RETROSPECTIVA BD 2020 — Expoziții de bandă desenată, Publicații de bandă desenată românească, Competiții, Ateliere de bandă desenată “Comics Didactic”

0
240

RETROSPECTIVA BD 2020
EXPOZITII DE BANDA DESENATA
· Seria “Maes­tri ai ben­zii dese­na­te roma­ne­s­ti”:
— Benzi dese­na­te de Ser­ban Andre­es­cu, la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu – Muze­ul Var­ste­lor (ianu­a­rie – febru­a­rie 2020);
— “Maes­tri ai ben­zii dese­na­te roma­ne­s­ti scien­ce fic­tion peri­oa­da 1960–1989” la Bibli­o­te­ca G.Baritiu — Cen­trul de Exce­len­ta – Sec­tia Copii si Tine­ret — Bra­sov, Anta­res Club Bra­sov (febru­a­rie – mai 2020);
— Benzi dese­na­te de Mari­an Mires­cu si Valen­tin Ior­da­che, la Pala­tul Sutu – Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti (mar­tie – apri­lie);
— Expo­zi­tia Vir­tu­a­la “Maes­tri ai ben­zii dese­na­te roma­ne­s­ti scien­ce fic­tion peri­oa­da 1960–1989” in cadrul Muze­u­lui Cos­mic — Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti https://muzeulbucurestiului.ro/expozitie-virtuala-de…/…
— Benzi dese­na­te din peri­oa­da inter­be­li­ca – par­tea I, la Pala­tul Sutu (octom­brie – noiem­brie 2020), expo­zi­tie par­ti­ci­pan­ta si la Noap­tea Gale­ri­i­lor 2020
· Vlad Tepes Dra­cu­lea in benzi dese­na­te “Salon BD Poves­ti din Bucu­res­ti“ la Pala­tul Sutu — Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti, Gale­ria Dra­cu­la Inves­ti­ga­tion Sighi­soa­ra, Com­ple­xul Natio­nal Muze­al Cur­tea Domneas­ca Tar­go­vis­te, Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta Bra­sov- Dra­cu­la Film Fes­ti­val, Mag­no­lia Sho­pping Cen­ter Bra­sov (iulie – octom­brie 2020);
· “Spi­rou si drep­tu­ri­le omu­lui” expo­zi­tie cu lucra­ri­le ele­vi­lor de la Scoa­la Ale­thea, la Pala­tul Sutu (august – sep­tem­brie 2020)
· “Spi­rou si drep­tu­ri­le omu­lui” 70 de ani – expo­zi­tie iti­ne­ran­ta Wal­lo­nie Bru­xe­l­les, in cola­bo­ra­re cu Scoa­la Ale­thea, la Pala­tul Sutu (august — sep­tem­brie 2020)
· Expo­zi­tia — Cas­ti­ga­to­rii OLIMPIADEI DE BENZI DESENATE edi­tia I sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic si Spor­tiv Roman la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu –Muze­ul Var­ste­lor Bucu­res­ti (decem­brie 2020 – mar­tie 2021).
· “Spi­rou si drep­tu­ri­le omu­lui” 70 de ani – expo­zi­tie iti­ne­ran­ta Wal­lo­nie Bru­xe­l­les, in cola­bo­ra­re cu Scoa­la Ale­thea, la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu (decem­brie 2020 ianu­a­rie 2021)
PUBLICATII DE BANDA DESENATA ROMANEASCA
— Numa­rul 3 al revis­tei BD His­to­ria Benzi Dese­na­te Isto­ri­ce de Valen­tin Tana­se – edi­tie de colec­tie, “Soi­mii Patri­ei”;
— Numa­rul 4 al revis­tei BD His­to­ria Benzi Dese­na­te Isto­ri­ce — 30 de ani Mine­ri­a­da si 75 de ani Sfar­si­tul celui de-al doi­lea raz­boi mondi­al in Euro­pa, revis­ta publi­ca­ta in par­te­ne­ri­at cu Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti, Facul­ta­tea de Isto­rie — Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­res­ti;
— Numa­rul 5 al revis­tei COMICS DIDACTIC 2020 — EDIȚIE SPECIALĂ ONLINE (apa­rut la 1 iunie 2020) cu tema “Cum invin­gem coro­na­vi­rus”, revis­ta rea­li­za­ta in urma con­cur­su­lui des­fa­su­rat onli­ne, la nivel natio­nal, in luni­le de izo­la­re (mar­tie – mai 2020);
— Cata­lo­gul Salo­nu­lui BD “Poves­ti din Bucu­res­ti” edi­tia a VII‑a– Vlad Tepes Dra­cu­lea in benzi dese­na­te;
BANDA DESENATĂ ȘI MUZEUL BUCUREȘTIULUI — arti­col bd care mar­chea­ză înce­pu­tul unei cola­bo­rări ine­di­te in Revis­ta „Con­tem­po­ra­nul” publi­ca­tie ce apa­re sub egi­da Aca­de­mi­ei Româ­ne si care găz­du­ieş­te, din luna iunie 2020, zia­rul „Bucu­reşti în 5 minu­te”, edi­tat de Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti (MMB).
COMPETITII
— Con­cur­sul ele­vi­lor Salon BD “Poves­ti din Bucu­res­ti in Benzi Dese­na­te” edi­tia a VII‑a
— Con­cur­sul Comics Didac­tic “Cum invin­gem coro­na­vi­rus”;
OLIMPIADA DE BENZI DESENATE edi­tia I – Comi­te­tul Olim­pic si Spor­tiv Roman, Aca­de­mia Olim­pi­ca Roma­na, Fili­la­la Caras-Seve­rin. Con­curs in pre­mie­ra la nivel natio­nal si inter­na­tio­nal.
ATELIERE DE BANDA DESENATACOMICS DIDACTIC
— Ate­li­e­re BD “Micul ARTIST” la Ope­ra Comi­ca pen­tru Copii, offli­ne si onli­ne (febru­a­rie — decem­brie 2020);
— Ate­li­e­re BD “Spi­rou si drep­tu­ri­le omu­lui” la Scoa­la Ale­thea, Bucu­res­ti (mar­tie 2020)
— Ate­li­er onli­ne „Ban­da Dese­na­tă: Între Artă și Busi­ne­ss” în cadrul Hac­ka­thon-ului de ban­dă dese­na­tă, Chi­si­nau (apri­lie 2020).
— “Muze­ul Ani­mat”, 5 epi­soa­de video de tip tuto­ri­al, la Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti, Muze­ul Nico­lae Mino­vici (apri­lie – decem­brie 2020). https://www.youtube.com/channel/UCOfU1wtbVRFhYIPgodnBieQ
— Ate­li­e­re BD in cadrul SALONULUI BD “Poves­ti din Bucu­res­ti in benzi dese­na­te” – cur­tea Pala­tu­lui Sutu (iulie – sep­tem­brie 2020);
— Ate­li­e­re BD la Fes­ti­va­lul Puppets Occu­py Stre­et Crai­o­va – cur­tea tea­tru­lui Coli­bri (august 2020);
— Ate­li­e­re BD Vacan­ta alt­fel in Popes­ti Leor­deni, cur­tea sco­lii (august 2020)
— Ate­li­e­re BD onli­ne: SALON BD “Poves­ti din Bucu­res­ti in benzi dese­na­te”, edi­tia a VII‑a (sep­tem­brie, octom­brie 2020);
— Ate­li­e­re BD offli­ne la ARTSAFARI (octom­brie 2020)
— Ate­li­e­re BD offli­ne la Dra­cu­la Film Fes­ti­val (octom­brie 2020)
‑Ate­li­er BD la “Sufra­ge­ria” Mag­no­lia Sho­pping Cen­ter Bra­sov (octom­brie 2020)
— Ate­li­er BD onli­ne la Buzz Inter­na­tio­nal Film Fes­ti­val Buzau (noiem­brie 2020);
— “Muze­ul Ani­mat” ate­li­e­re de benzi dese­na­te, onli­ne, la Muze­ul Geor­ge Seve­rea­nu si Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti (noiem­brie, decem­brie 2020).

MN: Bra­vo, Ionuț (Mihai Ionuț Grăj­dea­nu), man­ga­li­a­nul nos­tru drag! Feli­ci­tări, pen­tru tot! Sănă­ta­te, inspi­ra­ție, pro­iec­te ambi­țioa­se, și în Noul An! La mulți ani, ție și tutu­ror cola­bo­ra­to­ri­lor tăi de mare valoa­re! (Des­pre acti­vi­ta­tea pro­di­gi­oa­să a gra­fi­cia­nu­lui Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, ”Pro­fu’ de BD”, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat cu drag seri­a­le de arti­co­le ce pot fi vizu­a­li­za­te aici). 


Man­ga­lia News, 28.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply