ANUNT din partea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în atenția tuturor aplicanților pentru granturile IMM

0
187

ANUNȚ — În aten­ția tutu­ror apli­can­ți­lor la sche­ma de aju­tor de stat pri­vind une­le măsuri pen­tru acor­da­rea de spri­jin finan­ci­ar din fon­duri exter­ne nerambursabile!

În urma sesi­ză­ri­lor pri­mi­te, am aflat că exis­tă per­soa­ne care tri­mit soli­ci­tan­ți­lor de gran­turi e‑ma­il-uri prin care îi feli­ci­tă că au fost admiși și le pro­pun diver­se ofer­te comerciale.

Vă infor­măm că Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turismului:

NU comu­ni­că apro­ba­rea pro­iec­te­lor prin terți, toa­te infor­mă­ri­le se fac în apli­ca­ție și/sau pe e‑mailul aplicantului!

NU favo­ri­zea­ză apli­canți, dosa­re­le sunt eva­lu­a­te după gri­la publi­ca­tă pe site-ul granturi.imm.gov.ro!

NU este aso­ci­at cu fir­me care per­cep taxe pen­tru faci­li­ta­rea obți­ne­rii aces­tor fonduri!

Pen­tru o infor­ma­re corec­tă pri­vind situ­a­ția înscri­e­ri­lor și plă­ți­lor pen­tru cele trei măsuri pre­vă­zu­te în sche­ma de aju­tor de stat, vă rugăm să urmă­riți plat­for­ma ofi­ci­a­lă și cana­le­le ofi­ci­a­le de comu­ni­ca­re ale instituției.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afaceri-România.


Man­ga­lia News, 20.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply