ANAF va pune accent, și în 2021, pe îndrumarea și informarea contribuabililor, în vederea stimulării conformării voluntare

0
187

ANAF va pune accent, și în 2021, pe îndrumarea și informarea contribuabililor, în vederea stimulării conformării voluntare

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă va inten­si­fi­ca, și în anul 2021, acti­vi­tă­ți­le de îndru­ma­re și asis­ten­ță în dome­ni­ul fis­cal, mani­fes­tan­du-și în acest sens rolul activ pen­tru spri­ji­ni­rea con­tri­bu­a­bi­li­lor în vede­rea înde­pli­ni­rii obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le ce le revin.

Ast­fel, Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă deru­lea­ză Pro­iec­tul pilot pri­vind sti­mu­la­rea con­for­mă­rii volun­ta­re dedi­cat per­soa­ne­lor fizice.

Pro­iec­tul pilot pre­su­pu­ne, la acest moment, trans­mi­te­rea unor infor­mări către con­tri­bu­a­bili per­soa­ne fizi­ce, prin care li se ofe­ră îndru­ma­re și asis­ten­ță în vede­rea înde­pli­ni­rii, în mod cores­pun­za­tor, a obli­ga­ți­i­lor decla­ra­ti­ve și de plată.

Pen­tru a bene­fi­cia de asis­ten­ță în dome­ni­ul fis­cal și pen­tru a‑și înde­plini obli­ga­ți­i­le fis­ca­le în mod volun­tar, con­tri­bu­a­bi­lii pot con­tac­ta Call-Cen­ter-ul Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, la nr. 031.403.91.60. Pen­tru a soli­ci­ta infor­ma­ții per­so­na­li­za­te pri­vind situ­a­ția fis­ca­lă, con­tri­bu­a­bi­lii pot uti­li­za ser­vi­ci­ul Spa­ți­ul Pri­vat Virtual.


Man­ga­lia News, 28.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply