Aurelia Lăpuşan: Curg veștile triste, ca mărgelele înșirate pe ața vieții. Astăzi ni se spune că Gheorghe Todor a plecat să facă un Târg de carte în Cer…

0
233

”Curg veș­ti­le tris­te, ca măr­ge­le­le înși­ra­te pe ața vie­ții. Astăzi ni se spu­ne că Ghe­or­ghe Todor a ple­cat să facă un Târg de car­te în Cer. Am păs­trat rân­du­ri­le pe care mi le‑a tri­mis, atunci când con­stru­iam împre­u­nă cu soțul meu car­tea Man­ga­li­ei. Le pun aici în semn de pre­țu­i­re și recu­noș­tin­ță pen­tru un Om care a iubit Car­tea și Dobro­gea cu un devo­ta­ment greu de ega­lat. Drum lin, Pri­e­te­ne!

Ghe­or­ghe Todor – un fel de bio­gra­fie

Via­ţa mi‑a fost tra­ver­sa­tă ca un fir roşu de o pasiu­ne mis­tu­i­toa­re: car­tea. Bucu­ria, sta­rea ine­fa­bi­lă pe care ţi‑o dă atin­ge­rea aces­tui obiect însu­fleţit de mis­te­re­le ascun­se sub cope­rţi nu poa­te fi ega­la­tă de nici o altă plă­ce­re a vieţii. Poa­te doar de lec­tu­ră, de plă­ce­rea lec­tu­rii, de momen­tul ace­la de gra­ţie când atin­ge­rea aces­tui obiect numit car­te se con­to­peş­te cu sta­rea de viu pe care ţi‑o dă lite­ra bine tipă­ri­tă. După liceu, am lucrat vre­un an jumă­ta­te într-un şan­ti­er naval, după care aproa­pe vreo doi ani am fugit pe mare şi am mari­nă­rit ţăr­mu­ri­le lito­ra­lu­lui. Am dat apoi fuga, vreo cinci ani, la Bra­şov şi m‑am spe­cia­li­zat în explo­zivi, am făcut aproa­pe un an jur­na­lis­ti­că la Iaşi, încă vreo trei an am repa­sat sto­fe, mi-am petre­cut dimi­neţi­le şi nopţi­le scri­ind poe­zie, iar Revo­lu­ţia m‑a prins făcând de vreo 10 ani foto­gra­fie. Evi­dent că atunci pri­mul lucru la care m‑am gân­dit a fost o libră­rie-anti­ca­ri­at, pe care am şi înfiinţat‑o, pri­ma din Româ­nia şi care se numea şi atunci şi acum „Nichi­ta Stă­ne­scu“.

Până la a orga­ni­za un târg de car­te nu a fost decât un pas şi ast­fel, în 1991, am înfi­inţat „Târ­gul Esti­val de car­te“, pri­mul din Româ­nia, dar şi din Euro­pa de Est. Un târg de car­te par­ti­cu­lar… În 1996 am înfi­inţat edi­tu­ra „Todor“, iar în 1998 am scos pe pia­ţă pri­mul ziar color din regiu­nea Dobro­gea, zia­rul „Man­ga­lia“. Târ­gul a ajuns, în 2007, la a 13‑a edi­ţie. Pes­te 500 scri­i­tori au venit vara la edi­ţi­i­le mani­fes­tă­rii con­ce­pu­tă de mine. Am strâns de la fie­ca­re târg cărţi cu auto­graf, câte un exem­plar de la cei mai mari scri­i­tori români şi stră­ini. Au fost expu­se în aceşti ani vreo 40.000 titluri. Cu ele vreau să fac un muzeu al cărţii la Man­ga­lia. Ar fi pri­mul de acest fel din Româ­nia. Am adu­nat în plus toa­te edi­ţi­i­le Emi­ne­scu şi Nichi­ta Stă­ne­scu. O cole­cţie de suflet pe care am clădit‑o cu greu”.

Târ­gul ”Car­tea la nisip”, acel feno­men unic al Man­ga­li­ei, a con­ti­nu­at încă mulți ani și Gigi Todor a invi­tat alte sute de mari scri­i­tori să-și lanse­ze căr­ți­le la Man­ga­lia, pe vre­mea când ora­șul era cu ade­vă­rat Capi­ta­la cul­tu­ra­lă esti­va­lă a Româ­ni­ei.
A fost pe când încă se amin­teș­te…
Astăzi ora­șul îi este dator lui Ghe­or­ghe Todor. Să‑i ducă spre împli­ni­re visu­ri­le, să‑l păs­tre­ze în memo­ria afec­ti­vă, să‑l cin­steas­că așa cum se cuvi­ne”.

Aure­lia Lăpușan, joi, 14 ianu­a­rie 2021.

 


Man­ga­lia News, 14.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply