75 de noutăți fiscale pentru 2021 | Începutul Noului An vine la pachet cu o serie de noutăƫi legislative în materie fiscală

0
458

75 de noutăți fiscale pentru 2021.

Începutul unui an nou vine la pachet cu o serie de noutăƫi legislative în materie fiscală.

Majo­ri­ta­tea au fost adu­se de două legi publi­ca­te în luna decem­brie – Legea 295, pen­tru modi­fi­ca­rea Codu­lui de pro­ce­du­ră fis­ca­lă şi Legea 296, pen­tru modi­fi­ca­rea Codu­lui Fis­cal. Contzilla.ro, lide­rul infor­ma­ți­ei gra­tu­i­te pen­tru con­ta­bi­lii din Româ­nia, a selec­tat 75 de nou­tăți fis­ca­le care vor intra în vigoa­re din 2021.

 1. Pla­fo­nul pen­tru apli­ca­rea TVA la înca­sa­re se majo­rea­ză de la 2,25 la 4,5 mili­oa­ne lei.
 2. Trans­fe­rul drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te asu­pra unui bun imo­bil de către o per­soa­nă impo­za­bi­lă către o insti­tu­ţie publi­că, în sco­pul stin­ge­rii unei obli­ga­ţii fis­ca­le res­tan­te, nu este con­si­de­ra­tă livra­re de bunuri şi, ast­fel, nu repre­zin­tă o ope­ra­ƫiu­ne supu­să TVA.
 3. Se intro­du­ce o nouă situ­a­ƫie în care se redu­ce baza de impo­zi­ta­re a TVA: pen­tru cazul în care con­tra­va­loa­rea tota­lă sau parţi­a­lă a bunu­ri­lor livra­te sau a ser­vi­ci­i­lor pres­ta­te nu a fost înca­sa­tă de la bene­fi­ci­a­rii per­soa­ne fizi­ce în ter­men de 12 luni de la ter­me­nul de pla­tă sta­bi­lit de părţi, ori în lip­sa aces­tu­ia, de la data emi­te­rii fac­tu­rii, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei în care furnizorul/ pres­ta­to­rul şi bene­fi­ci­a­rul sunt părţi afi­li­a­te. În cazul în care, ulte­ri­or ajus­tă­rii bazei de impo­zi­ta­re, sunt înca­sa­te sume afe­ren­te cre­anţe­lor res­pec­ti­ve, se anu­lea­ză ajus­ta­rea efec­tu­a­tă, cores­pun­ză­tor sume­lor încasate.
 4. Ter­me­nul până la care se fac ram­bu­r­sări de TVA cu con­trol ulte­ri­or este 25 ianu­a­rie 2021.
 5. Se modi­fi­ca pla­fo­nul valoric pen­tru livra­rea de locu­inţe cu cotă redu­să (cinci la sută) către per­soa­ne fizi­ce. Aces­ta se expri­mă în euro şi are valoa­rea de 140.000 euro. Vechiul pla­fon era de 450.000 lei. Con­cret, cota redu­să de cinci la sută se va apli­ca pen­tru livra­rea de locu­inţe cu o supra­fa­ţă uti­lă de maxi­mum 120 mp, exclu­siv ane­xe­le gos­po­dă­reşti, a căror valoa­re, inclu­siv a tere­nu­lui pe care sunt con­stru­i­te, nu depă­şeş­te suma de 140.000 euro, echi­va­lent lei, exclu­siv taxa pe valoa­rea adă­u­ga­tă, achi­zi­ţio­na­te de per­soa­ne fizice.
 6. Din punct de vede­re al TVA, tranza­cƫi­i­le cu Marea Bri­ta­nie vor urma regu­la tranzac­ți­i­lor extracomunitare.
 7. Se va putea dedu­ce TVA la bău­turi alco­o­li­ce şi tut­un şi în altă situ­a­ƫie decât pen­tru cazu­ri­le în care aces­te bunuri sunt des­ti­na­te revân­ză­rii sau pen­tru a fi uti­li­za­te pen­tru pres­tări de ser­vi­cii. TVA va putea fi dedu­să şi pen­tru acor­da­rea în mod gra­tu­it de bunuri în scop de recla­mă sau în sco­pul sti­mu­lă­rii vânzărilor.
 8. Se acor­dă drep­tul de dedu­ce­re bene­fi­ci­a­ri­lor care pri­mesc fac­turi de core­cţie de la fur­ni­zori în afa­ra ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie, în alte situ­a­ţii decât ca urma­re a inspe­cţi­ei fis­ca­le la fur­ni­zor. În cazul în care fur­ni­zo­rul emi­te fac­turi de core­cţie, fie din ini­ţi­a­ti­vă pro­prie, fie în urma inspe­cţi­ei fis­ca­le în care orga­nul fis­cal a sta­bi­lit TVA colec­ta­tă pen­tru anu­mi­te ope­ra­ţiuni efec­tu­a­te în peri­oa­da supu­să inspe­cţi­ei fis­ca­le, bene­fi­ci­a­rul res­pec­ti­ve­lor ope­ra­ţiuni are drep­tul să dedu­că taxa înscri­să în fac­tu­ra de core­cţie emi­să de fur­ni­zor chiar dacă ter­me­nul de pre­scri­pţie a drep­tu­lui de a sta­bili obli­ga­ţii fis­ca­le s‑a împli­nit. În aces­te situ­a­ţii, drep­tul de dedu­ce­re poa­te fi exer­ci­tat în cel mult un an de la data pri­mi­rii fac­tu­rii de core­cţie, sub san­cţiu­nea decăderii.
 9. Din 2021 este eli­mi­na­tă obli­ga­ţia de a depu­ne rapor­tări con­ta­bi­le semes­tri­a­le pen­tru fir­me­le cu cifra de afa­ceri mai mică de un mili­on de euro. MFP va putea sta­bili întoc­mi­rea şi depu­ne­rea situ­a­ţi­i­lor finan­ci­a­re sau a unor rapor­tări con­ta­bi­le şi la alte peri­oa­de decât anul, în cadrul exer­ci­ţi­u­lui finan­ci­ar, doar de per­soa­ne­le care au rea­li­zat o cifră de afa­ceri mai mare decat echi­va­len­tul în lei a un mili­on de euro la sfârşi­tul exer­ci­ţi­u­lui finan­ci­ar precedent.
 10. Măsu­ra acor­dă­rii şoma­jul teh­nic în baza OUG 30/2020 şi măsu­ra acor­dă­rii indem­ni­za­ƫi­ei pen­tru timp redus de mun­că (Kurzar­be­it) au fost pre­lun­gi­te până la 30 iunie 2021.
 11. Defi­ni­ƫia sala­ri­u­lui de bază minim brut pe ţară se com­ple­tea­ză cu fap­tul aces­ta poa­te fi apro­bat şi prin alte acte nor­ma­ti­ve nu numai prin Hota­ra­re de Guvern şi că, în situ­a­ţia în care se uti­li­zea­ză, în ace­la­şi an, mai mul­te valori ale sala­ri­u­lui minim brut pe ţară, dife­renţi­at în fun­cţie de stu­dii, de vechi­me sau alte cri­te­rii pre­vă­zu­te de lege, se ia în cal­cul valoa­rea cea mai mică a sala­ri­u­lui minim brut pe ţară, dacă prin lege nu se pre­ve­de altfel.
 12. Se cla­ri­fi­că regi­mul fis­cal al uti­li­ză­rii în regim mixt a auto­tu­ris­mu­lui pe fir­mă, mai pre­cis al celor 50 la sută uti­li­za­ţi în scop per­so­nal, în cazul microîn­tre­prin­de­ri­lor şi plăti­to­ri­lor de impo­zit spe­ci­fic. Avan­ta­je­le sub for­ma uti­li­ză­rii în scop per­so­nal a vehi­cu­le­lor ce nu sunt uti­li­za­te exclu­siv în sco­pul acti­vi­tă­ţii eco­no­mi­ce, afla­te în pro­pri­e­ta­tea sau folo­sinţa per­soa­ne­lor juri­di­ce ce apli­că regi­mul de impo­zi­ta­re al microîn­tre­prin­de­ri­lor sau impo­zi­tul spe­ci­fic unor acti­vi­tă­ţi nu sunt supu­se impo­zi­tu­lui pe venit şi nici con­tri­bu­ţi­i­lor soci­a­le, aşa cum se putea inter­pre­ta ana­li­zând legi­sla­ţia existentă.
 13. În ce pri­veş­te tele­mun­ca, s‑a intro­dus prin Codul fis­cal posi­bi­li­ta­tea ca anga­ja­to­rul să decon­te­ze sala­ri­a­ţi­lor în tele­mun­că o sumă de până la 400 lei pe lună, fără să fie nece­sa­re docu­men­te jus­ti­fi­ca­ti­ve. Con­cret, nu vor fi supu­se impo­zi­tu­lui pe venit, CAS şi CASS sume­le acor­da­te anga­ja­ţi­lor care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi în regim de tele­mun­că pen­tru susţi­ne­rea chel­tu­ie­li­lor cu uti­li­tă­ţi­le la locul în care anga­ja­ţii îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea, pre­cum elec­tri­ci­ta­te, încă­l­zi­re, apă şi abo­na­men­tul de date şi achi­zi­ţia mobi­li­e­ru­lui şi a echi­pa­men­te­lor de birou, în limi­te­le sta­bi­li­te de anga­ja­tor prin con­trac­tul de mun­că sau regu­la­men­tul intern, în limi­ta unui pla­fon lunar de 400 lei cores­pun­ză­tor numă­ru­lui de zile din luna în care per­soa­na fizi­că desfă­şoa­ră acti­vi­ta­te în regim de tele­mun­că. Chel­tu­ia­la aceas­ta este deduc­ti­bi­lă la plăti­to­rii de impo­zit pe profit.
 14. Aco­pe­ri­rea cos­tu­ri­lor cu tes­ta­rea epi­de­mi­o­lo­gi­că şi/sau vac­ci­na­rea anga­ja­ţi­lor pen­tru împie­di­ca­rea răs­pân­di­rii boli­lor care pun în peri­col sănă­ta­tea anga­ja­ţi­lor şi cea publi­că nu este con­si­de­ra­tă venit impo­za­bil şi nu se supu­ne nici con­tri­bu­ţi­i­lor soci­a­le. La pla­ti­to­rii de impo­zit pe pro­fit, repre­zin­tă o chel­tu­ia­lă deductibilă.
 15. Una din­tre mici­le modi­fi­cări adu­se codu­lui fis­cal prin Legea 296/2020 este cea refe­ri­toa­re la sta­bi­li­rea dedu­ce­ri­lor per­so­na­le, mai pre­cis a modu­lui în care se apli­că rot­u­n­ji­ri­le. Îna­in­te de modi­fi­ca­re, la dedu­ce­rea per­so­na­lă de bază se apli­ca o regu­lă ati­pi­că de rot­u­n­ji­re: sume­le erau cal­cu­la­te prin rot­u­n­ji­re la zece lei, în sen­sul că fra­cţiu­ni­le sub zece lei se majo­rea­ză la zece lei. După modi­fi­ca­re, se apli­că regu­la cla­si­că: negli­ja­rea fra­cţiu­ni­lor de până la 50 de bani inclu­siv şi majo­ra­rea la leu a fra­cţiu­ni­lor ce depă­şesc 50 de bani.
 16. Bene­fi­ci­i­le acor­da­te sala­ri­a­ţi­lor în instru­men­te de capi­ta­luri cu decon­ta­re în acţiuni rămân în cate­go­ria chel­tu­ie­li­lor nede­duc­ti­bi­le. Aces­tea repre­zin­tă ele­men­te simi­la­re chel­tu­ie­li­lor la momen­tul acor­dă­rii efec­ti­ve a bene­fi­ci­i­lor, dar se eli­mi­nă pre­ve­de­rea că ele tre­bu­ie să fie impo­zi­ta­te con­form titlu­lui IV, impo­zit pe venit.
 17. Se con­si­de­ră asi­mi­la­te veni­tu­ri­lor din sala­rii şi impu­se ca ata­re, sume repre­zen­tând salarii/ sol­de, dife­renţe de salarii/ sol­de, dobânzi acor­da­te în legă­tu­ră cu aces­tea şi actu­a­li­za­rea lor cu indi­ce­le de infla­ţie, sta­bi­li­te în baza unor hotă­râri jude­că­to­reşti răma­se defi­ni­ti­ve şi irevocabile/ hotă­râri jude­că­to­reşti defi­ni­ti­ve şi exe­c­u­to­rii, inclu­siv cele acor­da­te potri­vit hotă­râri­lor pri­mei instanţe, exe­c­u­to­rii de drept (ante­ri­or erau numai cele în baza unor hotă­râri jude­că­to­reşti răma­se defi­ni­ti­ve şi irevocabile/ hotă­râri jude­că­to­reşti defi­ni­ti­ve şi executorii).
 18. Se intro­duc în cate­go­ria veni­tu­ri­lor neim­po­za­bi­le din sala­rii şi aju­toa­re­le pen­tru ado­pţie. Aces­tea nu vor fi supu­se nici con­tri­bu­ƫi­i­lor soci­a­le obli­ga­to­rii (CAS și CASS).
 19. Se intro­du­ce în vede­rea cla­ri­fi­că­rii for­mu­lă­rii exis­ten­te a fap­tu­lui ca pla­fo­nul de 400 euro al pri­me­lor de asi­gu­rări de sănă­ta­te pen­tru a fi neim­po­za­bi­le este deter­mi­nat pe persoană.
 20. Se con­si­de­ră veni­turi neim­po­za­bi­le avan­ta­je­le în natu­ră acor­da­te per­soa­ne­lor fizi­ce care rea­li­zea­ză veni­turi din sala­rii şi asi­mi­la­te sala­ri­i­lor ca urma­re a ocu­pă­rii unor fun­cţii con­si­de­ra­te de anga­ja­tor esenţi­a­le pen­tru desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii şi care se află în izo­la­re pre­ven­ti­vă la locul de mun­că sau în zone spe­cial dedi­ca­te în care nu au acces per­soa­ne din exte­ri­or, pen­tru o peri­oa­dă sta­bi­li­tă de anga­ja­tor si în cazul insti­tu­i­rii stă­rii de aler­tă. Ante­ri­or, pre­ve­de­rea facea refe­ri­re numai la sta­rea de ase­diu și de urgenţă, ceea ce făcea impo­si­bi­lă apli­ca­rea scu­ti­rii în aceas­tă perioadă.
 21. Se intro­du­ce o pre­ve­de­re nouă pen­tru a tra­ta cazul avan­ta­je­lor în bani şi/sau în natu­ră pri­mi­te de la terţi ca urma­re a pre­ve­de­ri­lor con­trac­tu­lui indi­vi­du­al de mun­că, a unui raport de ser­vi­ciu, act de deta­şa­re sau a unui sta­tut spe­cial pre­vă­zut de lege ori a unei rela­ţii con­trac­tu­a­le între părţi, după caz. În acest caz, obli­ga­ţia de cal­cul, reţi­ne­re, pla­tă şi decla­ra­re a impo­zi­tu­lui revi­ne: a) anga­ja­to­ru­lui rezi­dent fis­cal român, când avan­ta­je­le în bani şi/sau în natu­ră sunt acor­da­te de alte enti­tă­ţi decât aces­ta şi pla­ta se efec­tu­ea­ză prin inter­me­di­ul anga­ja­to­ru­lui; b) plăti­to­ri­lor de veni­turi rezi­denţi fis­cali români, când avan­ta­je­le în bani şi/sau în natu­ră sunt acor­da­te de alte enti­tă­ţi decât anga­ja­to­rul, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei per­soa­ne­lor fizi­ce care rea­li­zea­ză în Româ­nia veni­turi din sala­rii şi asi­mi­la­te sala­ri­i­lor ca urma­re a con­trac­te­lor de mun­că înche­ia­te cu anga­ja­tori care nu au sediu soci­al, sediu per­ma­nent sau repre­zen­tanţă în Româ­nia, pen­tru care sunt apli­ca­bi­le pre­ve­de­ri­le art. 82.
 22. Se intro­du­ce pre­ve­de­rea nouă lega­tă de pla­ta impo­zi­tu­lui pe veni­tul din sala­rii şi asi­mi­la­te ca, în cazul con­tri­bu­a­bi­li­lor care obţin avan­ta­je în bani şi/sau în natu­ră de la terţi care nu sunt rezi­denţi fis­cali români, impo­zi­tul se cal­cu­lea­ză, se decla­ră şi se plă­teş­te de con­tri­bu­a­bil. Prin exce­pţie, în cazul con­tri­bu­a­bi­li­lor care obţin avan­ta­je în bani şi/sau în natu­ră de la terţi care nu sunt rezi­denţi fis­cali români, anga­ja­to­rul rezi­dent poa­te opta pen­tru cal­cu­la­rea, reţi­ne­rea şi pla­ta impo­zi­tu­lui pe venit datorat.
 23. Nu se cuprind în baza luna­ră de cal­cul a con­tri­bu­ţi­i­lor de asi­gu­rări soci­a­le sume­le plăti­te de anga­ja­tor pen­tru edu­ca­ţia tim­pu­rie a copi­i­lor angajaţilor.
 24. Se intro­du­ce în Codul Mun­cii o nouă situ­a­ƫie prin care con­trac­tul indi­vi­du­al de mun­că poa­te fi sus­pen­dat din ini­ƫi­a­ti­va anga­ja­to­ru­lui, res­pec­tiv pe dura­ta sus­pen­dă­rii tem­po­ra­re a acti­vi­tă­ţii şi/sau a redu­ce­rii aces­te­ia ca urma­re a decre­tă­rii stă­rii de ase­diu sau stă­rii de urgenţă potri­vit art. 93 alin. (1) din Con­sti­tu­ţia Româ­ni­ei, repu­bli­ca­tă. Aceas­tă modi­fi­ca­re a intrat în vigoa­re în 27 decem­brie 2020.
 25. În baza impo­za­bi­lă a impo­zi­tu­lui pe veni­tu­ri­le microîn­tre­prin­de­ri­lor nu se vor cuprin­de divi­den­de­le pri­mi­te de la o per­soa­nă juri­di­că română.
 26. A fost adu­să o cla­ri­fi­ca­re în tex­tul arti­co­lu­lui care pre­ve­de scu­ti­re de impo­zit pen­tru imo­bi­le­le uti­li­za­te pen­tru ser­vi­cii turis­ti­ce, ast­fel: impo­zi­tul pe clădirile/ tere­nu­ri­le afla­te în pro­pri­e­ta­tea per­soa­ne­lor fizi­ce şi juri­di­ce care sunt uti­li­za­te pen­tru pres­ta­rea de ser­vi­cii turis­ti­ce, pe o dura­tă de cel mult 180 de zile con­se­cu­ti­ve sau cumu­la­te, în cur­sul unui an calen­da­ris­tic, se redu­ce cu 50 la sută. Redu­ce­rea se apli­că în anul fis­cal urmă­tor celui în care este înde­pli­ni­tă aceas­tă con­di­ţie. Aceas­tă refor­mu­la­re a fost adu­să de Legea 230 din 04.11.2020.
 27. În ce pri­veș­te cal­cu­lul impo­zi­tu­lui în cazul clă­di­ri­lor cu des­ti­na­ţie mix­tă, afla­te în pro­pri­e­ta­tea per­soa­ne­lor fizi­ce, din 1 ianu­a­rie 2021 intră în vigoa­re pre­ve­de­ri­le Legii nr. 241 din 6 noiem­brie 2020, ce adu­ce ca ele­ment de nou­ta­te fap­tul ca supra­fa­ţa uti­li­za­tă în scop nere­zi­denţi­al se va sta­bili printr‑o decla­ra­ţie pe pro­pria răs­pun­de­re şi nu va mai fi nece­sar acel raport de eva­lu­a­re care se întoc­mea la fie­ca­re cinci ani de un eva­lu­a­tor autorizat.
 28. Obli­ga­ƫia depu­ne­rii decla­ra­ƫi­ei pri­vind bene­fi­ci­a­rul real a sufe­rit mai mul­te amâ­nări în 2020. Cea mai nouă pre­ve­de­re ara­tă că depu­ne­rea decla­ra­ţi­ei pri­vind bene­fi­ci­a­rul real pen­tru enti­tă­ţi­le căro­ra le mai revi­ne aceas­tă obli­ga­ƫie are ter­men 90 de zile de la înce­ta­rea stă­rii de alertă.
 29. MFP a publi­cat pe site-ul pro­priu nive­lul actu­a­li­zat al acci­ze­lor pe anul 2021.
 30. Din 1 ianu­a­rie 2021, se apli­că pre­ve­de­ri­le OUG 153/2020 pen­tru insti­tu­i­rea unor măsuri fis­ca­le de sti­mu­la­re a menţinerii/ cre­ş­te­rii capi­ta­lu­ri­lor pro­prii, ordo­nanţă care pre­ve­de redu­ceri la impo­zi­tul pe veni­tul microîn­tre­prin­de­ri­lor, pe pro­fit sau spe­ci­fic pen­tru fir­me­le care au capi­tal pozi­tiv şi în creştere.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe angajatorulmeu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply