VIBRATIA ZILEI – Duminică, 6 decembrie 2020 | Numerologie, cu Milena Haleț

0
320

VIBRAȚIA ZILEI – Duminică, 6 decembrie 2020.

Auto­ri­tari și prac­tici, infle­xi­bili și reci, vom pre­fe­ra să con­so­li­dăm pro­iec­te­le deja înce­pu­te. Ne vom orga­ni­za, ne vom dis­ci­pli­na, vom veri­fi­ca îna­in­te de a acțio­na. Vom simți nevo­ia să acțio­năm, să mun­cim. Ener­gici și per­se­ve­renți, minu­ți­oși dar și ordo­nați, vom fi pre­o­cu­pați de sigu­ran­ța pe ter­men lung.

Vibra­ția zilei de dumi­ni­că, 6 decem­brie 2020, este numă­rul 4.

O zi per­fec­tă pen­tru inves­ti­ții imo­bi­li­a­re. O zi în care ne putem face pla­nuri prac­ti­ce în legă­tu­ră cu pro­pri­i­le vieți.

Cu sigu­ran­ță mai severi, nu vom avea nici timp și nici chef să glu­mim. Ne vom gân­di mai ales la sigu­ran­ța fizi­că și psi­hi­că. Nu vom acțio­na ins­tinc­tiv, nu vom ris­ca, vom între­prin­de doar ace­le acțiuni strict nece­sa­re și deo­se­bit de uti­le.

Este ziua în care ne vom pla­ni­fi­ca vii­to­rul, con­frun­tând toa­te infor­ma­ți­i­le dis­po­ni­bi­le, fără a lua în cal­cul un suc­ces rapid, ci unul sigur.

Nu vom avea timp de dra­gos­te, nu vom împăr­ți dră­gă­lă­șe­nii și nici nu vom avea chef să pier­dem tim­pul cu acti­vi­tăți inu­ti­le.

Mile­na Haleț, nume­ro­log. (sur­sa: halettv.ro).


Man­ga­lia News, 06.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply