Program de lucru extins la SPCLEP Mangalia, în perioada alegerilor parlamentare

0
163

Repre­zen­tan­ții SPCLEP Man­ga­lia anun­ță publi­cul inte­re­sat că, în sco­pul asi­gu­ră­rii cadru­lui nece­sar desfă­şu­ră­rii în con­di­ţii opti­me a pro­ce­su­lui elec­to­ral pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, pro­gra­mul de lucru din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Man­ga­lia va fi extins în zile­le de 5–6 decem­brie, a.c., după cum urmea­ză:

Pro­gram pen­tru depu­ne­re și eli­be­rări docu­men­te:

· sâm­bă­tă, 5 decem­brie: 08.00 – 16.00;

· dumi­ni­că, 6 decem­brie: 07.00 – 21.00.

De ase­me­nea, în peri­oa­da urmă­toa­re, se vor între­prin­de urmă­toa­re­le acţiuni în vede­rea obţi­ne­rii acte­lor de iden­ti­ta­te:

· tri­mi­te­rea de invi­ta­ţii către per­soa­ne­le care nu deţin acte de iden­ti­ta­te sau deţin acte de iden­ti­ta­te cu ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te expi­rat pen­tru a se pre­zen­ta la sedi­ul SPCLEP;

· solu­ţio­na­rea cazu­ri­lor par­ti­cu­la­re ale soli­ci­tanţi­lor care nu inde­pli­nesc con­di­ţi­i­le nece­sa­re eli­be­ră­rii cărţii de iden­ti­ta­te prin eli­be­ra­rea de cărţi pro­vi­zo­rii.

Tot­o­da­tă, șeful SPCLEP Man­ga­lia, Theo­do­ra Abă­la­ru-Ioa­na, pre­ci­zea­ză că vala­bi­li­ta­tea acte­lor de iden­ti­ta­te a fost pre­lun­gi­tă pe toa­tă dura­ta stă­rii de aler­tă, res­pec­tiv 90 de zile, după tre­ce­rea aces­tei peri­oa­de, con­form art.4, alin.5 din Legea 55/15.05.2020.


Man­ga­lia News, 04.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply