Sărutul vieții | Dana Fodor Mateescu

0
321

Sărutul vieții | Dana Fodor Mateescu

Aceas­tă foto­gra­fie pre­mi­a­tă în 1967, rea­li­za­tă de Roc­co Mora­bi­to, a fost inti­tu­la­tă „Săru­tul vie­ții” si pre­zin­tă pe cei doi ope­ra­tori elec­trici, Cham­pi­on Ran­da­ll și JD Thomp­son, pe un stâlp de elec­tri­ci­ta­te.

Au făcut între­ți­ne­re de ruti­nă, când cam­pi­o­nul a atins una din­tre lini­i­le de inal­tă ten­siu­ne din vâr­ful stâl­pu­lui de elec­tri­ci­ta­te. Pes­te 4.000 de volți au intrat în cor­pul Cam­pi­o­nu­lui și ini­ma i s‑a oprit instan­ta­neu (un sca­un elec­tric folo­seș­te apro­xi­ma­tiv 2.000 de volți).

Cen­tu­ri­le de sigu­ran­ță au evi­tat căde­rea, iar Thomp­son, care urca sub el, s‑a prins repe­de de el și i‑a suflat, gură la gură. Nu a putut să efec­tu­e­ze resus­ci­ta­rea car­dio-pul­mo­na­ră în ace­le cir­cum­stan­țe, dar a con­ti­nu­at res­pi­ra­ția gură la gură, men­ținând plămâ­nii lui Cham­pi­on activi, până când a sim­țit o ușoa­ră băta­ie, apoi a desfă­cut hamul și a cobo­rât cu el pe umăr.

Thomp­son și alți lucră­tori au con­stru­it rcp pe teren pen­tru Cham­pi­on, a cărui res­pi­ra­ție și ritm car­d­iac au fost res­ta­u­ra­te trep­tat.

Apoi au sosit para­me­di­cii și recu­pe­ra­rea lui Cham­pi­on a fost com­ple­tă. Înso­ți­to­rul său îi sal­va­se via­ța cu ceea ce în ima­gi­ne ara­tă ca un sărut. Cham­pi­on a supra­vie­țu­it și a tră­it până în 2002, când a murit din cau­za insu­fi­cien­ței car­d­ia­ce, la 64 de ani. Thomp­son con­ti­nuă să tră­i­as­că și azi.

Foto­gra­fia a fost publi­ca­tă în zia­re din întrea­ga lume și a câști­gat pre­mi­ul Pulit­zer, în 1968.

Exis­tă pri­e­te­ni care nu sunt pri­e­te­ni și exis­tă pri­e­te­ni care sunt mai mult decât frați”.

Sur­sa: Smi­le to life. Cre­dit foto: Roc­co Mora­bi­to.

Noiem­brie 2020. Autor: Dana Fodor Mate­es­cu.

MN: Arti­co­le­le sem­na­te de Dana Fodor Mate­es­cu și publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pot fi citi­te AICI. Meri­tă! 😀 În ace­lași timp, vă reco­man­dăm cu căl­du­ră să vizi­tați și colec­ți­i­le de Artă popu­la­ră de pe Artizanescu.ro și să coman­dați obiec­te­le de arti­za­nat pre­fe­ra­te. Artizanescu.ro — https://www.artizanescu.ro/ — res­pec­tă tra­di­ți­i­le româ­nești!


Man­ga­lia News, 27.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply