PSD A CÂȘTIGAT ALEGERILE PARLAMENTARE | Harta politică a României, după numărarea a 94% dintre voturi

0
303

PSD A CÂȘTIGAT ALEGERILE PARLAMENTARE. CEA MAI REDUSĂ PREZENȚĂ LA VOT DE DUPĂ 1989 – CRONICA DIMINEȚII.

1. După numă­ra­rea a aproa­pe 96% din voturi, rezul­ta­te­lor pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re de ieri ara­tă ast­fel:
-PSD – 29,67%
-PNL – 25,57%
-USR-PLUS – 15,51%
-Ali­an­ța pen­tru Uni­rea Româ­ni­lor (AUR) – 9,09%
-UDMR – 5,97%.
Res­tul par­ti­de­lor sunt sub pra­gul elec­to­ral de 5%, cel mai aproa­pe fiind PMP cu 4,88%.

2. Pre­zen­ța la vot la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re 2020 care au avut loc dumi­ni­că, 6 decem­brie, a fost de 31,84% (5.793.135). Este cea mai scă­zu­tă pre­zen­ță din ulti­mii 31 ani. (Hot­news)

3. Ali­anţa pen­tru Uni­rea Româ­ni­lor (AUR) se situ­ea­ză pe pri­mul loc în opţiu­ni­le româ­ni­lor din Ita­lia în urma ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re de dumi­ni­că, rezul­ta­te parţi­a­le. În Ita­lia, după numă­ra­rea a 28.183 voturi, pe pri­mul loc e AUR cu 35.88 %, urmat de PNL – 24.8%, USR – 22.8%. În Spa­nia, din 24607 voturi numă­ra­te, PNL este pe pri­mul loc – 30,82%, urmat de AUR – 26,9%, si USR – 24,9%. PSD este pe locul 4 – 5,49%. AUR este supri­za aces­tor ale­geri, reu­şind să se cla­se­ze pe pozi­ţia a patra la nivel naţio­nal. (News.ro)

Una din Cronica de CarteCotidianul britanic The Guardian a publicat listele celor mai bune cărți din anul 2020, pe mai multe categorii: ficțiune, cărți pentru copii, crimă și thriller, SF și fantasy, memorii, politică, idei, sport etc. Printre cărțile de ficțiune nominalizate, se află ”Viața mincinoasă a adulților”, de Elena Ferrante (la noi, la Editura Pandora M), ”Piranesi”, de Susanna Clarke (Editura Armada) și ”Shuggie Bain”, de Douglas Stuart. (The Guardian)

4. Pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban a afir­mat dumi­ni­că sea­ra că încă nu au înce­put nego­ci­e­ri­le cu cele­lal­te par­ti­de, însă după cum ara­tă rezul­ta­te­le exit-poll poa­te fi for­ma­tă o majo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră cu USR-PLUS, UDMR şi PMP. Lide­rul libe­ra­li­lor a adă­u­gat că Par­la­men­tul nou, rezul­tat în urma ale­ge­ri­lor, se va întruni pe 21–22 decem­brie şi spe­ră ca într-un timp cât mai scurt, după depu­ne­rea jurămân­tu­lui de către aleşi, să se poa­tă ajun­ge la pre­zen­ta­rea unei for­mu­le de guver­na­re şi un pro­gram de guver­na­re. (News.ro)

5. Mai mulţi sim­pa­ti­zanţi USR au cerut demi­sia lui Dan Bar­na de la şefia USR, în comen­ta­rii la mesa­jul video al aces­tu­ia pos­tat pe pagi­na sa de Face­bo­ok. Mesa­je­le au fost trans­mi­se după apa­ri­ţia exit-poll al CURS-Avan­gar­de care ara­tă că USR-PLUS este în jurul pro­cen­tu­lui de 15% la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. “Din punc­tul de vede­re al USR-PLUS pot să spun că este un rezul­tat isto­ric”, a decla­rat, în video, Bar­na, aflat în izo­la­re din cau­za infec­tă­rii cu noul coro­na­vi­rus. (News.ro)

6. Lide­rul UDMR, Kele­men Hunor, se decla­ră mulţu­mit de sco­rul elec­to­ral obţi­nut de for­ma­ţiu­nea sa şi spu­ne că pri­o­ri­ta­tea este for­ma­rea unui guvern de cen­tru-dreap­ta, care să pre­gă­teas­că repe­de buge­tul pe anul vii­tor. (News.ro)

7. Lide­rul Pro Româ­nia, Vic­tor Pon­ta, a pos­tat, dumi­ni­că noap­te, un mesaj pe Face­bo­ok, în care mulţu­meş­te tutu­ror celor care i‑au fost ală­tu­ri în acest pro­iect. ”Acum este tim­pul pen­tru fami­lie, pen­tru pri­e­te­ni ade­vă­ra­ţi, noi pro­iec­te şi noi pro­vo­cări”, afir­mă Pon­ta, după ce rezul­ta­te­le parţi­a­le ale ale­ge­ri­lor ara­tă că Pro Româ­nia nu atin­ge pra­gul elec­to­ral pen­tru intra­rea în Par­la­ment. (News.ro)

8. Co-preşe­din­te­le Ali­anţei pen­tru Uni­rea Româ­ni­lor (AUR) Geor­ge Simion a decla­rat, dumi­ni­că sea­ră, că par­ti­dul a obţi­nut pes­te cele 500.000 de voturi pe care şi‑a pro­pus să le întru­neas­că şi care ar tre­bui să le asi­gu­rea intra­rea în Par­la­ment. „Nu o să vă dez­a­mă­gim, nu o să tră­dăm, nu o să intrăm în niciu­na din vari­an­te în vreo coa­li­ţie de guver­na­re. Sun­tem oame­nii fap­te­lor, sun­tem oame­nii care am pro­mis că nu vedem nicio dife­renţă între par­ti­de­le lui Kla­us Iohan­nis şi par­ti­de­le lui Mar­cel Cio­la­cu”, a spus el. Simion a menţio­nat că AUR este „o forţă nouă”. „Nu sun­tem extre­mi­şti, dar sun­tem radi­cali, radi­cali faţă de sis­te­mul care ne‑a dis­trus spe­ranţa la via­ţă în Româ­nia în ulti­mii 30 de ani”, a susţi­nut el. (News.ro)

Una din Cronica Sportivă: Echipa României joacă astăzi, de la ora 21.30, ultimul meci din cadrul grupei D de la Campionatul European de Handbal Feminin din Danemarca, împotriva Norvegiei. După ce a învins Polonia, România s‑a calificat în grupele principale (Main Round), în vreme ce Norvegia, considerată principala favorită a competiției, a demolat Germania (care ne învinsese anterior pe noi) cu 19 goluri diferență. (Gsp.ro)

9. Minis­trul bri­ta­nic al Sănă­tă­ţii Matt Han­co­ck a salu­tat dumi­ni­că momen­tul „isto­ric” repre­zen­tat de debu­tul, mâi­ne, al cam­pa­niei de vac­ci­na­re con­tra Covid-19 în Marea Bri­ta­nie.
Ţara cea mai grav afec­ta­tă din Euro­pa de pan­de­mie cu pes­te 61.000 de morţi, Marea Bri­ta­nie este pri­ma din lume care a auto­ri­zat folo­si­rea vac­ci­nu­lui dezvol­tat de Pfi­zer şi BioN­Te­ch şi va fi pri­ma ţară occi­den­ta­lă care va înce­pe cam­pa­nia de vac­ci­na­re. (News.ro)

10. Pri­ma­rul gene­ral al Capi­ta­lei, Nicu­şor Dan, a anu­nţă că luni sea­ră va fi aprins ilu­mi­na­tul fes­tiv în Capi­ta­lă. Nicu­şor Dan susţi­ne că nu a făcut acest demers mai devre­me întru­cât nu a vrut să fie inter­pre­tat drept ”un gest elec­to­ral”. (News.ro)

Toa­te ști­ri­le din CRONICA, le puteți citi AICI.


UPDATE: Rezul­ta­te ofi­ci­a­le par­ți­a­le după numă­ra­rea votu­ri­lor din 98,44% din sec­ții:

PSD 30,61%
PNL 26,08%
USR 15,41%
AUR 9,17%
UDMR 6,10%
PMP 4,90%
Pro Româ­nia 4,30%.


Man­ga­lia News, 07.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply