VIBRAȚIA ZILEI – Sâmbătă, 5 decembrie 2020 | Numerologie cu Milena Haleț

0
242

VIBRAȚIA ZILEI – Sâmbătă, 5 decembrie 2020, cu Milena Haleț.

Cu toa­ne și impul­sivi, arță­goși, un pic geloși ne vom expri­ma zgo­mo­tos năzu­in­țe­le, ne vom stri­ga dure­ri­le, ne vom cere doza de liber­ta­te. Vom simți nevo­ia de a ieși în evi­den­ță, de a fi remar­cați. Vom dori să soci­a­li­zăm, vom dori să eva­dăm, vom dori să colin­dăm și vom găsi tot felul de solu­ții pen­tru a ne înde­plini dorin­țe­le.

Ne vom plic­ti­si rapid și ne vom ener­va les­ne. Ris­cul dis­cu­ți­i­lor aprin­se este per­ma­nent. Nu vom avea răb­da­re să ter­mi­năm ceea ce am înce­put. Ne vom con­su­ma ener­gia rapid. Ne vom hrăni cu admi­ra­ția celor­lalți. Zi per­fec­tă pen­tru scri­i­tori, pen­tru cer­ce­tă­tori, pen­tru cei a căror ocu­pa­ție este des­co­pe­ri­rea și păs­tra­rea tai­ne­lor.

În gene­ral o zi noro­coa­să, în par­ti­cu­lar o zi agi­ta­tă, con­di­men­ta­tă cu sen­ti­men­te din cele mai dife­ri­te și tot mai puter­ni­ce. Vom fi pasio­nali, vom tin­de să ne devo­răm par­te­ne­rii. Vom fi pose­sivi, obo­si­tori, vom fi chel­tu­i­tori. (sur­sa: halettv.ro).

NB: Vibra­ția zilei de 5 decem­brie este cifra 3. Foar­te rar, doar in luni­le cu o vibra­ție uni­ver­sa­lă sau per­so­na­lă 9, vibra­ția zilei coin­ci­de cu data zilei res­pec­ti­ve.


Man­ga­lia News, 05.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply