Azi vorbim despre… bătaie! | La pas prin Țara lui Moș Crăciun, cu Liliana Pintilie

0
292

La pas prin Țara lui Moș Crăciun, cu Liliana Pintilie | Azi vorbim despre… bătaie!

Îna­in­te de Cră­ciun, a fost viral pe inter­net un text des­pre o deprin­de­re ver­ba­lă mai veche a româ­ni­lor cu tri­mi­te­re la “băta­ie”. Colec­ția de expre­sii care inclu­de ver­bul “a bate” sub diver­se for­me, mi s‑a părut pe cât de amu­zan­tă, pe atât de reu­și­tă (să tră­i­as­că cine‑a scris‑o). 

Eu recu­nosc că sunt abso­lut fas­ci­na­tă de ling­vis­ti­că și încerc pe cât posi­bil să des­ci­frez fru­mu­se­țea lim­bii nor­ve­gie­ne, sub toa­te aspec­te­le ei. Mă rog, per­so­nal, cred că aces­te două lim­bi au foar­te mul­te în comun: cuvin­te simi­la­re, cuvin­te cu ace­eași rădă­ci­nă, sub­stan­ti­ve împăr­ți­te pe trei genuri (mas­culin, femi­nin și neu­tru), ca să nu mai vor­bim de pro­ver­be și expre­sii ver­ba­le cu ace­lași înțeles.

Așa se face că, la un pahar de vor­bă cu nor­ve­gie­nii, am făcut ana­li­za tex­tu­lui de care vă poves­team la înce­put. Oh, da! A fost deli­ci­ul serii să con­stat că nu “numai nouă ne pla­ce băta­ia”. O să redau mai jos expre­si­i­le ver­ba­le cu refe­ri­re la băta­ie și inter­pre­tă­ri­le lor afe­ren­te lim­bii nor­ve­gie­ne și vă las pe voi să apre­ciați simi­li­tu­di­nea nu numai de voca­bu­lar, dar și de cultură:

Cică noi nu cură­țăm covoa­re, noi batem covoa­re­le. Iată că și nor­ve­gie­nii fac la fel. Ca să vezi, când pe noi ne bate un gând, și pe ei … tot așa. Mai știți că ini­ma noas­tră bate, nu pom­pea­ză, da? Ha, ha! Și a nor­ve­gie­ni­lor la fel. Și cine știe în câte alte limbi…

Da, poa­te că pan­to­fii noș­tri ne bat și ai lor nu, dar pot­coa­ve­le se bat la fel.
Unul din­tre dan­su­ri­le tra­di­țio­na­le din zona Mol­do­vei este “Bătu­ta”. Cul­mea este că au și nor­ve­gie­nii un ritu­al (nu chiar dans) prac­ti­cat la strân­sul recol­tei, după sece­riș (ali­as bătu­tul ier­bii) și care se chea­mă tot “Bătu­ta”.

Și poa­te că lap­te­le nos­tru nu‑i fer­men­tat, ci e bătut, în vre­me ce lap­te­le lor e doar acru, dar și noi și ei, batem la fel la ușă, nu cio­că­nim. Până și vân­tul bate la fel. Ploa­ia bate și ea cu pute­re, ramu­ri­le bat în geam și fereas­tra bate (se izbeș­te de toc) tot ca pe la noi. Și noi și ei batem la mași­na de scris (sau la tas­ta­tu­ră), dar batem și în lemn, în semn de recunoștintă. 

Ați bătut vreo­da­tă la uși închi­se, sau vi s‑a părut că cine­va e… bătut în cap?
 
Ei bine, nu sun­teti sin­gu­rii. Și nor­ve­gie­nii pățesc la fel. Mai mult, nimic nu e mai firesc decât să auzi bătăi de aripi pe malul apei, când oro­lo­gi­ul de la Pri­mă­rie bate ora fixă. Știm cu pre­ci­zie ce oră este, în func­ție de câte bătăi de ceas se aud. 

Nici cei mici nu fac excep­ție și, în vre­me ce la noi ros­to­go­lesc o găle­tușă cu aju­to­rul unui băț (Doam­ne! Câte cuvin­te!), piti­cii lor “bat gălea­ta” în ace­lași mod.

Și la noi, dar și la nor­ve­gieni omul se bate cu pum­nul în piept că a dat lovi­tu­ra, însă aici ei mai vin cu câte­va expre­sii — com­ple­tări care la noi s‑ar tra­du­ce ceva de genul… are mulți bani pe el și este un om care face carie­ră (expre­sii deri­va­te tot din ver­bul “a bate”).
 
Și, dacă noi batem pal­ma pen­tru un pact, fac și ei la fel. Ba mai mult, toa­ta lumea bate din pal­me, când, după o via­ță tumul­toa­să (în spe­cial amo­roa­să), cine­va se linis­teș­te și se sta­bi­leș­te unde­va (expre­sii ver­ba­le care în lim­ba nor­ve­gi­a­nă includ ver­bul “a lovi”.
 
Da, știu! Bate la ochi, vor zice unii, dar și nor­ve­gie­nii zic la fel. Cu sigu­ran­ță că și noi și ei avem mul­te alte vor­be de duh, însă până una-alta, daca ați zâm­bit citind aces­tea, atunci eu mi-am făcut bine temele.
 
Până data vii­toa­re, vă las un link de aju­tor către pri­me­le povești din Țara lui Moș Cră­ciun: https://www.mangalianews.ro/tag/tara-lui-mos-craciun/

Lili­a­na Pin­ti­lie, San­d­vi­ka, Norway, ianu­a­rie 2021.

”Vă îmbră­ți­șez cu mult drag, din Țara lui Moș Crăciun”.

MN: Alte gân­duri scri­se atât de inspi­rat de Lili­a­na Pin­ti­lie, cores­pon­den­ta noas­tră dra­gă din ”Nor­dul înde­păr­tat” și publi­ca­te de Man­ga­lia News, sub gene­ri­cul ”La pas, prin Țara lui Moș Cră­ciun”, puteți citi aicihttps://s9.ro/1b09.


Man­ga­lia News, 31.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply