VIBRAȚIA ZILEI – Marți, 08 decembrie 2020 | Numerologie, cu Milena Haleț

0
272

VIBRAȚIA ZILEI – Marți, 08 decembrie 2020 | Numerologie, cu Milena Haleț.

Azi vom da dova­dă de luci­di­ta­te, impli­ca­re și seri­o­zi­ta­te. Vom înde­păr­ta gân­du­ri­le răz­bo­i­ni­ce și ne vom așe­za la masa con­ci­li­e­rii.

Vibra­ția uni­ver­sa­lă a zilei de  8 decem­brie 2020 este 6.

Ușor inde­ciși, vom pre­fe­ra să le satis­fa­cem capri­ci­i­le tutu­ror. Mai res­pon­sa­bili și mai seri­oși azi vom tra­ta cu inte­res înda­to­ri­ri­le care ne revin.

Vom tin­de către con­ci­li­e­re și către apla­na­rea dife­ren­de­lor. Este o zi potri­vi­tă rela­ți­i­lor seri­oa­se, sta­bi­le, trai­ni­ce. Vom fi îngri­jo­rați pen­tru ori­ce lucru mărunt, vom fi atenți la efec­te­le pe care acțiu­ni­le noas­tre le-ar putea avea asu­pra celor dragi. Azi vom dori să fim în asen­ti­men­tul tutu­ror, vom încer­ca a satis­fa­ce capri­ci­i­le ori­că­rui apro­pi­at. Vom pre­fe­ra să lucrăm ală­tu­ri de un par­te­ner, să ne sim­țim par­te a unei echi­pe. Vom pre­lua fără nici o pro­ble­mă ori­ce res­pon­sa­bi­li­ta­te, ori­cât de difi­ci­lă sau obo­si­toa­re se va dove­di a deve­ni. Azi vom fi cre­a­tivi dar și cică­li­tori.

Pla­nea­ză peri­co­lul declan­șării unor depre­sii sau cri­ze vani­toa­se. Este o zi pefec­tă pen­tru dra­gos­te. Este o zi în care tre­bu­ie să fim pre­ca­uți în căs­ni­cie.

Mile­na Haleț, nume­ro­log. (sur­sa: halettv.ro).


Man­ga­lia News, 08.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply