vii­tor!

Sur­sa foto: Man­ga­lia News (arhi­vă).


Man­ga­lia News, 13.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply