VIBRAȚIA ZILEI — Luni, 07 decembrie 2020 | Numerologie, cu Milena Haleț

0
245

VIBRAȚIA ZILEI — Luni, 07 decembrie 2020 | Numerologie, cu Milena Haleț.

Azi exis­tă șan­sa rea­lă a pro­mo­vă­ri­lor, a schim­bă­ri­lor, a avan­să­ri­lor.

Vibra­ția zilei de 07 decem­brie 2020 este 5.

Este o zi toc­mai bună pen­tru poli­ti­cieni, actori, pen­tru cei a căror meni­re este ace­ea de a con­vin­ge. Azi vom fi impre­vi­zi­bili. Ușor super­fi­ci­ali, am putea pier­de esen­ța mul­tor lucruri. Neli­niș­tiți și incon­sec­venți ne va fi difi­cil să ne con­cen­trăm, să urmă­rim șirul eve­ni­men­te­lor. Vom fi neli­niș­tiți și necu­ge­tați, dar poli­ti­cie­ni­lor le va ieși jocul exce­lent. Inter­pre­tă­ri­le vor fi impe­ca­bi­le.

Nu este o zi pro­pi­ce mun­cii. Dar ori­ce pro­voa­că o sta­re de stres ne va aju­ta să găsim solu­ții rapi­de pro­ble­me­lor ce par impo­si­bil de rezol­vat. Azi ne vom dori să reu­șim cu ori­ce preț indi­fe­rent de arma pe care o vom ale­ge. Vom fi mai indul­genți cu pro­pri­i­le per­soa­ne și da, vom tin­de să șop­tim nea­de­vă­ruri cu plă­ce­re și can­doa­re.

Este o zi potri­vi­tă pen­tru a înce­pe tra­ta­men­te recu­pe­ra­to­rii. Bona­vii au șanse mai mari de vin­de­ca­re, dacă vor încer­ca noi solu­ții medi­ca­le în aceas­tă zi.

Este o zi per­fec­tă pen­tru a înce­pe noi acti­vi­tăți. Este o zi pro­pi­ce schim­bă­ri­lor: de ima­gi­ne, de loc de mun­că, de reșe­din­ță, de stil.

Fide­li­ta­tea nu se va afla pe lis­ta pri­o­ri­tă­ți­lor noas­tre, nici în poli­ti­că și nici în via­ța amo­roa­să.

Cei ce lucrea­ză în publi­ci­ta­te vor avea mai mult spor, vor vin­de mai mul­te idei, cei care lucrea­ză în dome­ni­ul inter­me­di­e­ri­lor vor avea o zi foar­te bună.

În ceea ce pri­veș­te dome­ni­ul finan­ci­ar, vom avea par­te de înca­sări neaș­tep­ta­te, tranzac­ți­i­le rapi­de vor fi favo­ri­za­te, în schimb sunt de evi­tat în aceas­tă zi pla­sa­men­te­le pe ter­men lung.

Mile­na Haleț, nume­ro­log. (sur­sa: halettv.ro).


Man­ga­lia News, 07.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply