ANALELE DOBROGEI — 100 de ani de la apariția primului număr al prestigioasei reviste de cultură

0
119

ANALELE DOBROGEI,

SERIA A III‑A, AN II/2020, NR. 1.

100 DE ANI DE LA APARIȚIA PRIMULUI NUMĂR.

Cen­te­na­rul revis­tei „Ana­le­le Dobro­gei”, mar­cat în anul 2020, a rea­dus în aten­ția pei­sa­jul publi­cistic dobro­gean aceas­tă pres­ti­gi­oa­să revis­tă de cul­tu­ră, care abor­dea­ză o pale­tă vari­a­tă de teme ști­in­ți­fi­ce și culturale.

Ini­ția­tă de Soci­e­ta­tea Cul­tu­ra­lă Dobro­gea­nă, revis­ta pre­zen­ta încă din pri­mul său număr, prin­tr-un pream­bul sem­nat de către Ioan N. Roman, obiec­ti­ve­le cul­tu­ra­le pe care Soci­e­ta­tea și le pro­pu­se­se: „Un grup de inte­lec­tu­ali din Con­stanţa — pro­fe­sori, magis­tra­ţi, avo­ca­ţi, ingi­neri, medici etc. — a hotă­rât înfi­inţa­rea unei Soci­e­tă­ţi numi­tă Soci­e­ta­tea Cul­tu­ra­lă Dobro­gea­nă pen­tru a pro­mo­va stu­di­ul şti­inţi­fic al tre­cu­tu­lui şi pre­zen­tu­lui dobro­gean, răs­pân­dind în cer­curi cât mai largi aces­te cunoş­tinţe prin aju­to­rul unei revis­te, prin orga­ni­za­rea de con­fe­rinţe, şeză­tori şi excur­siuni, prin înfi­inţa­rea de bibli­o­teci şi prin fon­da­rea unui muzeu regio­nal dobro­gean. (…) Din pro­gra­mul ce ne-am pro­pus, înde­pli­nim astăzi pri­mul punct: Revis­ta. Ea va apa­re, deo­cam­da­tă tri­mes­tri­al, sub titlul Ana­le­le Dobro­gei şi sub dire­cţiu­nea d‑lui pro­fe­sor Con­stan­tin Bră­tes­cu, mem­bru cores­pon­dent al Aca­de­mi­ei Româ­ne, a cărui acti­vi­ta­te în tot ce se refe­ră la Dobro­gea e înde­o­bş­te cunos­cu­tă şi al cărui nume sin­gur e o bună che­ză­şie de meto­dă şi com­pe­tenţă ştiinţifică”.

Revis­ta a înscris în pagi­ni­le ei un număr însem­nat de cola­bo­ra­tori de pres­ti­giu, mai cu sea­mă în dome­ni­i­le şti­inţei, acor­dând însă, în ace­la­şi timp, o atenţie susţi­nu­tă pro­ble­me­lor cul­tu­ra­le, ca şi lite­ra­tu­rii și fol­clo­ru­lui dobro­gean. Tot­o­da­tă,  revis­ta s‑a bucu­rat con­stant și de sus­ți­ne­re din par­tea auto­ri­tă­ți­lor publi­ce (Pre­fec­tu­ra și Pri­mă­ria), dar și a unor insti­tu­ții pri­va­te (Bănci și soci­e­tăți comer­ci­a­le), prin acor­da­rea de sub­ven­ții. Muta­ți­ie poli­ti­ce sur­ve­ni­te în peri­oa­da 1939–1940, gene­ra­te de izbu­c­ni­rea celui de-Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, pre­cum și regi­mul comu­nist ce a urmat, au făcut impo­si­bi­lă apa­ri­ția în con­ti­nu­a­re a aces­tei reviste.

Nume­le și par­te din pro­gra­mul „Ana­le­lor Dobro­gei” va fi relu­at prin apa­ri­ția noii serii, cu ace­lași titlu, în  anul 1995. Cole­giu redac­țio­nal, com­pus din cer­ce­tă­tori avi­zați ai cul­tu­rii și civi­li­za­ți­ei dobro­ge­ne, pre­cum Adri­an Rădu­les­cu, Ena­che Puiu, Doi­na Pău­lea­nu, Octa­vian Geor­ges­cu, Actu­an Murat, Gavri­lă Simion ș. a., a afir­mat  atunci nece­si­ta­tea „con­ti­nu­ă­rii efor­tu­ri­lor ști­in­ți­fi­ce și cul­tu­ra­le de altă dată, de apro­fun­da­re a tre­cu­tu­lui isto­ric, de ana­li­ză a pro­ble­me­lor eco­no­mi­ce, demo­gra­fi­ce, eco­lo­gi­ce, cul­tu­ra­le etc., cu care ne con­frun­tăm în zile­le noas­tre.” Noua serie a reu­nit urmă­toa­re­le apa­ri­ții edi­to­ri­a­le: Ana­le­le Dobro­gei an I, nr.1(1995); an II, nr.1 (1996); an III, nr.1 (1997), an IV, nr. 1 (1998); an V, nr. 1, 2 (1999); an VI, nr.1 (2000); an VII, nr. 1 (2002); an VIII, nr. 1 (2005), an IX (2006–2008); an X‑XIII (2009–2012).

După o între­ru­pe­re de șap­te ani, în 2019 a fost lan­sa­tă seria a III‑a a revis­tei „Ana­le­le Dobro­gei”, an I, nr.1. Noul Cole­giu de redac­ție, com­pus din Sorin Mar­cel Coles­niuc, Lavi­nia Dumi­traș­cu, Delia Cor­nea, Cori­na Apos­to­lea­nu, Con­stan­tin Che­ra­mi­do­glu și Flo­rin Anghel, și‑a pro­pus o apa­ri­ție rit­mi­că a revis­tei, pre­cum și inte­gra­rea aces­tei volum în câm­pul isto­ri­o­gra­fic națio­nal, răs­pun­zând noi­lor cerin­țe ști­in­ți­fi­ce. Pri­mul volum al celei de‑a tre­ia serii a reu­nit 23 de con­tri­bu­ții, pre­cum și o sec­țiu­ne dedi­ca­tă recenziilor.

La fina­lul anu­lui 2020, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța a reu­șit să edi­te­ze volu­mul „Ana­le­lor Dobro­gei”, an II, nr. 1, prin care am dorit să mar­căm împli­ni­rea a 100 de ani de la apa­ri­ția pri­mu­lui număr al revis­tei. Volu­mul este struc­tu­rat pe două mari capi­to­le: Dobro­gea în seco­le­le XIX-XX și Româ­nia în seco­le­le XIX-XX,  însu­mând 15 con­tri­bu­ții ști­in­ți­fi­ce. Chiar în debu­tul volu­mu­lui, un stu­diu rea­li­zat de doam­ne­le Ange­la-Anca Dobre și Lumi­ni­ța Ste­li­an (Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „I.N.Roman” Con­stan­ța) abor­dea­ză evo­lu­ția pres­ti­gi­oa­sei revis­te în peri­oa­da 1920–2020 și impor­tan­ța ei în dezvol­ta­rea și îmbo­gă­ți­rea câm­pu­lui isto­ri­o­gra­fic și publi­cistic dobro­gean. Un al doi­lea stu­diu dedi­cat aces­tei ani­ver­sări a fost rea­li­zat de doam­na Delia Cor­nea și adu­ce măr­tu­rii din arhi­ve pri­vind rolul lui Con­stan­tin Bră­tes­cu nu numai în ini­ți­e­rea și apa­ri­ția anu­a­lă a revis­tei în peri­oa­da inter­be­li­că, ci și în re/organizarea Muze­u­lui regio­nal al Dobro­gei la înce­pu­tul ani­lor ’30, ca direc­tor ono­ri­fic, fapt ce legi­ti­mea­ză con­ti­nu­a­rea publi­că­rii revis­tei sub egi­da muze­u­lui constănțean.

Tot în pri­ma par­te se regă­sesc stu­dii deo­se­bit de inte­re­san­te pri­vind pro­ble­ma­ti­ca Cana­lu­lui Dună­re-Marea Nea­gră (sem­nat de Oli­via Rota­ru, Muze­ul Cer­na­vo­dă); Ches­tiu­nea Dobro­gei în rela­ți­i­le româ­no-ruse, peri­oa­da 1878–1945 (stu­diu întoc­mit de Con­stan­tin Che­ra­mi­do­glu, mem­bru al Soci­e­tă­ții de Ști­in­țe Isto­ri­ce Con­stan­ța); evo­lu­ția Gării Mari­ti­me Con­stan­ța este ilus­tra­tă într-un amplu arti­col de Geor­ge Var­sami, cus­to­de­le Muze­u­lui Por­tu­lui, în vre­me ce stu­di­ul doam­nei Delia Cor­nea redă poves­tea sta­tui­lor rega­le din Dobro­gea de Sud, repa­tri­a­te în toam­na anu­lui 1940, prin­tre care se află și bus­tul Regi­nei Maria, ampla­sat în cen­trul ora­șu­lui Con­stan­ța. Nu lip­sesc nici con­tri­bu­ții ști­in­ți­fi­ce ce tra­tea­ză pro­ble­ma­ti­ca insta­lă­rii și evo­lu­ți­ei regi­mu­lui comu­nist în Dobro­gea (Valen­ti­na-Maria Ena­che) sau repre­siu­nea comu­nis­tă, care a fost resim­ți­tă din plin în acest spa­țiu. În acest sens, dl. Adri­an Nico­lae Pet­cu (Con­si­li­ul Națio­nal pen­tru Stu­di­e­rea Arhi­ve­lor Secu­ri­i­tă­ții) recon­sti­tu­ie bio­gra­fi­i­le a 36 de cle­rici orto­do­cși con­stăn­țeni, care au avut de sufe­rit per­se­cu­ți­i­le și pri­goa­na comu­nis­tă. Ulti­ma par­te a volu­mu­lui cuprin­de și două stu­dii foar­te valo­roa­se pri­vind per­spec­ti­ve­le cer­ce­tă­rii etno­gra­fi­ce moder­ne în spa­ți­ul mul­ti­cul­tu­ral dobro­gean, sem­na­ta­re fiind doam­na Iuli­a­na Titov (Muze­ul de Etno­gra­fie și Artă Popu­la­ră Tul­cea) și doam­na Cera­se­la Dobri­ne­scu (Muze­ul de Artă Popu­la­ră Constanța).

Par­tea a doua a aces­tui volum ani­ver­sar cuprin­de o serie de con­tri­bu­ții, ce abor­dea­ză dife­ri­te teme de isto­rie regio­na­lă și națio­na­lă, așa cum este cazul arti­co­lu­lui sem­nat de Cris­ti­an Con­stan­tin cu pri­vi­re la acti­vi­ta­tea com­pa­ni­i­lor de navi­ga­ți­ei fran­ce­ze în regiu­nea Dună­rii de Jos; anul 1940 și pro­ble­ma­ti­ca stră­mu­tă­rii refu­gi­a­ți­lor din Cadri­la­ter în jude­țul Gorj (autor Dumi­tru Valen­tin Pătraș­cu);  înce­pu­tu­ri­le poli­ti­ză­rii și des­truc­tu­ră­rii Arma­tei Româ­ne după 6 mar­tie 1945, sub pre­siu­ni­le nou­lui regim comu­nist (stu­diu ela­bo­rat de Mari­us Motrea­nu), rela­ți­i­le  diplo­ma­ti­ce româ­no-polo­ne din pri­mii ani ai regi­mu­lui comu­nist și căi­le lor de mani­fes­ta­re (stu­diu sem­nat de Flo­rin Anghel, Facul­ta­tea de Isto­rie și Ști­in­țe Poli­ti­ce Con­stan­ța). De ase­me­nea, sunt inclu­se și stu­di­ul de caz pri­vind Bise­ri­ca din Vin­ța (jude­țul Alba), rea­li­zat de Adri­an Sto­ia (Muze­ul Astra Sibiu), pre­cum și stu­di­ul de caz ce pre­zin­tă acti­vi­ta­tea pri­mei femei din Româ­nia zia­rist-pro­fe­si­o­nist, Aida Vri­oni (sem­nat de Moni­ca Negru, Arhi­ve­le Națio­na­le ale României).

Prin vari­e­ta­tea tema­ti­că abor­da­tă, noul număr al Revis­tei „Ana­le­le Dobro­gei” lan­sat sâm­bă­tă, 15 ianu­a­rie 2021, se adre­sea­ză în ega­lă măsu­ră spe­cia­liș­ti­lor din varii dome­nii, cât și unui public larg, con­ti­nu­ând ast­fel o tra­di­ție înce­pu­tă cu o sută de ani în urmă.

Edi­tor număr: muze­o­graf dr. Delia Cornea.


Man­ga­lia News, 17.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply