Șantierul naval Damen Mangalia ANGAJEAZĂ MAISTRU TUBULATURĂ NAVALĂ

0
709

Șan­ti­e­rul naval Damen Man­ga­lia este situ­at pe lito­ra­lul Mării Negre din Româ­nia și este un joint-ven­tu­re între Damen și Guver­nul Româ­ni­ei, Gru­pul Damen pre­lu­ând mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al șan­ti­e­ru­lui. Şan­ti­e­rul Damen Man­ga­lia este cel mai mare șan­ti­er naval din por­to­fo­li­ul Damen iar inte­gra­rea sa în grup des­chi­de posi­bi­li­ta­tea con­stru­i­rii și con­ver­si­ei de către Damen a nave­lor com­ple­xe de dimen­siuni mari, cu accent spe­cial pe feri­bo­tu­ri­le RoPax, nave­le de croa­zie­ră, nave­le și struc­tu­ri­le offsho­re. Echi­pa de mana­ge­ment lucrea­ză la opti­mi­za­rea şan­ti­e­ru­lui pen­tru noul său obiec­tiv de recon­struc­ție, pre­cum și la extin­de­rea por­to­fo­li­u­lui de cli­enți pen­tru repa­ra­ții și între­ți­ne­re și dezvol­ta­rea unei capa­ci­tăți de con­struc­ție offsho­re. Şan­ti­e­rul ocu­pă o supra­fa­ță de aproa­pe un mili­on de metri pătrați și are 1590 de metri la cheu. Deți­ne trei docuri usca­te ale căror dimen­siuni vari­a­ză de la 302 x 48 metri la 360 x 60 de metri. Şan­ti­e­rul naval are în dota­re nume­roa­se ate­li­e­re de lucru, dis­po­ni­bi­le pen­tru pro­iec­te noi, lucrări de repa­ra­ții şi pre­lu­cra­re can­ti­tăți mari de oțel, cât și ate­li­e­re de vop­si­to­rie. Şan­ti­e­rul a fost ini­țial cunos­cut sub denu­mi­rea de Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia și a înce­put să con­stru­ias­că nave noi în 1976. În 1997, a luat fiin­ță Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A., orien­tân­du-şi aten­ția spre con­stru­i­rea nave­lor de dimen­siuni mari tip port-con­tai­ner, vra­chi­e­re și petro­li­e­re. Gru­pul Damen a achi­zi­țio­nat acțiu­ni­le Daewoo, iar în vara anu­lui 2018 a pre­lu­at con­tro­lul ope­ra­țio­nal al san­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia.

THE ROLE

Mai­s­trul este res­pon­sa­bil de supra­ve­ghe­rea si coor­do­na­rea acti­vi­ta­ti­lor lucra­to­ri­lor in pro­ce­sul de asam­bla­re, insta­la­re si intre­ti­ne­re a tubu­la­tu­ri­lor și echi­pa­men­te­lor pen­tru sis­te­me­le de com­bus­ti­bil, ulei, gaz, abur, raci­re cu apa dul­ce, apa sara­ta, insta­la­tii sani­ta­re (ali­men­ta­re cu apa cal­da, rece,scurgeri sani­ta­re) la vapor.

KEY ACCOUNTABILITIES

• Sta­bi­les­te pro­ce­sul de monta­re a insta­la­ti­i­lor de tubu­la­tu­ra, in baza pla­nu­ri­lor si a dese­ne­lor de lucru;
• Supra­ve­ghea­za pro­ce­sul de insta­la­re și asam­bla­re a sis­te­me­lor de tubu­la­tu­ra;
• Asi­gu­ra la timp lucra­to­ri­lor docu­men­ta­tia spe­ci­fi­ca de lucru si mate­ri­a­le­le nece­sa­re înde­pli­ni­rii sar­ci­ni­lor de lucru;
• Inspec­tea­ză peri­o­dic sta­di­ul lucră­ri­lor afla­te in des­fa­su­ra­re si lucra­ri­le fina­li­za­te pen­tru a asi­gu­ra con­for­mi­ta­tea cu spe­ci­fi­ca­ti­i­le si cerin­te­le teh­ni­ce;
• Veri­fi­ca res­pec­ta­rea regu­li­lor de sigu­ran­ta;
• Efec­tu­ea­ză veri­fi­cări pe teren și inven­ta­ri­e­rea mate­ri­a­le­lor la locul de mun­ca;
• Intoc­mes­te docu­men­ta­tia spe­ci­fi­ca pen­tru buna des­fa­su­ra­re a acti­vi­ta­tii: foa­ia de pre­zen­ta zil­ni­ca, rapoar­te de acci­den­te, soli­ci­tari de mate­ri­a­le, for­mu­la­re de inspec­tie la locul de mun­ca etc;
• Veri­fi­ca res­pec­ta­rea regu­li­lor impu­se pri­vind inca­dra­rea in stan­dar­de­le de pro­duc­ti­vi­ta­te, numa­rul de ore alo­cat, cos­tu­ri­le mate­ri­a­le­lor etc.

SKILLS & EXPERIENCE

• Stu­dii mini­me: scoa­lă pro­fe­sio­na­la, pro­fil meca­nic
• Con­sti­tu­ie avan­taj deți­ne­rea diplo­mei de mai­s­tru naval
• Minim 2 ani expe­rien­ța ca super­vi­zor / coor­do­na­tor echi­pa lucră­tori in dome­ni­ul monta­ju­lui de insta­la­ții nava­le
• Bune cunoș­tin­țe de citi­re plan si dese­ne de lucru
• Cunos­tin­te de insta­la­re tubu­la­tu­ra
• Cunos­tin­te gene­ra­le des­pre con­struc­tii nave
• Cunos­tin­te citire/interpretare dia­gra­me (sche­ma insta­la­ti­i­lor)
• Abi­li­tati de intoc­mi­re a unei insta­la­tii dupa dia­gra­ma
• Cunoaș­te­rea stan­dar­de­lor euro­pe­ne de cali­ta­te
• Bune abi­li­tați de comu­ni­ca­re si pla­ni­fi­ca­re
• Lea­der­ship, res­pon­sa­bi­li­ta­te
• Fle­xi­bi­li­ta­te si capa­bi­li­ta­te de a lucra cu ter­me­ne limi­ta.

Pen­tru deta­lii supli­men­ta­re, sunati la Resur­se Uma­ne, tele­fon 0731 022 423, sau puteți tri­mi­te CV-ul dvs pe adre­sa de ema­il: [email protected]


Man­ga­lia News, 12.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply