Accesează una dintre facilitățile fiscale și nu vei fi executat silit!

0
79

Accesează una dintre facilitățile fiscale și nu vei fi executat silit!

ANAF des­fă­șoa­ră o amplă cam­pa­nie de infor­ma­re a con­tri­bu­a­bi­li­lor cu pri­vi­re la măsu­ri­le fis­ca­le a căror apli­ca­bi­li­ta­te a fost pre­lun­gi­tă prin Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 226/2020. În acest sens, ANAF tri­mi­te scri­sori către con­tri­bu­a­bi­lii care înre­gis­trea­ză obli­ga­ții fis­ca­le res­tan­te, pen­tru a le fi pre­zen­ta­te faci­li­tă­ți­le fis­ca­le, pre­cum și con­di­ți­i­le de înde­pli­nit pen­tru acce­sa­rea aces­to­ra.

Până acum, cea mai acce­sa­tă faci­li­ta­te fis­ca­lă a fost eșa­lo­na­rea la pla­tă în for­mă sim­pli­fi­ca­tă, con­tri­bu­a­bi­lii depu­nând pes­te 31.000 de cereri. Pen­tru acor­da­rea eșa­lo­nă­rii la pla­tă în for­mă sim­pli­fi­ca­tă și a anu­lă­rii obli­ga­ți­i­lor de pla­tă acce­so­rii, cere­ri­le pot fi depu­se până la data de 31 mar­tie 2021, inclu­siv.

Pre­ci­zăm că înfi­in­ța­rea măsu­ri­lor de exe­cu­ta­re sili­tă, inclu­siv cea prin popri­re ban­ca­ră, se efec­tu­ea­ză după rea­li­za­rea ope­ra­țiu­ni­lor de dis­tri­bu­i­re a sume­lor înca­sa­te și de stin­ge­re a obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le.

Ast­fel, în aceas­tă peri­oa­dă, res­pec­tiv de la data înce­tă­rii măsu­ri­lor fis­ca­le (28 decem­brie 2020), până în pre­zent, orga­ne­le fis­ca­le au efec­tu­at în evi­den­țe­le fis­ca­le ope­ra­țiu­ni­le ante­ri­or men­țio­na­te.

În ceea ce pri­veș­te relu­a­rea măsu­ri­lor de exe­cu­ta­re sili­tă prin popri­re ban­ca­ră, pen­tru adre­se­le de înfi­in­ța­re comu­ni­ca­te de către orga­ne­le fis­ca­le îna­in­te de intra­rea în vigoa­re a pre­ve­de­ri­lor art. VII alin.(3) teza a doua din Ordo­nan­ța de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 29/2020 pri­vind une­le măsuri eco­no­mi­ce și fis­cal-buge­ta­re, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, pre­ci­zăm că aces­tea au fost con­ti­nu­a­te de către insti­tu­ți­i­le de cre­dit, prin efec­tul legii, nefi­ind nece­sa­ră trans­mi­te­rea unor adre­se din par­tea orga­ne­lor fis­ca­le.

Mul­țu­mim con­tri­bu­a­bi­li­lor pen­tru fap­tul că, în aceas­tă peri­oa­dă difi­ci­lă, obli­ga­ți­i­le fis­ca­le decla­ra­te în peri­oa­da mar­tie — noiem­brie 2020 s‑au înca­sat în pro­cent de 91,1%!

Pen­tru deta­lii refe­ri­toa­re la faci­li­tă­ți­le fis­ca­le, con­tri­bu­a­bi­lii pot con­sul­ta mate­ri­a­le­le infor­ma­ti­ve publi­ca­te aici: Facilitati_conf_plata_obligatii.


Man­ga­lia News, 12.01.2021. (sur­sa: ANAF).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply