Anul 2021 este anul autostrăzilor din Moldova [VIDEO]

0
273

CNAIR: Anul 2021 este anul autos­tră­zi­lor din Moldova.

A8 este o inves­ti­ție de o impor­tan­ță stra­te­gi­că pen­tru Româ­nia. Dezvol­ta­rea zonei Mol­do­vei, inte­gra­tă cu res­tul regiu­ni­lor țării, este o pri­o­ri­ta­te pen­tru Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii și pen­tru CNAIR

”În ceea ce pri­veș­te pro­iec­ta­rea sec­to­ru­lui Târ­gu Mureș — Târ­gu Neamț, exis­tă o inca­pa­ci­ta­te con­sta­ta­tă, de‑a lun­gul tim­pu­lui, la fir­ma de pro­iec­ta­re. Din acest motiv am luat deci­zia să moni­to­ri­zăm per­ma­nent acest pres­ta­tor de ser­vi­cii. Ast­fel, în fie­ca­re zi de luni, la sedi­ul minis­te­ru­lui ana­li­zăm sta­di­ul evo­lu­ți­ei ser­vi­ci­i­lor de pro­iec­ta­re pe acest proiect. 

În cadrul aces­tui grup de lucru inte­rin­sti­tu­țio­nal par­ti­ci­pă auto­ri­tă­ți­le publi­ce cen­tra­le care con­cu­ră la rea­li­za­rea inves­ti­ți­ei (mediu, arhe­o­lo­gie, avi­ze, Ape­le Româ­ne etc.) cu sco­pul de a sim­pli­fi­ca și flui­di­za pro­ce­sul de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui. Acest lucru îl rea­li­zăm toc­mai pen­tru ca docu­men­ta­ția să cores­pun­dă, încă de la faza de ini­ți­e­re, cu cerin­țe­le avi­za­to­ri­lor impor­tanți în pro­ce­sul de implementare.

De ase­me­nea, a fost aten­țio­nat pro­iec­tan­tul INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA, printr‑o adre­să trans­mi­să la sedi­ul cen­tral din Madrid, solicitându‑i o alo­ca­re de for­ță de mun­că supli­men­ta­ră, nece­sa­ră și cores­pun­ză­toa­re dezvol­tă­rii pro­iec­tu­lui. Res­pec­tiv, am soli­ci­tat per­so­nal și uti­la­je pen­tru fina­li­za­rea stu­di­i­lor geo în zona monta­nă, ast­fel încât să se recu­pe­re­ze tim­pul pier­dut și să se intre în grafic.

În ceea ce pri­veș­te sec­to­rul Tg Neamț – Iași – Ungheni, aceas­ta se află în pro­ce­du­ră de achi­zi­ție publi­că, având trei ofertanți.

Până în acest moment a fost fina­li­za­tă par­tea de DUAE, dar și eva­lu­a­rea teh­ni­că. În pre­zent, se așteap­tă avi­zul ANAP. După pri­mi­rea avi­zu­lui, va urma eva­lu­a­rea finan­ci­a­ră. Esti­măm că fina­li­za­rea pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re va avea loc în pri­ma jumă­ta­te a lunii febru­a­rie. Ast­fel, în cazul în care nu vor exis­ta con­tes­ta­ții, la înce­pu­tul lunii mar­tie, se poa­te sem­na contractul. 

Evi­dent, acest fapt este con­di­țio­nat de corec­ti­tu­di­nea ofer­tan­tu­lui desem­nat câști­gă­tor, care are obli­ga­ția, con­form legi­sla­ți­ei în vigoa­re, să adu­că toa­te docu­men­te­le soli­ci­ta­te”,a decla­rat Mari­a­na Ioni­ță, direc­tor gene­ral CNAIR SA.


Man­ga­lia News, 25.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply