BOBOTEAZA. Ce NU trebuie să faci în această zi

0
469

Bobo­tea­za este una din­tre cele mai impor­tan­te sar­ba­tori, atât pen­tru creș­ti­nii orto­do­cși, cât și pen­tru cei cato­lici. Bobo­tea­za sau Bote­zul Dom­nu­lui, cunos­cu­tă și sub denu­mi­ri­le “Ară­ta­rea Dom­nu­lui” sau “Epi­fa­nia”, din 6 ianu­a­rie, iar ziua Sfân­tu­lui Ioan, din 7 ianu­a­rie, mar­chea­ză sfâr­si­tul săr­bă­to­ri­lor dedi­ca­te Naș­te­rii Dom­nu­lui.

BOBOTEAZA. În ziua de Bobo­tea­ză are loc sfinţi­rea ape­lor, în tim­pul slu­j­bei de Ior­dan. Locul de desfă­şu­ra­re a slu­j­bei se ale­ge împre­u­nă cu pre­o­tul, de obi­cei într-un spa­ţiu mai larg — unde să fie cel puţin o fân­tâ­nă -, în ime­di­ată veci­nă­ta­te a unei ape cur­gă­toa­re, în gos­po­dă­ria unui om sau în cur­tea bise­ri­cii. Pen­tru acest moment se adu­ce apă, care se punea în vase mari de lemn şi, tot acum, se taie, la rău, o cru­ce mare de ghea­ţă. În jurul aces­tei cruci sau în jurul cru­cii care se află în mod nor­mal în cur­tea bise­ri­cii, se desfă­şoa­ră întreg cere­mo­n­i­a­lul reli­gi­os, la care par­ti­ci­pa toa­tă sufla­rea comu­ni­tă­ţii.

BOBOTEAZA. După slu­j­ba de sfinţi­re a apei, trans­for­ma­tă în agheas­mă, fie­ca­re cre­din­cios îşi ia apă sfinţi­tă în vase­le de lemn sau de sti­clă cu care a venit de aca­să. Pe dru­mul de întoar­ce­re ei stri­gă “Chi­ra­le­i­sa”- pen­tru belşu­gul hol­de­lor vii­toa­re, pen­tru puri­fi­ca­rea aeru­lui şi pen­tru cre­ş­te­rea cât mai mare a câne­pii — şi toar­nă câte puţi­nă agheas­mă în toa­te fân­tâ­ni­le întâl­ni­te în cale. Oda­tă aju­nşi aca­să, oame­nii sfinţesc cu agheas­mă șura, graj­dul, ani­ma­le­le din grajd, pomii din liva­da, casă şi inte­ri­o­rul casei.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply