ANRE vine în sprijinul clienţilor casnici din piaţa de energie, prin înfiinţarea unui „Call-center” dedicat procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale

0
200

ANRE: Având în vede­re libe­ra­li­za­rea pieţei de ener­gie elec­tri­că, înce­pând cu data de 1 ianu­a­rie 2021, Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re în dome­ni­ul Ener­gi­ei (ANRE) vine în spri­ji­nul cli­enţi­lor cas­nici din pia­ţa de ener­gie prin înfi­inţa­rea unui „Call-cen­ter” dedi­cat pro­ce­su­lui de schim­ba­re a fur­ni­zo­ru­lui de ener­gie elec­tri­că şi gaze natu­ra­le. Expe­rţi din cadrul ANRE vor acor­da con­si­li­e­re tutu­ror con­su­ma­to­ri­lor care întâm­pi­nă difi­cul­tă­ţi în pro­ce­sul de înche­ie­re a unui nou con­tract în pia­ţa con­cu­renţi­a­lă.

Numă­rul de tele­fon este 0374554265 şi poa­te fi ape­lat înce­pând cu data de 07.01.2021, de luni până dumi­ni­că, între ore­le 8.00–18.00. (anre.ro).


Man­ga­lia News, 07.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply