Se reabilitează Podul de la Cernavodă. CNAIR anunță ofertele de lucrări

0
167

4 ofer­te pen­tru exe­cu­ția lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re a Podu­lui de la Cer­na­vo­dă

Marți, 08.12.2020, CNAIR a des­chis ofer­te­le pen­tru pro­ce­du­ra de achi­zi­ție publi­că ce are ca obiect Rea­li­za­rea lucră­ri­lor de Rea­bi­li­ta­re a Podu­lui de la Cer­na­vo­dă, situ­at pe Autos­tra­da A2, la km 157+600”.

Până la ter­me­nul limi­tă, au depus ofer­te urmă­to­rii agenți eco­no­mici:

  1. Aso­ci­e­rea CONSTRUCTII ERBASU S.A. — VÁHOSTAVSK A.S.
  2. Aso­ci­e­rea LUCONSA BMAUTOPRIMA SERV S.R.L
  3. SC MARISTAR COM SRL
  4. Aso­ci­e­rea FREYROM S.A. — PROCONS GROUP S.R.L. — Meta­bet CF S.A.

Podul de la Cer­na­vo­dă, în lun­gi­me de 1,6 km este o par­te impor­tan­tă a Cori­do­ru­lui IV Pan-Euro­pean care tra­ver­sea­ză Româ­nia de la Vest la Est. Lucră­ri­le cu un grad ridi­cat de com­ple­xi­ta­te vor fi exe­cu­ta­te pen­tru pri­ma oară după 38 de ani, peri­oa­dă în care la acest pod nu s‑au mai făcut niciun fel de lucrări de repa­ra­ții sem­ni­fi­ca­ti­ve, pe par­tea ruti­e­ră.

Pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re a podu­lui va fi finan­țat din fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le — Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Infras­truc­tu­ră Mare 2014–2020.

Valoa­rea esti­ma­tă a pro­ce­du­rii de achi­zi­ție publi­că este de 81.027.397,83 lei.

Peri­oa­da de exe­cu­ție a lucră­ri­lor este de 24 luni, iar peri­oa­da de garan­ție de minim 36 luni.

Con­co­mi­tent cu aceas­tă pro­ce­du­ră de achi­zi­ție, CNAIR. a dema­rat și pro­ce­du­ra de achi­zi­ție publi­că ce are ca obiect „Rea­li­za­rea lucră­ri­lor de Rea­bi­li­ta­re a Podu­lui pes­te bra­țul Borcea, situ­at pe Autos­tra­da A2, la km 149+680”, cu o valoa­re esti­ma­ta de 96.791.664,03 lei. Ter­me­nul de des­chi­de­re a ofer­te­lor pen­tru acest obiec­tiv este 06.01.2021.


Man­ga­lia News, 11.12.2020. (sur­sa: CNAIR S.A.).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply