APIA — Stadiul plăților pentru Campania 2020

0
186

Stadiul plăților pentru Campania 2020.

Agen­ția de Plăți şi Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA) con­ti­nuă auto­ri­za­rea plă­ții regu­la­re pen­tru Cam­pa­nia 2020, până la acest moment fiind auto­ri­zați la pla­tă un număr de 760.465 fer­mi­eri, repre­zen­tând un pro­cent de 92,64% din numă­rul total al fer­mi­e­ri­lor eli­gi­bili care au depus Cere­re uni­că de pla­tă în Cam­pa­nia 2020.

Suma tota­lă auto­ri­za­tă la pla­tă este de 2,09 mili­ar­de euro, din care:

    — 1,66 mili­ar­de euro din Fon­dul Euro­pean de Garan­ta­re Agri­co­lă (FEGA);

    — 365,85 mili­oa­ne euro din Fon­dul Euro­pean Agri­col pen­tru Dezvol­ta­re Rura­lă (FEADR);

    — 72,72 mili­oa­ne euro cofi­nan­ța­re de la Buge­tul Națio­nal (BN1).

Plă­ţi­le finan­ța­te din FEGA se efec­tu­ea­ză la cur­sul de schimb de 4,8725 lei pen­tru un euro, iar plă­ţi­le finan­ța­te din FEADR la cur­sul de schimb de 4,7830 lei pen­tru un euro.

Tot­o­da­tă, vă infor­măm că până la data de 13 ianu­a­rie 2021 suma tota­lă auto­ri­za­tă la pla­tă pen­tru spri­ji­nul cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic se ridi­că la 153,02 mili­oa­ne euro, din care:

  • 79,03 mili­oa­ne euro  — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Vaci de lapte;
  •  1,29 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Bivo­li­țe de lapte;
  • 9,75 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Tau­ri­ne de carne;
  • 62,92 mili­oa­ne euro  — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Ovine/Caprine;
  • 0,02 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic – Viermi de mătase.

Plă­ți­le se efec­tu­ea­ză în lei, la cur­sul de schimb de 4,8725 lei pen­tru un euro, sta­bi­lit de Ban­ca Cen­tra­lă Euro­pea­nă la data de 30 sep­tem­brie 2020 și publi­cat în Jur­na­lul Ofi­ci­al al Uniu­nii Euro­pe­ne, seria C, nr.323 din 1 octom­brie 2020.

Misiu­nea noas­tră per­ma­nen­tă vizea­ză efec­tu­a­rea plă­ți­lor către fer­mi­eri, în ter­me­ne­le pre­vă­zu­te de legi­sla­ția în vigoa­re, în mod echi­ta­bil și transparent.

APIA, MEREU ALĂTURI DE FERMIERI!


Man­ga­lia News, 19.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply