ATENȚIE, VITEZA UCIDE! În anul 2020, pe DN 39 au fost înregistrate 47 de accidente rutiere, soldate cu 4 persoane decedate, 5 persoane rănite grav și 40 de persoane rănite ușor.

0
213

ATENȚIE, VITEZA UCIDE! În anul 2020, pe DN 39 au fost înregistrate 47 de accidente rutiere, soldate cu 4 persoane decedate, 5 persoane rănite grav și 40 de persoane rănite ușor.

În peri­oa­da 3 — 4 ianu­a­rie a.c., poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Dru­muri Națio­na­le și Euro­pe­ne al Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er au des­fă­șu­rat acțiuni pe linia pre­ve­ni­rii acci­den­te­lor ruti­e­re, pe DN 39 (Con­stan­ța — Man­ga­lia) și DN 22 (Lumi­na — Tulcea).

Din ana­li­ze­le efec­tu­a­te, s‑a con­sta­tat fap­tul că prin­tre prin­ci­pa­le­le cau­ze de pro­du­ce­re a acci­den­te­lor ruti­e­re pe aces­te dru­muri se numă­ră vite­za nere­gu­la­men­ta­ră, depă­și­rea nere­gu­la­men­ta­ră și alte pre­o­cu­pări de natu­ră a dis­tra­ge aten­ția con­du­că­to­ru­lui auto (folo­si­rea tele­fo­nu­lui mobil).

Poli­țiș­tii ruti­eri au acțio­nat în 8 zone, fiind apli­ca­te 167 de sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, în valoa­re tota­lă de pes­te 100.000 de lei, din­tre care 151 pen­tru depă­și­rea limi­tei de vite­ză admisă.

Tot­o­da­tă, au fost reți­nu­te 7 per­mi­se de con­du­ce­re, din­tre care 5 pen­tru depă­și­rea cu pes­te 50 km/h a limi­tei de vite­ză admi­să pe sec­to­rul de drum respectiv.

Exem­plu:

La data de 3 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 10.30, poli­țiș­tii ruti­eri au depis­tat un băr­bat, de 25 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DN 22 având vite­za de 153 km/h pe un sec­tor de drum cu limi­ta de vite­ză de 100 km/h. Per­soa­na în cau­ză a fost sanc­țio­na­tă con­tra­ven­țio­nal cu amen­dă în valoa­re de 1.305 lei, fiindu‑i tot­o­da­tă reți­nut per­mi­sul de con­du­ce­re pe o peri­oa­dă de 90 de zile.

***

În anul 2020, pe DN 39 au fost înre­gis­tra­te 47 de acci­den­te ruti­e­re, sol­da­te cu 4 per­soa­ne dece­da­te, 5 per­soa­ne răni­te grav și 40 de per­soa­ne răni­te ușor. Tot­o­da­tă, pe DN 22 au fost înre­gis­tra­te, anul tre­cut, 24 de acci­den­te ruti­e­re, sol­da­te cu 5 per­soa­ne dece­da­te, 2 per­soa­ne răni­te grav și 26 de per­soa­ne răni­te ușor.

Ast­fel de acțiuni vor con­ti­nua și în peri­oa­da următoare.

Poli­țiș­tii ruti­eri vă reco­man­dă să res­pec­tați regi­mul legal de viteză.


Man­ga­lia News, 06.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply