Școlile și grădinițele rămân închise până pe 11 ianuarie 2021. Cursurile continuă online până pe 22 decembrie 2020

0
286

Școlile și grădinițele rămân închise până pe 11 ianuarie 2021. Cursurile continuă online până pe 22 decembrie 2020.

Șco­li­le și gră­di­ni­țe­le rămân închi­se fizic pen­tru elevi și copii, până pe 11 ianu­a­rie 2021, potri­vit hotă­rârii nr. 57 a Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții Spe­ci­a­le de Urgen­ță și potri­vit calen­da­ru­lui anu­lui șco­lar 2020–2021. Potri­vit docu­men­tu­lui, până la intra­rea în vacan­ța de iar­nă, adi­că pe 22 decem­brie 2020, ele­vii și copi­ii vor con­ti­nua cur­su­ri­le în sis­tem onli­ne.

Hotă­rârea, sem­na­tă chiar de pre­mi­e­rul demi­sio­nar Ludo­vic Orban, pro­pu­ne Guvernului/Ministerului Edu­ca­ți­ei sus­pen­da­rea cur­su­ri­lor până pe 23 decem­brie, aceas­ta fiind pri­ma zi a vacan­ței de iar­nă, potri­vit calen­da­ru­lui anu­lui șco­lar.

Se apro­bă pre­lun­gi­rea sus­pen­dă­rii acti­vi­tă­ții lor care impun pre­zen­ța fizi­că a pre­ș­co­la­ri­lor și ele­vi­lor uni­tă­ți­le de învă­țământ și con­ti­nu­a­rea acti­vi­tă­ți­lor didac­ti­ce în sis­tem onli­ne, pen­tru peri­oa­da 09.12.2000 — 23.12.2020”.

Con­ti­nu­a­rea, pe edupedu.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply