Un steag, omagiat cu un alt steag! [Galerie FOTO]

0
150

La 100 de ani de la pri­ma apa­ri­ție publi­că  și ofi­ci­a­lă a stea­gu­lui Jocu­ri­lor Olim­pi­ce, Mihai I. Grăj­dea­nu a mar­cat un alt moment isto­ric pen­tru ban­da dese­na­tă româ­neas­că – a ridi­cat stea­gul pri­mei Olim­pi­a­de de Benzi Dese­na­te!

Expo­zi­ția cu lucră­ri­le câști­gă­to­ri­lor pri­mei edi­ții a Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te este des­chi­să la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu (Calea Vic­to­ri­ei nr. 151, Bucu­rești). Intra­rea este libe­ră.

Con­cep­tul și ide­ea aces­tei Olim­pi­a­de îi apar­țin auto­ru­lui si pro­fe­so­ru­lui de benzi dese­na­te Mihai I. Grăj­dea­nu, con­curs orga­ni­zat sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Român, în par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Olim­pi­că Româ­nă și Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

Con­cur­sul a avut loc cu spri­ji­nul bibli­o­te­ci­lor comu­na­le, oră­șe­nești, jude­țe­ne si șco­la­re din toa­tă țara.


Man­ga­lia News, 05.12.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply