162 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE | Premii pentru elevii Școlii Gimnaziale ”Sf. Andrei” din Mangalia, la concursul județean ”Istoria — lecții de viață”

0
366

Astăzi, 24 ianu­a­rie, săr­bă­to­rim 162 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR (Mol­do­va și Țara Româ­neas­că) — teme­iul Marii Uniri. Dub­la ale­ge­re a lui Ale­xan­dru Ioan Cuza, la 5 ianu­a­rie 1859 în Mol­do­va și la 24 ianu­a­rie 1859 in Țara Româ­neas­că, a fost o mare acțiu­ne de voin­ță româ­neas­că și o impli­ni­re de foar­te mare impor­tan­ță, anti­ci­pând eve­ni­men­te­le care au urmat: Cuce­ri­rea Inde­pen­den­ței și rea­li­pi­rea Dobro­gei (1878), apoi Desă­vâr­și­rea Uni­tă­ții Sta­ta­le (1918). Domnia lui Ale­xan­dru Ioan Cuza a însem­nat pune­rea baze­lor Sta­tu­lui Națio­nal Român, pre­cum și moder­ni­za­rea insti­tu­ți­i­lor țării.

Feli­ci­tări, ele­vi­lor Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Sf. Andrei” din Man­ga­lia, pen­tru felul în care au mar­cat acest mare eve­ni­ment din Isto­ria națio­na­lă: par­ti­ci­pa­rea la con­cur­sul de dese­ne pe tema Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor, în cadrul pro­iec­tu­lui jude­țean ”Isto­ria — lec­ții de via­ță”. Feli­ci­tări, ele­vu­lui Voicu Denis, pen­tru obți­ne­rea punc­ta­ju­lui maxim în cadrul con­cur­su­lui de cunoș­tin­te gene­ra­le pe tema Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor, din cadrul ace­lu­iași pro­iect jude­țean — ”Isto­ria — lec­ții de via­ță”. Feli­ci­tări, tutu­ror elevilor!!

Cu mic cu mare, azi, în zi de săr­bă­toa­re, le urăm româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni: LA MULȚI ANI!!! 

Prof. Adri­an Gabriel Mano­liu.


Man­ga­lia News, 24.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply