SUDUL litoralului merită mai mult! Voi fi ambasadorul dumneavoastră, al oamenilor din SUDUL județului Constanța, din Mangalia, Limanu, Albești, împreună cu echipa PSD! Duminică, ieșiți la vot!

0
316

SUDUL litoralului merită mai mult! Voi fi ambasadorul dumneavoastră, al oamenilor din SUDUL județului Constanța, din Mangalia, Limanu, Albești, împreună cu echipa PSD! Duminică, ieșiți la vot!

SUDUL lito­ra­lu­lui meri­tă mai mult! Sun­tem o fami­lie mai mare decât casa și loca­li­ta­tea noas­tră. Sun­tem o zonă, SUDUL, cu un poten­ți­al fabu­los care nu mai tre­bu­ie să rămâ­nă în urmă. Iar oame­nii tre­bu­ie să fie pri­o­ri­ta­tea ori­că­rui Guvern.

Așa cum am demon­strat la noi, la Lima­nu — 2 Mai — Vama Veche — Hagieni, știm rețe­ta, am ară­tat că Se poa­te! Și putem să o facem și la Bucu­rești, dacă vom avea spri­ji­nul tău. Doar într‑o echi­pă uni­tă, pro­iec­te­le SUDULUI vor prin­de via­ță.

Dumi­ni­că, ieșiți la vot! 

Voi fi amba­sa­do­rul dum­ne­a­voas­tră, al oame­ni­lor din SUDUL Con­stan­ței, din Man­ga­lia, Lima­nu, Albești, împre­u­nă cu echi­pa PSD! Iar pri­e­te­ni­lor din Lima­nu — 2Mai — Vama Veche — Hagieni le spun că vom con­ti­nua în for­ță toa­te pro­iec­te­le și chiar mai mul­te!

Daniel Ghe­or­ghe GEORGESCU — can­di­dat PSD la Sena­tul Româ­ni­ei, locul 3 pe lis­ta PSD Cosn­tan­ța, pozi­ția 4 pe bule­ti­nul de vot.

#SUDUL­con­tea­ză #amba­sa­do­rul­SU­DU­LUI
#ale­ge­u­no­m­ca­re­lup­tă­pen­tru­co­mu­ni­ta­tea­lui
#dezvol­ta­re­șiim­pli­ca­re
#vocea­oa­me­ni­lor
Coman­dat de Par­ti­dul Soci­al Demo­crat – Fili­a­la Con­stan­ța
Cod man­da­tar finan­ci­ar: 11200020.


Man­ga­lia News, 04.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply