RAJA va sista furnizarea apei către consumatorii din cartierul Dobrogea, luni, 21 decembrie 2020, iar în zonele înalte ale municipiului Mangalia și la etajele superioare ale blocurilor se vor înregistra presiuni scăzute

0
530

Lucrare programată în municipiul Mangalia, luni — 21 decembrie 2020!

RAJA S.A. va exe­cu­ta luni, 21 decem­brie 2020, între ore­le 09.00 – 15.30, lucrări de rea­bi­li­ta­re la Sta­ția de pom­pa­re Cas­tel din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, lucrări ce fac par­te din cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Infras­truc­tu­ră Mare.

Din acest motiv, în inter­va­lul orar men­țio­nat, se va sis­ta fur­ni­za­rea apei către con­su­ma­to­rii din car­ti­e­rul Dobro­gea, iar în zone­le îna­l­te ale ora­șu­lui și la eta­je­le supe­ri­oa­re ale blo­cu­ri­lor se vor înre­gis­tra pre­siuni scăzute.

Ne cerem scu­ze pen­tru neplă­ce­ri­le cre­a­te uti­li­za­to­ri­lor din zonă, pe care îi asi­gu­răm că echi­pe­le de inter­ven­ție vor face tot posi­bi­lul pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor și relu­a­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le în cel mai scurt timp. Tot­o­da­tă, rugăm toți con­su­ma­to­rii afec­tați de aceas­tă lucra­re să își asi­gu­re rezer­va mini­mă de apă pen­tru con­sum și uz cas­nic pe peri­oa­da între­ru­pe­rii fur­ni­ză­rii apei.


Man­ga­lia News, 18.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply