UZPR a premiat personalități prestigioase ale publicisticii [VIDEO]

0
198

În cadrul unei fes­ti­vi­tăți care a avut loc la sedi­ul cen­tral al Uniu­nii Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia, au fost decer­na­te dis­tinc­ții pen­tru impor­tan­te per­so­na­li­tăți ale publi­cisti­cii con­tem­po­ra­ne, cu o acti­vi­ta­te pro­di­gi­oa­să, rele­van­tă pen­tru evo­lu­ția cul­tu­rii și pre­sei în soci­e­ta­tea româ­neas­că, pre­cum și pen­tru brea­sla jur­na­liș­ti­lor.

Dis­tinc­ția Pres­tan­ță jur­na­lis­ti­că pen­tru Acad. Ghe­or­ghe Păun:

Aca­de­mi­cia­nul Ghe­or­ghe Păun, mate­ma­ti­cian de renu­me inter­națio­nal, a fost invi­tat în stu­di­o­ul tv al UZPR, ală­tu­ri de con­du­ce­rea Uniu­nii, „în cali­ta­te de rea­li­za­tor al unui demers jur­na­lis­tic care de zece ani este un ade­vă­rat act de cul­tu­ră națio­na­lă, revis­ta Cur­tea de la Argeș, și, de ase­me­nea, pen­tru mar­ca­rea împli­ni­rii unei fru­moa­se vâr­ste”, după cum a punc­tat pre­șe­din­te­le UZPR, Doru Dinu Glă­van, în des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui. „Revis­ta este unul din­tre subiec­te­le des­pre care pot vor­bi enorm. La zece ani de când a apă­rut, pot să afir­mă că a fost o teme­ri­ta­te; pri­vesc în urmă și îmi amin­tesc cu câtă tea­mă am înce­put acest pro­iect: o revis­tă luna­ră de cul­tu­ră, nu de lite­ra­tu­ră, cu Tri­co­lo­rul pe fron­tis­pi­ciu, la Cur­tea de Argeș. Fără să aibă un pro­gram anu­me, publi­ca­ția are un set de reguli de func­țio­na­re care au alcă­tu­it în cei zece ani un pro­gram al revis­tei. Este o publi­ca­ție arge­șea­no-cos­mo­po­li­to-națio­na­lă, cu cola­bo­ra­tori din țară, dar și din Noua Zee­lan­dă sau Fin­lan­da. De fie­ca­re dată când sunt între­bat cum am reu­șit să men­țin un dece­niu o revis­tă cu un sin­gur sca­un – măr­tu­ri­sesc că sunt cumu­lard, secre­tar gene­ral, teh­no­re­dac­tor, edi­to­ria­list etc. – răs­pund că secre­tul stă în fap­tul că am atât de mulți pri­e­te­ni buni, talen­tați și ini­moși, încât revis­ta se face de la sine.  Sunt anu­mi­te lucruri la care țin și care dau spe­ci­fic publi­ca­ți­ei: prin­tre alte­le, fără poli­ti­că expli­ci­tă, iar demer­sul publi­cistic țin­teș­te con­struc­ția, nu demo­la­rea”, a punc­tat Acad. Ghe­or­ghe Păun.

Sub­li­ni­ind că în fie­ca­re final de lună, cu „punc­tu­a­li­ta­te mate­ma­ti­că, se pri­meș­te la sedi­ul UZP edi­to­ri­a­lul și coper­ta revis­tei”, pre­șe­din­te­le Doru Dinu Glă­van a ținut să ada­u­ge că se bucu­ră de fap­tul că Acad. Ghe­or­ghe Păun „este aproa­pe de Uniu­nea Zariș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia”.  Refe­rin­du-se în con­ti­nu­a­re la revis­ta Cur­tea de la Argeș, acad. Ghe­or­ghe Păun a anun­țat că exis­tă o bibli­o­te­că a publi­ca­ți­ei, care cola­bo­rea­ză cu nume­roa­se edi­turi loca­le, în aria de inte­res a revis­tei fiind, pen­tru vii­tor, și Edi­tu­ra UZP.  „Aveți în spa­te 70 de ani de via­ță, mulți dedi­cați aces­tei acti­vi­tăți de cul­tu­ră, cu atât mai mult cu cât sun­teți un pres­ti­gi­os mate­ma­ti­cian, recu­nos­cut inter­națio­nal. Pen­tru con­tri­bu­ția dvs. la publi­cisti­ca româ­neas­că, la zece ani de exis­ten­ță ai revis­tei Cur­tea de la Argeș și la împli­ni­rea aces­tei fru­moa­se vâr­ste, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia vă ofe­ră Dis­tinc­ția Pres­tan­ță jur­na­lis­ti­că, ca per­so­na­li­ta­te a cul­tu­rii româ­nești și ca pre­zen­ță neîn­tre­rup­tă în spa­ți­ul jur­na­lis­tic”, a punc­tat Roxa­na Istu­dor, vice­pre­șe­din­te al UZPR. „Vă mul­țu­mesc. Iar fap­tul că ați mar­cat și împli­ni­rea vâr­stei de 70 de ani, mă emo­țio­nea­ză”, a spus acad. Ghe­or­ghe Păun.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral pe uzp.org.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply