Radu Cristian: Stadiul proiectelor europene pentru viitorul exercițiu financiar european 2021–2027 | Sunt convins că un Guvern format în jurul Partidului National Liberal va continua să sprijine proiectele de dezvoltare a Mangaliei

0
337

Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an decla­ră pe pagi­na sa de Face­bo­ok:

În pri­mul rând, vreau să vă mul­țu­mesc pen­tru că, prin votul expri­mat dumi­ni­că, ne-ați acor­dat încre­de­rea dum­ne­a­voas­tră. Sunt con­vins că un Guvern for­mat în jurul Par­ti­du­lui Natio­nal Libe­ral va con­ti­nua să spri­ji­ne pro­iec­te­le de dezvol­ta­re a Man­ga­li­ei.

Astăzi, m‑am întâl­nit cu cole­gii din Pri­mă­ria Man­ga­lia să dis­cu­tăm des­pre sta­di­ul pro­iec­te­lor euro­pe­ne pe care le pre­gă­tim pen­tru vii­to­rul exer­ci­țiu finan­ci­ar euro­pean 2021–2027. Am înce­put, încă de anul tre­cut, să lucrăm la docu­men­ta­ția nece­sa­ră pen­tru că expe­rien­ța pro­iec­te­lor ante­ri­oa­re ne‑a ară­tat că este un pro­ces de dura­tă. De exem­plu, pro­iec­tul de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Saturn a fost ini­țiat încă din 2016 și abia acum ne apro­pi­em de fina­li­za­rea lucră­ri­lor.

Dorim ca, în urmă­to­rul exer­ci­țiu finan­ci­ar să rea­bi­li­tăm cele­lal­te sta­țiuni turis­ti­ce care apar­țin de UAT Man­ga­lia, dar și să dezvol­tăm infras­truc­tu­ra ruti­e­ră și spa­ți­ul ver­de din oraș. În ace­lași timp, urmă­rim atent sta­di­ul pro­iec­te­lor deja con­trac­ta­te, dar și cali­ta­tea lucră­ri­lor. Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re!”


Man­ga­lia News, 09.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply