Arta actorului — Competiții artistice online | Performanțe ale elevilor de la Colegiul Național de Arte “Regina Maria” din Constanța

0
276

Arta actorului — Competiții artistice online | Performanțe ale elevilor de la Colegiul Național de Arte “Regina Maria” din Constanța.

Ele­vii Cole­gi­u­lui Națio­nal de Arte “Regi­na Maria” din Con­stan­ța, spe­cia­li­za­rea Arta Acto­ru­lui, con­ti­nuă să expe­ri­men­te­ze arta tea­tra­lă din pris­ma artei acto­ru­lui de film, având în vede­re noua for­mă de par­ti­ci­pa­re onli­ne la fes­ti­va­lu­ri­le de spe­cia­li­ta­te. Ca urma­re a mun­cii lor, Cole­gi­ul Națio­nal de Arte “Regi­na Maria” din Con­stan­ța se mân­dreş­te cu per­for­man­țe­le obți­nu­te în cadrul com­pe­ti­ți­i­lor artis­ti­ce orga­ni­za­te onli­ne, după cum urmea­ză: Iri­mia Bogdan — Mihai, elev al spe­cia­li­ză­rii Muzi­că — Pian în cla­sa a VII‑a, tro­fe­ul Fes­ti­va­lu­lui lui Moş Cră­ciun – Plo­iești – onli­ne — edi­ția I — 2020, sec­țiu­nea Acto­rie, apoi tro­fe­ul Fes­ti­va­lu­lui Națio­nal de Inter­pre­ta­re Cân­te­ce­le Ier­nii – Timi­șoa­ra, edi­ția I onli­ne, sec­țiu­nea Acto­rie, locul I la Fes­ti­va­lul de Intre­per­ta­re şi Cre­a­ție Talen­te Româ­neşti, 2020 – Bucu­rești, sec­țiu­nea Poe­zie, locul I al Fes­ti­va­lu­lui Remem­ber Christ­mas tales — Bucu­rești, sec­țiu­nea Tea­tru; Bian­ca Ilie, ele­vă în cla­sa a X‑a, tro­fe­ul Fes­ti­va­lu­lui ”Remem­ber Christ­mas tales” — Bucu­rești, sec­țiu­nea Teatru.

Pro­fe­so­rul coor­do­na­tor, Adăs­că­li­ței Lore­da­na – Ade­li­na ates­tă per­for­man­țe­le ele­vi­lor, atră­gând aten­ția asu­pra fap­tu­lui că ele­vii şi-au însu­şit teh­nici ale artei acto­ru­lui de film şi tex­te des­tul de difi­ci­le, Iri­mia Bogan — Mihai inter­pre­tând ”Scri­soa­re către Făt-Fru­mos”, de Tudor Chi­ri­lă și ”Min­gea” din ”Cră­ci­u­nul Jucă­ri­i­lor”, de Dan Doboș,  iar Ilie Bian­ca, “Deş­teap­tă-te româ­ne”, de Andrei Mureşanu.

Con­si­li­er de imagine,

Prof. Moni­ca Enache.


Man­ga­lia News, 11.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply