Astăzi, de Sfântul Ioan, milioane de români îşi serbează onomastica

0
525

Cuget Liber: După Bobo­tea­ză, este cin­stit Sfân­tul Ioan, numit şi „Îna­in­te­mer­gă­to­rul”, pen­tru că a anu­nţat veni­rea lui Hris­tos. Părinţii lui, pre­o­tul Zaha­ria şi Eli­sa­be­ta, erau rude cu părinţii Fecioa­rei Maria, Ioa­chim şi Ana. În timp ce Zaha­ria slu­jea la tem­plu în Ieru­sa­lim, i‑a ves­tit Arhan­ghe­lul Gavri­il că Eli­sa­be­ta va naş­te un fiu la bătrâ­neţe şi se va che­ma Ioan.  (…)

Aproa­pe două mili­oa­ne de români, în majo­ri­ta­te băr­ba­ţi, îşi vor săr­bă­tori ono­mas­ti­ca, astăzi, cu oca­zia Sfân­tu­lui Ioan, potri­vit Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (MAI). 

Con­form sta­tis­ti­ci­lor Dire­cţi­ei pen­tru Evi­denţa Per­soa­ne­lor şi Admi­nis­tra­rea Baze­lor de Date din MAI, 1.963.102 de cetă­ţeni români, res­pec­tiv 1.408.983 băr­ba­ţi şi 554.119 femei, poar­tă nume­le Sfân­tu­lui Ioan Bote­ză­to­rul. 

Din­tre român­ce, 373.537 se numesc Ioa­na, 142.656 — Ione­la, 19.924 — Ioni­ca, iar 11.265 — Nela. 

Cei mai mulţi din­tre băr­ba­ţii care îşi ser­bea­ză ono­mas­ti­ca, mai pre­cis 507.822, se numesc Ioan. Alţi 401.914 au pre­nu­me­le Ion, iar 328.389, pe cel de Ionuţ. Aces­to­ra li se ada­u­gă apro­xi­ma­tiv 144.500 de români care se numesc Ionel şi 21.638 cu pre­nu­me­le Nelu.

LA MULȚI ANI, TUTUROR CELOR CARE POARTĂ NUMELE SFÂNTULUI IOAN!


Man­ga­lia News, repu­bli­cat 07.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply