APIA — Stadiul plăților în anul 2020 | La final de an, suma totală autorizată de APIA la plată în perioada 1 ianuarie – 30 decembrie 2020 a fost de 3,52 miliarde euro

0
248

APIA — Stadiul plăților în anul 2020.

Agen­ția de Plăți şi Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA) infor­mea­ză că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Hotă­rârii de Guvern nr.1104/17.12.2020 pen­tru apro­ba­rea pla­fo­a­ne­lor alo­ca­te sche­me­lor de spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic, pre­cum şi pen­tru sta­bi­li­rea cuan­tu­mu­lui aces­to­ra pen­tru anul de cere­re 2020, la data de 30 decem­brie 2020 suma auto­ri­za­tă la pla­tă pen­tru spri­jin cuplat in sec­tor zoo­teh­nic se ridi­că la 105,12 mili­oa­ne euro, din care:

  • 39,52 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Vaci de lap­te;
  • 0,86 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Bivo­li­țe de lap­te;
  • 5,42 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Tau­ri­ne de car­ne;
  • 59,32 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Ovine/Caprine.

Plă­ți­le se efec­tu­ea­ză în lei, la cur­sul de schimb de 4,8725 lei pen­tru un euro, sta­bi­lit de Ban­ca Cen­tra­lă Euro­pea­nă la data de 30 sep­tem­brie 2020 și publi­cat în Jur­na­lul Ofi­ci­al al Uniu­nii Euro­pe­ne, seria C, nr.323 din 1 octom­brie 2020.

Ca de fie­ca­re dată, APIA a mobi­li­zat toa­te resur­se­le pen­tru pre­gă­ti­rea sis­te­mu­lui și a cadru­lui insti­tu­țio­nal, ast­fel încât, după apro­ba­rea actu­lui nor­ma­tiv, să poa­tă dema­ra ime­di­at plă­ți­le către fer­mi­eri în vede­rea sus­ți­ne­rii con­ti­nue a acti­vi­tă­ții aces­to­ra.

Ast­fel, la final de an, suma tota­lă auto­ri­za­tă de APIA la pla­tă în peri­oa­da 1 ianu­a­rie  – 30 decem­brie 2020 este de 3,52 mili­ar­de euro, din care:

  • 2,16 mili­ar­de euro pen­tru Cam­pa­nia 2020, din Fon­dul Euro­pean de Garan­ta­re Agri­co­lă (FEGA), Fon­dul Euro­pean Agri­col pen­tru Dezvol­ta­re Rura­lă (FEADR) și cofi­nan­ța­re de la Buge­tul Națio­nal (BN1);
  • 844,20 mili­oa­ne euro pen­tru Cam­pa­nia 2019, din Fon­dul Euro­pean de Garan­ta­re Agri­co­lă (FEGA), Fon­dul Euro­pean Agri­col pen­tru Dezvol­ta­re Rura­lă (FEADR) și cofi­nan­ța­re de la Buge­tul Națio­nal (BN1) și Buget Națio­nal (BN);
  • 515,13 mili­oa­ne euro pen­tru Măsu­ri­le de pia­ță, comerț exte­ri­or, pro­mo­va­rea pro­du­se­lor agri­co­le și aju­toa­re de stat.

Misiu­nea noas­tră per­ma­nen­tă vizea­ză efec­tu­a­rea plă­ți­lor către fer­mi­eri, în ter­me­ne­le pre­vă­zu­te de legi­sla­ția în vigoa­re, în mod echi­ta­bil și trans­pa­rent.

APIA, MEREU ALĂTURI DE FERMIERI!


Man­ga­lia News, 04.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply