Spitalul Municipal Mangalia și‑a dublat capacitatea de oxigen, prin achiziționarea unui nou stocator

0
311

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia: ”Pen­tru că ne pre­o­cu­pă sta­rea de sana­ta­te a pacien­ti­lor nos­tri, facem totul posi­bil sa le punem la dis­po­zi­tie tot ce au nevo­ie, mai ales oxi­gen!

Mul­tu­mim tutu­ror celor impli­cati: Mes­ser, DAMEN, Poli­tia Loca­la si cole­gi­lor nos­tri care au tre­cut prin emo­tii, ala­turi de pacien­ti.
83 pacien­ti con­fir­mati COVID;
  8 pacien­ti sus­pecti;
  9 pacien­ti in tera­pie inten­si­va”.

FocusPress: Creș­te­rea con­su­mu­lui de oxi­gen ca urma­re a supli­men­tă­rii patu­ri­lor de ATI pen­tru bol­na­vii de COVID-19 se resim­te în toa­te spi­ta­le­le. La Man­ga­lia, con­du­ce­rea uni­tă­ții sani­ta­re a luat deci­zia schim­bă­rii sto­ca­to­ru­lui de oxi­gen pen­tru a nu mai fi nevo­ie reîn­căr­ca­rea la câte­va zile.

Rezer­vo­rul de oxi­gen al Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal de apro­xi­ma­tiv 3.000 de litri ajun­gea uni­tă­ții sani­ta­re 2–3 zile. Pen­tru a se evi­ta o cri­ză de oxi­gen și a căpă­ta o inde­pen­den­ță mai mare față de dis­tri­bu­i­tori, con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui a luat deci­zia de a schim­ba sto­ca­to­rul de oxi­gen. Ast­fel a fost achi­zi­țio­nat un altul din fon­duri pro­prii, dublu ca și capa­ci­ta­te.

Sto­ca­to­rul a fost trans­por­tat în cur­tea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia și urmea­ză a fi pus în func­țiu­ne.


Man­ga­lia News, 19.12.2020. (sur­sa: spi­ta­lul­mu­ni­ci­pal­man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply