Profesorul Traian Lupu: Cinci decenii dedicate Școlii și Cetății | Articol publicat pe site-ul Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni (AJRP)

0
290

Profesorul Traian Lupu: Cinci decenii dedicate Școlii și Cetății | Articol publicat pe site-ul Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni (AJRP).

”Cinci decenii dedicate Școlii și Cetății, Culturii și Artei dobrogene, Culturii și Artei românești”.

1.„LA CATEDRA DIN CETATE

Mot­to: „Vivat Aca­de­mia! …Sem­per sint in flo­re!”

Bănă­ţean de baș­ti­nă, pro­fe­so­rul TRAIAN LUPU, năs­cut la data de 21 ianu­a­rie 1947, în comu­na Biled, judeţul Timiş, a cău­tat să cin­steas­că edu­ca­ţia pri­mi­tă pe melea­gu­ri­le de baş­ti­nă, de la părinţii săi – (arde­leni din Ţara Moţi­lor, veni­ţi în Banat după refor­ma agra­ră din 1945, atunci când tatăl dân­su­lui a pri­mit 5 ha de pământ, pen­tru că ”a dus pe umeri Răz­bo­i­ul, ca ser­gent, de la Cotul Donu­lui, până‑n Mun­ții Tatra”) – şi de la das­că­lii pe care i‑a avut în şco­li­le pe care le‑a absol­vit – ves­ti­tul Liceu „C.D. Loga”, res­pec­tiv Facul­ta­tea de Arte Plas­ti­ce a Uni­ver­si­tă­ţii din Timi­şoa­ra. A urmat mai apoi şi cur­su­ri­le post-uni­ver­si­ta­re de şase ani ale SNSPA, spe­cia­li­za­rea Mana­ge­ment în Cul­tu­ră, între anii 1986–1991. Este cali­fi­cat și ca For­ma­tor și Mana­ger de pro­iect, cu dub­lă recu­noaș­te­re, de la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Minis­te­rul Mun­cii.

După ce a fost repar­ti­zat, în 1969, ca pro­fe­sor de Edu­ca­ţie Plas­ti­că în judeţul Con­stanţa, a îndru­mat și for­mat, cu drag şi cu pasiu­ne, în dome­ni­ul Fru­mo­su­lui artis­tic şi al cre­a­ti­vi­tă­ţii teh­ni­ce, vre­me de aproa­pe cinci dece­nii, gene­ra­ţii de elevi din cla­se­le de gim­na­ziu şi Liceu în cele trei şcoli la care a pre­dat – cea din Cio­ba­nu, apoi la Lice­ul Teo­re­tic din Coba­din şi la Școa­la Nr.5 ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, acti­vând cu dăru­i­re şi pe plan cul­tu­ral-artis­tic, atunci când a înde­pli­nit, în para­lel şi fun­cţia de Direc­tor al Case­lor de Cul­tu­ră de la Coba­din şi Man­ga­lia, vre­me de două dece­nii, între anii 1972–1992.

Foto: Ves­ti­tul Cor de femei de la Coba­din, în anii 1972–1977. Diri­jor: Ema­no­il Fru­si­ne­scu.

Din toam­na anu­lui 1991, dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu a reve­nit la cate­dra de Edu­ca­ție plas­ti­că din cadrul Șco­lii Nr.5 ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia și s‑a dedi­cat edu­că­rii mai mul­tor gene­ra­ții de copii ”care i‑au tre­cut prin mâini”, ”întru cul­ti­va­rea Fru­mo­su­lui artis­tic, a for­me­lor și volu­me­lor, a ”Pro­por­ți­ei de Aur”, armo­ni­i­lor cro­ma­ti­ce și echi­li­bru­lui în com­po­zi­ți­i­le plas­ti­ce.

Se poa­te afir­ma că, la șco­li­le la care a pre­dat, a pus baze­le for­mă­rii vii­to­ri­lor artiști plas­tici, gra­fi­cieni, arhi­tecți, pro­fe­sori de Desen, ingi­neri con­struc­tori și pro­iec­tanți de valoa­re, care s‑au ridi­cat din­tre ele­vii săi și cu care se mân­dreș­te, pen­tru fap­tul că i‑a des­co­pe­rit și ”le‑a aprins scân­te­ia”, i‑a ini­țiat, atât în gim­na­ziu, cât și la liceu! Pe blo­gul per­so­nal stau măr­tu­rie o sea­mă de cuvin­te fru­moa­se de mul­țu­mi­re adre­sa­te dom­nu­lui pro­fe­sor de foș­tii săi elevi…

Pe inter­net, puteţi vizio­na ”Pri­me­le expo­zi­ţii vir­tu­ale de artă plas­ti­că din isto­ria şco­li­lor man­ga­li­ene” şi Albu­me­le vir­tu­ale „PRO ARTIS”, pe blo­gul dedi­cat ele­vi­lor săi. (Sin­te­ză pre­zen­ta­tă în anul 2010, oda­tă cu ieși­rea sa la pen­sie).

https://www.mangalianews.ro/2018/03/pro-artis-mangalia-dialogul-generatiilor-expo-ii/

https://www.mangalianews.ro/2018/04/pro-artis-mangalia-dialogul-generatiilor-expo-iii-iv/

Patru dece­nii dedi­ca­te Şco­lii şi Cetă­ţii…

II. CONTRIBUȚII LA PROMOVAREA MANGALIEI PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAŢIONAL – par­tea întâi

De‑a lun­gul tim­pu­lui, dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu a con­tri­bu­it (și con­tri­bu­ie și astăzi) la cunoa­ş­te­rea și pro­mo­va­rea Man­ga­li­ei pe plan națio­nal și inter­na­ţio­nal, prin for­me spe­ci­fi­ce de acti­vi­ta­te, din­tre care amin­tim, în ordi­ne cro­no­lo­gi­că, urmă­toa­re­le:

Cur­sul opţio­nal inte­grat „Pro Artis”, la Şcoa­la „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia. https://photos.google.com/u/2/albums/

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipPlBxUlFh2mgl2sccRxpoLDPFkTds1PbBBaEjq2

Aici, la cer­cul de Arte plas­ti­ce ”Pro Artis”, ele­vii săi au obţi­nut nume­roa­se pre­mii națio­na­le și inter­națio­na­le, din­tre care amin­tim: Pre­mi­ul I în Ita­lia – 1998, iar în Japo­nia, în anul 2001, Pre­mi­ul Spe­cial Inter­na­ţio­nal, între cele 14.000 de lucrări ale copi­i­lor din 120 de ţări din lumea întrea­gă!

A pre­gă­tit cu copi­ii diver­se Expo­zi­ţii tema­ti­ce la Com­ple­xul „Pre­si­dent” (actu­a­lul ”New Bel­ve­de­re”, Casa de Cul­tu­ră, Bibli­o­te­ca muni­ci­pa­lă, în şcoa­lă şi în alte insti­tu­ţii din Man­ga­lia sau din Con­stanţa. Expo Pre­si­dent – ”Un dece­niu de artă plas­ti­că la Şcoa­la nr. 5 din Man­ga­lia”, decem­brie 2000 – mar­tie 2001.

https://traianlupum.wordpress.com/2010/03/24/pro-artis/

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipNSewzlSPn5c5_KNir8ki-RZGsiNjedqu2yR7TQ

În anii 2006 şi 2007, dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu a ini­ţi­at şi coor­do­nat două pro­iec­te cul­tu­ra­le inter­na­ţio­na­le ale Şco­lii Nr.5 din Man­ga­lia şi a reu­şit per­for­manţa de a obţi­ne, ală­tu­ri de cola­bo­ra­to­rii șco­lii, cu corul ”Galac­te­ea” și cu pic­to­rii săi, de două ori, pen­tru Școa­la ”Gala Galac­tion” – Pre­mi­ul I şi Tro­fe­ul de Cris­tal, la GEF San­re­mo, cel mai mare Fes­ti­val Inter­na­ţio­nal de Cre­a­ti­vi­ta­te Şco­la­ră, între 23 de ţări şi 37 de pro­vin­cii ita­li­ene care au par­ti­ci­pat în con­curs! Vezi: https://traianlupum.wordpress.com/2010/04/12/sanremo-2006–2007-dosar-de-presa/

VENI, CANTA, VICI !”- San­re­mo 2007 – Expe­di­ţie cul­tu­ra­lă

https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipM50oRHeqcDs_Rszx-rTUofDILTdrBm96T9NccB

(Foto) Con­stăn­țe­nii – sin­gu­rii români înving­ă­tori la San­re­mo! 

(Ce titlu fru­mos!). Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul cu aten­ție. Mul­țu­mim, Ali­na Ena­che.

Pen­tru întrea­ga sa acti­vi­ta­te la cate­dră, a pri­mit GRADAŢIA DE MERIT, de două ori câte patru ani la rând (2002–2006 şi 2007–2011), pre­cum și cea mai îna­l­tă dis­tinc­ție din învă­țământ,  Diplo­ma de Exce­len­ță ”Ghe­or­ghe Lazăr”, în anul 2010, aceas­ta din urmă doar teo­re­tic, pen­tru că, de fapt, acor­da­rea pre­mi­i­lor și dis­tinc­ți­i­lor a fost ”pro­ro­ga­tă” mereu, de atunci încoa­ce, de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, fără nicio fina­li­za­re con­cre­tă. Din păca­te, în ace­eași situ­a­ție se află mul­te alte cadre didac­ti­ce meri­tu­oa­se din ora­șul nos­tru, din județ și din țară, iar solu­ția nu o poa­te da alt­ci­ne­va decât Par­la­men­tul Româ­ni­ei…

Este momen­tul să amin­tim aici şi de Tabe­re­le de cre­a­ţie plas­ti­că pe care  le‑a orga­ni­zat dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu la Man­ga­lia, ca direc­tor al Casei de Cul­tu­ră, ”în anii mai tineri”, cu par­ti­ci­pa­rea stu­denţi­lor de la Insti­tu­tul de Arte Plas­ti­ce “Nico­lae Gri­go­res­cu” din Bucu­reşti (actu­a­la Uni­ver­si­ta­te Națio­na­lă de Arte) şi cu Soci­e­ta­tea Pro­fe­so­ri­lor de Desen din Româ­nia.

Tabe­re­le res­pec­ti­ve au lăsat Man­ga­li­ei o zes­tre artis­ti­că valo­roa­să – pes­te 70 de tablo­uri în ulei şi lucrări de gra­fi­că, ce se doreau a fi un nucleu de bază pen­tru vii­to­rul Muzeu de Artă Plas­ti­că Moder­nă şi Con­tem­po­ra­nă la Man­ga­lia, sau pen­tru o Gale­rie de Artă… Majo­ri­ta­tea lucră­ri­lor au fost dona­te Șan­ti­e­ru­lui Naval, cel care a spon­so­ri­zat la vre­mea res­pec­ti­vă tabe­re­le de cre­a­ție plas­ti­că, alte­le se mai află pe la Casa de Cul­tu­ră sau pe la Pri­mă­rie.

În para­lel, având şi o com­ple­xă pre­gă­ti­re muzi­ca­lă (de la 7 ani, cân­tă la vioa­ră, apoi, la chi­ta­ră și per­cu­ție. A cân­tat în tine­reţe, la Timi­şoa­ra, în mai mul­te for­ma­ţii stu­denţeşti de muzi­că rock, la chi­ta­ră, voce sau bate­rie şi, sepa­rat, la vioa­ră, în Ansam­blul fol­cloric al Casei de cul­tu­ră a Stu­denţi­lor), a pus instru­men­te­le muzi­ca­le în mâi­ni­le mai mul­tor gene­ra­ţii de copii, sau chiar ale cole­gi­lor săi, cadre didac­ti­ce, învăţându‑i să cân­te la chi­ta­ră, vioa­ră, man­do­li­nă, sau la instru­men­te de per­cu­ţie. Mulţi din­tre aceş­tia şi-au alcă­tu­it la rân­dul lor for­ma­ţii cu care au cules lau­rii suc­ce­se­lor pe sce­ne­le judeţu­lui, ale ţării, sau pes­te hota­re. Iată ce ne spu­ne des­pre acea peri­oa­dă dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu, depă­nân­du-și amin­ti­ri­le de suflet, cu pasiunea‑i bine­cu­nos­cu­tă:

”În anul 1990, am înfi­in­țat Ansam­blul Fol­cloric al Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, care a susţi­nut spec­ta­co­le fol­clori­ce în faţa turi­ş­ti­lor români şi stră­ini din sta­țiu­nea Nept­un, la Cra­mă, Popa­sul Căpri­oa­re­lor şi la Rus­tic și, în afa­ra fap­tu­lui că eram orga­ni­za­to­rul ansam­blu­lui, am cân­tat de drag, la vioa­ră şi per­cu­ție, ală­tu­ri maes­trul Ghe­or­ghe Par­ni­ca, de Nico­lae Călin şi Geor­ge Călin pre­cum şi de alţi renu­mi­ţi instru­men­ti­şti şi inter­preţi de fol­clor auten­tic. (În vara ani­lor 1996 şi 1997, am cân­tat și cu tru­pa „Sem­nal M” la Com­ple­xul Razelm din sta­ţiu­nea Venus, la vioa­ră – „Bal la Apa­hi­da” şi la tobe, alte pie­se muzi­ca­le)… 

Deși repe­tam noap­tea, după ter­mi­na­rea fil­mu­lui, în sala înghe­ța­tă, încă­l­zin­du-ne mâi­ni­le și ini­mi­le cu câte o ceaș­că de ceai, reu­și­sem să înfi­inţăm pe lân­gă Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia un Tea­tru Popu­lar cu sta­giu­ne per­ma­nen­tă, având “pata­la­ma” ofi­ci­a­lă de la omo­ni­mul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii de atunci. 

În memo­ria mul­tor ama­tori de tea­tru din Man­ga­lia, sunt sigur că au rămas pie­se­le “Bill opti­mis­tul, sau idi­lă newyor­ke­ză”, a lui Paul Eve­rac, cu care am obti­nut Locul I pe ţară şi titlul de Tea­tru Popu­lar, în regia exce­pţio­na­lu­lui regi­zor ama­tor Tudo­rel (Relu) Lupu, tânăr ingi­ner în Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia, pe vre­mea ace­ea, sau, “Gene­ra­lul și ina­mi­cii”, o altă pie­să regi­za­tă şi inter­pre­ta­tă de ace­la­şi Relu Lupu, avându‑i ca par­te­neri de sce­nă pe Adri­a­na Puţu­rea­nu, un talent extra­or­di­nar, pe Ele­na Zaha­ria, Iuli­a­na Bugu, Vio­rel Chiur­tu și pe Cris­ti­an Băr­hă­les­cu, (fost minis­tru secre­tar de stat în turism, în anul 2012)… Iar lis­ta ar putea con­ti­nua cu Anca Duțu, Cezar Ior­da­che, Adri­an Vâl­cu, Con­stan­tin Oltea­nu, Simion Gâr­dan, Ele­na Dinu, Ele­na Cio­can, Adri­an Mihă­i­les­cu și mulți alți pasio­nați artiști ama­tori de tea­tru, de toa­te vâr­ste­le și de toa­te pro­fe­si­i­le, pe care i unea pasiu­nea pen­tru tea­tru…”.

https://www.mangalianews.ro/2020/01/portret-traian-lupu-profesorul-de-desen-cu-suflet-de-muzician‑2/

III. – ACTIV, PENTRU COMUNITATE 

Ca bun cetă­țean, dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu s‑a impli­cat în rea­li­za­rea unor impor­tan­te pro­iec­te comu­ni­ta­re, pre­cum:

Pro­iec­tul soci­al M.I. Dobro­gea­nu, prin care, ca ini­ţi­a­tor, în anii 2003–2004, a reu­şit să adu­că o spon­so­ri­za­re exter­nă impor­tan­tă: Mate­ri­a­le de con­stru­cţii pen­tru 18 (opt­spre­ze­ce) locu­inţe soci­a­le uni­fa­mi­li­a­le de câte 60 m.p fie­ca­re, în valoa­re de pes­te două mili­ar­de de lei vechi, pe care le‑a pre­dat Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, pen­tru 18 fami­lii defa­vo­ri­za­te din zonă (pro­iect pen­tru care i s‑a pro­mis titlul de Cetă­ţean de Onoa­re, la vre­mea res­pec­ti­vă…). Din aces­te mate­ri­a­le s‑au con­stru­it, în 2008, nouă case, care au fost repar­ti­za­te în anul 2010…

Din­tre pre­o­cu­pă­ri­le „com­ple­men­ta­re” ale pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu, mai amin­tim fap­tul că, în anii 2004–2005, a con­tri­bu­it la schi­ța­rea pro­iec­tu­lui care s‑a con­tu­rat mai apoi sub gene­ri­cul: „Cal­la­tis – Isto­rie la Malul Mării Negre – Măsuri de Con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re şi valo­ri­fi­ca­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric şi cul­tu­ral al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”, fina­li­zat recent de Pri­mă­ria Man­ga­lia.

Pe par­cur­sul ani­lor 2008–2009-2010, a ini­ţi­at şi coor­do­nat un alt pro­iect inter­cur­ri­cu­lar şi inte­rin­sti­tu­ţio­nal, numit „Isto­rie şi Artă la Man­ga­lia”, prin inter­me­di­ul căru­ia cla­se­le gim­na­zi­a­le ale Şco­lii nr.5 „Gala Galac­tion” au cunos­cut şi stu­di­at în mod nemij­lo­cit valo­roa­se­le obiec­te expu­se la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, pre­cum şi Ceta­tea „Cal­la­tis”, rea­li­zând stu­dii, dese­ne, cro­chiuri și acu­a­re­le, pei­sa­je, sau mode­laj – replici din lut după arte­fac­te­le expu­se în Muzeu.

În cadrul acti­vi­tă­ţi­lor la cla­să a ieşit din şabloa­ne­le pră­fu­i­te şi a scos copi­ii în natu­ră, la stu­dii de pei­saj (struc­turi natu­ra­le şi arti­fi­ci­a­le), în pre­a­j­ma şco­lii sau pe fale­za de lân­gă Por­tul turis­tic Man­ga­lia, iar rezul­ta­te­le se pot vedea în expo­zi­ţi­i­le per­ma­nen­te din şcoa­lă sau în albu­me­le pos­ta­te în gale­ria vir­tu­a­lă „Pro Artis”:

https://get.google.com/albumarchive/115374775232864004746

În fie­ca­re an şco­lar, din 2006 până în 2010, s‑a impli­cat în mai mul­te pro­iec­te inter­na­ţio­na­le ale şco­lii prin­tre care: Pro­iec­tul tri­la­te­ral româ­no-ita­li­a­no-cipri­ot „GREEN 4 EVER” din cadrul Pro­gra­mu­lui SOCRATESCOMENIUS 1.

A fost pre­zent cu micii plas­ti­cieni şi în Pro­iec­tul inter­na­ţio­nal inti­tu­lat „Noi­le ener­gii şi dezvol­ta­rea dura­bi­lă. Euro­pa de ieri, de azi şi de mâi­ne”, ce s‑a deru­lat în peri­oa­da 2008–2010. Au cola­bo­rat şcoli din cinci ţări euro­pe­ne: Franţa (coor­do­na­tor de pro­iect), Ita­lia, Ger­ma­nia, Polo­nia şi Româ­nia, repre­zen­ta­tă de Şcoa­la „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, ca par­te­ner de pro­iect.

Spre satis­fa­cţia îndru­mă­to­ru­lui lor, mai mulţi absol­venţi ai cla­se­lor a VIII‑a din Școa­la ”Gala Galac­tion” s‑au orien­tat spre Lice­e­le de Artă din Con­stanţa sau Bucu­reşti, urmând apoi şi insti­tu­ţii supe­ri­oa­re de pro­fil artis­tic-plas­tic și sunt acum pro­fe­sori de Arte, pic­tori, gra­fi­cieni, ori arhi­tecți, con­struc­tori, gra­fi­cieni, desig­neri.

________________________________________

Tot ca o acti­vi­ta­te com­ple­men­ta­ră uti­lă urbei, dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu a rea­li­zat, în anul 2008, un par­te­ne­ri­at cu Şcoa­la „Gala Galac­tion”, înfi­inţând în loca­lul de la sens Cen­trul Zonal de For­ma­re Pro­fe­sio­na­lă Man­ga­lia, al cărui direc­tor a fost şi a dema­rat cur­suri de for­ma­re şi per­fe­cţio­na­re pro­fe­sio­na­lă, pre­cum cele de for­ma­tor, mana­ger de pro­iect, ope­ra­tor cal­cu­la­toa­re şi alte­le. La absol­vi­re, cur­sanţi­lor li s‑au eli­be­rat Diplo­me cu dub­lă auto­ri­za­re, de la Minis­te­rul Mun­cii şi Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei.

________________________________________

Reve­nind la pre­zen­ta­rea cro­no­lo­gi­că a acti­vi­tă­ții ”din Ceta­te” a dom­nu­lui pro­fe­sor Tra­ian Lupu, dorim să mai adă­u­găm urmă­toa­re­le: 

Mem­bru fon­da­tor, pri­mul vice­preşe­din­te al Fun­da­ţi­ei „Callatis’96”, de pe lân­gă Pri­mă­ria Man­ga­lia, în anul 1996, fiind con­si­li­er muni­ci­pal în Con­si­li­ul local, a avut ini­ţi­a­ti­va înfi­inţă­rii aces­tei Fun­da­ţii cu carac­ter uma­ni­tar şi cul­tu­ral-artis­tic, în sco­pul spri­ji­ni­rii con­cre­te a unor acti­vi­tă­ţi spe­ci­fi­ce. Nu mai știe ce se întâm­plă în pre­zent cu aceas­tă Fun­da­ție…

August 1998: În cadrul pro­gra­mu­lui Man­ga­lia-Gre­en­port, USA, trei din­tre cei şap­te copii care au repre­zen­tat ele­vii man­ga­li­eni la Gre­en­port, timp de 30 de zile, au fost de la Şcoa­la nr.5 ”Gala Galac­tion”, iar din­tre aceş­tia, două ele­ve – Giu­se­pi­na Dră­goi şi Andre­ea Arse­ne, pe care le‑a pro­pus să repre­zin­te şcoa­la, ca fiind cele mai bune pic­to­ri­ţe ale gene­ra­ţi­ei lor.

În anii 1997–1998, în ace­ea­şi cali­ta­te de con­si­li­er muni­ci­pal, a lan­sat şi susţi­nut în cadrul Comi­si­ei de cul­tu­ră şi în Con­si­li­ul muni­ci­pal ide­ea unui Eve­ni­ment muzi­cal anu­al orga­ni­zat în peri­oa­da esti­va­lă, la Man­ga­lia, cu apor­tul pro­fe­si­o­ni­ş­ti­lor, în sen­sul depă­şi­rii eta­pei de ”ama­to­rism local” în care „se scăl­dau” mani­fes­tă­ri­le cul­tu­ra­le esti­va­le orga­ni­za­te până atunci… (Şi aşa s‑a năs­cut Fes­ti­va­lul „CALLATIS…).

________________________________________

Din expe­rien­ța ani­lor ante­ri­ori, tot atunci a pro­pus şi rea­li­za­rea unui Ansam­blu sculp­tu­ral dedi­cat memo­ri­ei ero­i­lor locali căzu­ţi în cele două răz­bo­a­ie mondi­a­le, soli­ci­tat de vete­ra­nii mili­tari, sub for­ma unei tabe­re de cre­a­ţie cu tineri absol­venţi ai Facul­tă­ții de Arte Plas­ti­ce a fos­tu­lui Insti­tut „Nico­lae Gri­go­res­cu” din Bucu­reşti, actu­a­la Uni­ver­si­ta­te Națio­na­lă de Arte. Pro­pu­ne­rea a fost pre­lu­a­tă de Con­si­li­ul muni­ci­pal şi Pri­mă­rie şi trans­for­ma­tă în Monu­men­tul Ero­i­lor, de pe pla­to­ul aflat în faţa Casei de Cul­tu­ră Man­ga­lia şi, ast­fel, stu­denţii de atunci au cre­at Com­ple­xul Monu­men­tal așe­zat în inte­ri­o­rul suge­ra­te­lor rui­ne ale unei bazi­lici roma­ne. Daniel Divri­cian, spe­cia­list în metal, a rea­li­zat Poar­ta Lumi­nii; Doru Nuţă, sculp­tor – Alta­rul şi Adri­an Dumi­tru, cera­mist – Înă­lţa­rea.

Ca mem­bru fon­da­tor și vice­preşe­din­te, în anii 2004–2005, 2005–2006, al Clu­bu­lui Rota­ry Man­ga­lia și coor­do­na­tor de pro­iec­te comu­ni­ta­re, a pus umă­rul la reu­şi­ta pro­iec­te­lor comu­ni­ta­re prin care Clu­bul a pri­mit câte­va gran­turi în valoa­re de cca. 60.000 USD, din care s‑au pro­cu­rat două mese chi­rur­gi­ca­le noi cu moni­toa­re­le nece­sa­re şi paturi, des­ti­na­te Spi­ta­lu­lui muni­ci­pal din Man­ga­lia.

Pen­tru spi­ta­le­le şi sana­to­ri­i­le din Man­ga­lia şi din judeţul Con­stanţa, Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia a adus în 2008, prin con­tri­bu­ţii per­so­na­le şi spon­so­ri­zări exter­ne, aproa­pe o sută de sca­u­ne noi cu roti­le. Tot în aceas­tă aso­ci­a­ţie comu­ni­ta­ră, în anul 2005, a reu­şit, împre­u­nă cu cei­la­lţi rota­ryeni din Man­ga­lia și din Con­stan­ța, să adu­că apa pota­bi­lă la Şcoa­la gene­ra­lă din satul Cotu Văii, comu­na Albeşti. Acţiu­ni­lor de acest gen li s‑a adă­u­gat o bur­să de stu­dii pen­tru o fos­tă ele­vă a Şco­lii nr.5, Lumi­ni­ţa Andrei, stu­den­tă la Con­ser­va­to­rul “Cipri­an Porum­bes­cu” din Bucu­reşti, în pre­zent o sopra­nă cunos­cu­tă pe plan naţio­nal şi inter­na­ţio­nal!

De mai mulți ani a lan­sat, iar apoi a publi­cat și în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pro­iec­tul denu­mit ”Par­cul Arhe­o­lo­gic Subac­va­tic Man­ga­lia”, care s‑ar putea dezvol­ta între hote­lul Para­di­so şi por­tul turis­tic Man­ga­lia, obiec­tiv ce ar putea fi un ori­gi­nal punct de atra­cţie, un ”mag­net” pen­tru turi­şti, cu un tunel de acces şi cupo­le cir­cu­la­re, trans­pa­ren­te, pen­tru a se pune în valoa­re ves­ti­gi­i­le vechii cetă­ţi Cal­la­tis afla­te sub apa mării. Ar exis­ta și vari­an­ta folo­si­rii în acest peri­me­tru a unor mini-sub­ma­ri­ne trans­pa­ren­te, dedi­ca­te turis­mu­lui subac­va­tic, pen­tru 2 – 5 per­soa­ne.

PARCUL ARHEOLOGIC SUBACVATIC MANGALIA – pro­pu­ne­re de pro­iect cu fon­duri euro­pe­ne [VIDEOhttps://www.mangalianews.ro/2018/03/parcul-arheologic-subacvatic-mangalia-propunere-de-proiect-cu-fonduri-europene-video/

https://www.mangalianews.ro/?s=Parcul+Arheologic+Subacvatic+Mangalia

În acest scop, se poa­te înfi­inţa şi un Cen­tru de cer­ce­tări subac­va­ti­ce, sub egi­da Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport şi a Muze­u­lui “Cal­la­tis”. Și pen­tru aces­te pro­iec­te a venit cu pro­pu­neri con­cre­te de finan­ța­re din fon­duri euro­pe­ne, în cali­ta­tea sa de Mana­ger de pro­iect (cali­fi­cat), pen­tru pro­iec­te cul­tu­ra­le şi eco­no­mi­ce loca­le.

Pen­tru dezvol­ta­rea TURISMULUI ISTORIC LOCAL, a mai pro­pus cu diver­se oca­zii și a publi­cat arti­co­le prin care sus­ți­ne PUNEREA ÎN VALOARE A ZONEI TUMULARE din jurul Man­ga­li­ei, pen­tru că Tumu­lii res­pec­tivi (movi­le­le de pământ) pot ascun­de impor­tan­te ves­ti­gii arhe­o­lo­gi­ce, iar intro­du­ce­rea lor în cir­cu­i­tul turis­tic ar pre­su­pu­ne: Cer­ce­tări de spe­cia­li­ta­te, Săpă­turi arhe­o­lo­gi­ce, Ame­na­jări de dru­muri și căi de acces, Ser­vi­cii con­e­xe pen­tru turiști: Ali­men­ta­ție publi­că, Agre­ment, Caza­re. Deta­lii, aici:

PROPUNERI pen­tru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (II) https://www.mangalianews.ro/2016/11/propuneri-pentru-strategia-de-dezvoltare-locala-municipiului-mangalia-ii/

Vă invi­tăm să urmă­riți și cele­lal­te idei de pro­iec­te feza­bi­le, de impor­tan­ță majo­ră pen­tru zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc, expu­se și sus­ți­nu­te public de dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu:

PROPUNERI pen­tru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia (I) https://www.mangalianews.ro/2016/11/propuneri-pentru-strategia-de-dezvoltare-locala-municipiului-mangalia/

1. VARIANTA DE OCOLIRE A MANGALIEI (Șosea­ua de cen­tu­ră).
– Rea­li­za­bi­lă cu fon­duri guver­na­men­ta­le și euro­pe­ne.
– S‑ar cre­ea noi locuri de mun­că și s ar decon­ges­tio­na cir­cu­la­ția actu­a­lă din oraș.
(vezi arti­co­lul ISTORIA UNEI VARIANTE. Vari­an­ta de oco­li­re (șosea­ua de cen­tu­ră) a Man­ga­li­ei). https://www.mangalianews.ro/2016/09/istoria-unei-variante-varianta-de-ocolire-soseaua-de-centura-a-mangaliei/

2. COMPLEX DE SERE ȘI SOLARII, încă­l­zi­te cu gaze natu­ra­le.

Ar putea fi con­stru­i­te cu fon­duri euro­pe­ne și admi­nis­tra­te de Con­si­li­ul Local și Pri­mă­ria Man­ga­lia, sau într-un par­te­ne­ri­at public-pri­vat.
Avan­ta­je: – Locuri de mun­că;  – Legu­me si fruc­te proas­pe­te si iefti­ne, pen­tru Man­ga­lia cu sta­tiu­ni­le si loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te!

3. BAZIN OLIMPIC DE ÎNOT, atât de nece­sar pen­tru copi­ii și tine­rii ora­șu­lui.
– Rea­li­za­bil tot cu fon­duri euro­pe­ne.

4. TELEGONDOLĂ între sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, după mode­lul celei din Mama­ia. Avan­ta­je: – Ar fi un puter­nic “MAGNET” pen­tru turis­mul din sudul lito­ra­lu­lui;
– Noi locuri de mun­că. – Rea­li­za­bi­lă în mai mul­te eta­pe, între sta­țiuni, cu fon­duri euro­pe­ne sau în par­te­ne­ri­at public-pri­vat.

5. CAMPUS LICEAL INTEGRAT, cu pro­fil turis­tic și ali­men­ta­ție publi­că, în Saturn, zona Tos­ca, pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia și muta­rea Șco­lii Gim­na­zi­a­le Gala Galac­tion în actu­a­lul sediu al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic. – Rea­li­za­bil cu fon­duri euro­pe­ne.

6. Un CENTRU DE EXCELENȚĂ pen­tru ele­vii cu per­for­man­țe șco­la­re deo­se­bi­te. 
– Rea­li­za­bil cu fon­duri euro­pe­ne.

7. Un SPITAL PENTRU BOLNAVII CRONICI din toa­tă zona Man­ga­lia.
– Rea­li­za­bil cu fon­duri euro­pe­ne și guver­na­men­ta­le.

8. Înfi­in­ța­rea ZONEI ECONOMICE LIBERE MANGALIA
AVANTAJE: – Atra­ge­rea capi­ta­lu­lui și inves­ti­ți­i­lor stră­i­ne și autoh­to­ne;
– Valo­ri­fi­ca­rea mai bună a potenţi­a­lu­lui uman şi absor­bţia şoma­ju­lui prin cre­a­rea de noi locuri de mun­că; – Intro­du­ce­rea de noi teh­no­lo­gii, per­fe­cţio­na­te şi com­pe­ti­ti­ve;
– Atra­ge­rea pro­du­că­to­ri­lor unor măr­furi defi­ci­ta­re pe pia­ţa națio­na­lă sau chiar pe cea mondi­a­lă; – Valo­ri­fi­ca­rea mai bună a potenţi­a­lu­lui geo­gra­fic şi eco­no­mic al zonei;
– Rea­li­za­rea unui impact favo­ra­bil asu­pra eco­no­mi­ei naţio­na­le şi regio­na­le.

9. Man­ga­lia poa­te deve­ni ZONĂ METROPOLITANĂ, un Pol de Creș­te­re, atât pen­tru turis­mul din sudu­lui lito­ra­lu­lui, cât și pen­tru cele­lal­te acti­vi­tăți eco­no­mi­ce spe­ci­fi­ce zonei.

10. În cadrul Clus­te­ru­lui local, PARCUL INDUSTRIAL MANGALIA ar putea avea un rol mult mai impor­tant în eco­no­mia loca­lă decât îl are în pre­zent, cu atât mai mult cu cât Con­si­li­ul Local Man­ga­lia este acțio­nar cu 60 %, în par­te­ne­ri­at cu Romex­po – 10%, Came­ra de Comert (CCIR) – 20% și Cen­trul de Afa­ceri Marea Nea­gră – 10%.

11. Este nece­sa­ră și posi­bi­lă extin­de­rea actu­a­lu­lui Muzeu de Arhe­o­lo­gie cu o Sec­ție de Isto­rie Moder­nă și Con­tem­po­ra­nă a Man­ga­li­ei și cu spa­ții spe­ci­a­le pen­tru Ate­li­e­re de pic­tu­ră, sculp­tu­ră, de cera­mi­că, metal și sti­clă­rie, în care artiș­tii plas­tici să rea­li­ze­ze obiec­te de artă și arti­za­nat cu spe­ci­fic local, de care Man­ga­lia duce lip­să în pre­zent.

12. Fos­ta Casă a Tine­re­tu­lui din Man­ga­lia ar putea fi trans­for­ma­tă într-un PALAT AL COPIILOR, cu dotă­ri­le cores­pun­ză­toa­re pen­tru cer­curi de navo­mo­de­lism și alte cer­curi teh­ni­ce, artis­ti­ce, muzi­ca­le, ști­in­ți­fi­ce, spor­ti­ve, cu pro­gra­me adec­va­te vâr­stei copi­i­lor și ado­les­cen­ți­lor.

13. După mode­lul recen­tu­lui pro­iect “Time Maps”, orga­ni­zat de Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, dar și din expe­rien­ța ani­lor tre­cuți, pot fi orga­ni­za­te la Man­ga­lia TABERE DE CREAȚIE PLASTICĂ, în cola­bo­ra­re cu insti­tu­ți­i­le cu pro­fil artis­tic din Con­stan­ța sau din alte loca­li­tăți din țară sau din afa­ra Româ­ni­ei. (Aici nu e nevo­ie de fon­duri euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le. APL asi­gu­ră caza­rea și masa pen­tru stu­denți și pro­fe­so­rii înso­ți­tori, iar aceștia ofe­ră în schimb ora­șu­lui câte o lucra­re de pic­tu­ră, gra­fi­că, cera­mi­că sau sculp­tu­ră, iar valoa­rea lor va creș­te în timp…).

14. Firesc ar fi ca pro­du­se­le Tabe­re­lor de cre­a­ție plas­ti­că, dar și ale artiș­ti­lor plas­tici locali să fie expu­se într o GALERIE DE ARTĂ a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, punân­du-se ast­fel baze­le unui Muzeu de Artă al ora­șu­lui. Și acest obiec­tiv ar putea fi inclus în vii­toa­rea SDL, la capi­to­lul Cul­tu­ră-Artă.

15. În sez­oa­ne­le esti­va­le, este foar­te uti­lă orga­ni­za­rea la Man­ga­lia și în sta­țiuni a unui TÂRG AL ARTIZANILOR (Meș­te­ri­lor popu­lari), în loca­ții sta­bi­li­te pen­tru mai mulți ani, cu toa­te dotă­ri­le nece­sa­re, asi­gu­ra­te de APL.

16. Gră­di­ni­le de vară și cine­ma­to­gra­fe­le din Man­ga­lia și sta­țiuni.
După pre­lu­a­rea și ame­na­ja­rea lor, se pot orga­ni­za aici Sta­giuni esti­va­le de spec­ta­co­le pen­tru toa­te vâr­ste­le, sub egi­da Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, așa cum se întâm­plă  de câți­va ani la Tea­trul de Vară din Jupi­ter.

ALTE PROIECTE SOCIALE pro­pu­se și sus­ți­nu­te, de‑a lun­gul tim­pu­lui, de dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu:

17. Un Cămin pen­tru oame­nii fără adă­post.
18. Un Cen­tru pen­tru copi­ii cu autism din zona Man­ga­lia.
19. Ar mai fi nece­sar și un Adă­post pen­tru ani­ma­le fără stă­pân, rea­li­za­bil în par­te­ne­ri­at cu aso­ci­a­ții care pro­te­jea­ză ani­ma­le­le, după mode­lul adă­pos­tu­lui de la Cer­na­vo­dă.
20. Pro­iec­te trans­fron­ta­li­ere. Pro­iec­te comu­ne în dome­nii pre­cum: Inves­ti­ții, locuri de mun­că, cul­tu­ră, sport, artă, rea­li­za­bi­le cu veci­nii bul­gari de la Dobrici, Bal­cik, Var­na, dar și cu par­te­neri din alte țări, din ora­șe­le cu care Man­ga­lia este înfră­ți­tă. (Vezi lis­ta aici: http://mangalia.ro/index.php/categorie/oras/orase-infratite/).

________________________________________

MEMENTO – 2019: 

S‑au împli­nit anul tre­cut 30 de ani de la Revo­lu­ția Româ­nă din Decem­brie. Iată ce măr­tu­ri­seș­te dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu (care, pe vre­mea ace­ea era direc­to­rul Casei oră­șe­nești de Cul­tu­ră), în car­tea ”REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989 – VALOAREA LIBERTĂȚII”, apă­ru­tă în anul 2013, la Man­ga­lia:

”În ziua de 22 decem­brie 1989, pe la prânz, împre­u­nă cu Vio­rel Red­nic, am adus de la Casa de Cul­tu­ră o sta­ție de ampli­fi­ca­re și un micro­fon, care au fost monta­te pe coper­ti­na din fața Pri­mă­ri­ei; ast­fel, pen­tru pri­ma dată, după zeci de ani, toți cei care doreau să-și expri­me gân­du­ri­le liber, în public, o puteau face. Îmi amin­tesc cu emo­ție ce momen­te am tră­it atunci, în după ami­a­za și sea­ra zilei de 22 decem­brie 1989, când am fost în Pri­mă­ria Man­ga­lia. La etaj, era plin de oameni… De la gea­mu­ri­le Pri­mă­ri­ei, sea­ra, împre­u­nă cu alți cetă­țeni, am văzut mai mul­te silu­e­te negre pe blo­cul de vizai și ne temeam că sunt tero­riști și că vor tra­ge în noi… Am ieșit din Pri­mă­rie, spre Casa de Cul­tu­ră, cu cocar­de tri­co­lo­re late (bucăți de pan­gli­că), la mâna stân­gă, împre­u­nă cu Vio­rel Red­nic, teh­ni­cian la Cine­ma Farul, care-și des­fă­șu­ra acti­vi­ta­tea în Casa de Cul­tu­ră. Ne aștep­tam, la fie­ca­re pas, să tra­gă cine­va în noi… Pan­gli­ci­le tri­co­lo­re ni le-au legat la mână doi din­tre revo­lu­țio­na­rii aflați în Pri­mă­rie: Irfan Mala­o­mer, foto­gra­ful cu care cola­bo­ram la acti­vi­tă­ți­le din Casa de Cul­tu­ră și dom­nul Camin­schi. Ambii au afir­mat ulte­ri­or că ei ne-au pus însem­ne­le tri­co­lo­re pe braț, în Pri­mă­rie, pe 22 decem­brie 89, ”pen­tru că așa se dis­tin­geau par­ti­ci­pan­ții la Revo­lu­ție”…

La Casa de Cul­tu­ră ne-am orga­ni­zat pe pos­turi, toți sala­ri­a­ții făcând per­ma­nent de ser­vi­ciu la sediu, câte­va zile și nopți la rând. Am auzit atunci cum țiu­iau gloan­țe­le tra­soa­re din­spre mare și se loveau de pere­ții blo­cu­ri­lor din apro­pi­e­re”. (”Nu mi-am depus niciun dosar pen­tru vre­un titlu de revo­lu­țio­nar, întru­cât am con­si­de­rat că nu am făcut alt­ce­va decât ceea ce era o dato­rie fireas­că de locu­i­tor al Man­ga­li­ei și, vre­mel­nic, con­du­că­tor al insti­tu­ți­ei-fanion de cul­tu­ră a ora­șu­lui, pe vre­mea ace­ea”). (Con­ti­nu­a­rea, în volu­mul mai sus amin­tit).

________________________________________

IV. PROFESORUL TRAIAN LUPU, PROMOTOR AL MANGALIEI, PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL – par­tea a doua.

2012, febru­a­rie, 23. În iar­na anu­lui 2012, revol­tat de lip­sa căl­du­rii de la blo­cu­ri­le din Man­ga­lia, a lan­sat site-ul Man­ga­lia News – www.mangalianews.ro, coti­dian onli­ne de pre­să, impor­tant por­tal de știri prin care s‑a impli­cat și se impli­că activ în via­ța soci­al-cul­tu­ra­lă a Cetă­ții, con­tri­bu­ind la dise­mi­na­rea ști­ri­lor loca­le în medi­ul onli­ne, spre cei pes­te pes­te 5 mili­oa­ne și jumă­ta­te de uti­li­za­tori unici pe care‑i are site-ul în pre­zent, pe toa­te meri­dia­ne­le pla­ne­tei.

Prin­tre pri­me­le arti­co­le publi­ca­te atunci, refe­ri­toa­re la lip­sa căl­du­rii din Man­ga­lia, s‑a numă­rat cel inti­tu­lat: ”Exis­tă solu­ţii pen­tru rezol­va­rea pro­ble­mei agen­tu­lui ter­mic la Man­ga­lia”, un inter­viu acor­dat de pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu zia­ru­lui Repli­ca de Con­stan­ța și pre­lu­at de Man­ga­lia News. https://www.mangalianews.ro/2012/02/exista-solutii-pentru-rezolvarea-problemei-agentului-termic-la-mangalia/

De atunci au tre­cut aproa­pe nouă ani și Man­ga­lia News a cres­cut per­ma­nent, iar în pre­zent este cel mai vizio­nat por­tal pe plan local, având și pagini și gru­puri pro­prii, pre­cum și nume­roa­se gru­puri par­te­ne­re pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, prin inter­me­di­ul căro­ra se fac cunos­cu­te publi­cu­lui larg acti­vi­tă­ți­le, eve­ni­men­te­le și ofer­te­le turis­ti­ce din zona Man­ga­lia.

Dom­nul Tra­ian Lupu este direc­to­rul zia­ru­lui Man­ga­lia News, înde­pli­nind și func­ți­i­le de Seni­or Edi­tor și Coor­do­na­tor de pro­gra­me. A reu­șit să atra­gă în echi­pa de volun­tari care edi­tea­ză zia­rul onli­ne o sea­mă de nume impor­tan­te de cola­bo­ra­tori, din­tre scri­i­to­rii, poe­ții și artiș­tii locali, dar și din ora­șe impor­tan­te ale țării, pre­cum și din dias­po­ra româ­neas­că. 

Cea mai mare per­for­man­ță pe care dân­sul con­si­de­ră că a obținut‑o până acum în dome­ni­ul media, împre­u­nă cu echi­pa Man­ga­lia News, este par­te­ne­ri­a­tul cu impor­tan­tul canal media ARCA TV, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni.

Ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal, Man­ga­lia News este par­te­ner ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV (http://www.arcatv.us/), încă de la lan­sa­rea aces­tui canal media. Arca TV are o rubri­că spe­cia­lă pe Man­ga­lia News: https://bit.ly/36QjjD2

Un alt vec­tor cul­tu­ral inter­națio­nal impor­tant, cu care Man­ga­lia News este par­te­ner media, îl repre­zin­tă cana­lul audio onli­ne Radio Pro­Dias­po­ra, care trans­mi­te emi­siuni din Ger­ma­nia, pen­tru dias­po­ra româ­neas­că. Radio Pro­Dias­po­ra poa­te fi ascul­tat non-stop și pe por­ta­lul Man­ga­lia News.

 2015: An ani­ver­sar, în care dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu a ini­țiat și coor­do­nat publi­ca­rea în zia­rul Man­ga­lia News a seri­a­lu­lui-mara­ton în 20 de epi­soa­de, inti­tu­lat MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le”, seri­al dedi­cat împli­ni­rii a 20 de ani de la data decla­ră­rii ora­șu­lui Man­ga­lia ca Muni­ci­piu, fina­li­zat printr‑o Gală de decer­na­re a pre­mi­i­lor și Diplo­me­lor de Exce­len­ță, tutu­ror celor nomi­na­li­zați și votați de publi­cul citi­tor, eve­ni­ment găz­du­it de Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, în penul­ti­ma zi a anu­lui 2015.

Impor­tant a fost fap­tul că cele 20 de epi­soa­de ale seri­a­lu­lui MANGALIA TOP 20 au fost urmă­ri­te de un mare număr de citi­tori ai zia­ru­lui Man­ga­lia News, de pe toa­te meri­dia­ne­le Ter­rei, făcând cunos­cu­tă, ast­fel, în lume, Isto­ria Cetă­ții Cal­la­tis și a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Câști­gă­to­rii con­cur­su­lui au pri­mit pre­mii con­stând în seju­ruri gra­tu­i­te la Buș­te­ni și Pre­de­al, ofe­ri­te de spon­sori din turism.

https://www.mangalianews.ro/2015/12/castigatorii-maratonului-editorial-mangalia-top-20-si-au-primit-diplomele-si-premiile-galerie-foto/

________________________________________

MUNICIPIUL MANGALIA, 25 DE ANI ÎN 25 DE EPISOADE

Pen­tru că în anul 2.020, ora­șul Man­ga­lia ani­ver­sea­ză 25 de ani de când a fost decla­rat Muni­ci­piu, dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu, în cali­ta­tea sa de coor­do­na­tor de pro­gra­me, ne‑a măr­tu­ri­sit că a inclus în Pla­nul edi­to­ri­al al zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News pe acest an publi­ca­rea a 25 de epi­soa­de repre­zen­ta­ti­ve din Isto­ria Man­ga­li­ei, ce au fost rea­li­za­te împre­u­nă cu echi­pa de spe­cia­liști-cola­bo­ra­tori ai redac­ți­ei și publi­ca­te în peri­oa­da ianu­a­rie – sep­tem­brie 2020, cu fina­li­za­re în jurul datei de 8 sep­tem­brie, Ziua Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Iată aici seri­a­lul-mara­ton, dedi­cat împli­ni­rii unui sfert de secol de la deve­ni­rea Man­ga­li­ei drept Muni­ci­piu: https://www.mangalianews.ro/category/cultura-educatie/municipiul-mangalia-25-de-ani-in-25-de-episoade/

V. ALTE CONTRIBUȚII LA PROMOVAREA MANGALIEI PE PLAN NAȚIONAL ȘI INTERNAŢIONAL – par­tea a tre­ia.

Pro­mo­va­rea per­ma­nen­tă a Man­ga­li­ei și a celor șase sta­țiuni turis­ti­ce: Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un și Olimp, în cadrul rubri­cii spe­ci­a­le VACANȚA TA LA MANGALIA https://www.mangalianews.ro/category/turism/vacanta-ta-la-mangalia/

2016 – Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic ”Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe”, rea­li­zat împre­u­nă cu dl. Prof. Dr. Ioan Iacob, un pro­iect cul­tu­ral deo­se­bit de gene­ros, căru­ia i s‑au ală­tu­rat nume mari ale Cul­tu­rii româ­nești, din țară și de pes­te hota­re. Cele pes­te 40 de arti­co­le dedi­ca­te, pot fi citi­te aici: https://www.mangalianews.ro/?s=proiectul+transatlantic+Eminescu+Poe

Man­ga­lia este unul din­tre pilo­nii de for­ță ai ”podu­lui poe­tic vir­tu­al care lea­gă Marea Nea­gră de Ocea­nul Atlan­tic”. (vezi: Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne care lea­gă sufle­teș­te Marea Nea­gră de Atlan­tic): https://www.mangalianews.ro/2018/03/mangalia-news-cotidianul-online-care-leaga-sufleteste-marea-neagra-de-atlantic/

________________________________________

INIȚIATIVA Man­ga­lia News! MANGALIA poa­te deve­ni un POL DE PROIECTE EUROPENE, pen­tru întrea­ga zonă de Sud-Est a Dobro­gei! Ne adre­săm pe aceas­tă cale tutu­ror între­prin­ză­to­ri­lor mici și mij­lo­cii, dar și debu­tan­ți­lor într-ale afa­ce­ri­lor, pre­cum și Auto­ri­tă­ți­lor Publi­ce Loca­le (APL) din Sud-Estul Dobro­gei, care doresc să atra­gă fon­duri euro­pe­ne pen­tru pro­iec­te­le de dezvol­ta­re loca­lă și îi invi­tăm să dea curs ini­ția­ti­vei lan­sa­te de echi­pa Man­ga­lia News, ace­ea de a înfi­in­ța un POL DE PROIECTE EUROPENE pen­tru aceas­tă zonă. […] https://www.mangalianews.ro/2019/09/initiativa-mangalia-news-mangalia-poate-deveni-un-pol-de-proiecte-europene-pentru-intreaga-zona-de-sud-est-a-dobrogei/

________________________________________

VI. MANGALIA NEWS, la ani­ver­sa­rea celor ‘ȘAPTE ANI DE ACASĂ’.

MESAJE de la cola­bo­ra­tori și citi­tori (febru­a­rie 2019):

https://www.mangalianews.ro/2019/02/mangalia-news-la-aniversarea-celor-sapte-ani-de-acasa-mesaje-de-la-colaboratori-si-cititori/

Conf. univ. dr. Aure­lia Lăpu­şan: 

Mulți ani rod­nici, cu ace­lași pro­fe­sio­na­lism, cu aten­ția îndrep­ta­tă spre oameni, cu obiec­ti­vi­ta­te și echi­li­bru! Man­ga­lia meri­tă o publi­ca­ție care să i pro­mo­veze valo­ri­le, spi­ri­tul și fru­mu­se­țea!

Man­ga­lia News: Vă mul­țu­mim, dis­tin­să și sti­ma­tă ”Doam­nă a publi­cisti­cii dobro­ge­ne”, așa cum v am numit noi cu pro­fund res­pect, Men­to­rul nos­tru drag și inspi­ra­toa­rea seri­a­lu­lui ”MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le”. Man­ga­lia tre­bu­ie să renas­că, și nu numai în vise­le noas­tre!

________________________________________

Lucian Bla­ga:

La multi ani, Man­ga­lia News! O ini­ti­a­ti­va exce­len­ta a unui OM cu un suflet mare, care, de la pri­ma emi­sie Arca TV, a sesi­zat poten­ti­a­lul aces­tui pro­iect si a fost lan­ga noi in fie­ca­re secun­da! La multi ani si mul­tu­mim pen­tru cola­bo­ra­re si sus­ti­ne­re, Tra­ian, MN.

Man­ga­lia News: Noi îți mul­țu­mim, fra­te drag Lucian, pen­tru oport­u­ni­ta­tea ofe­ri­tă de Arca TV, Tele­vi­ziu­nea care ne poar­tă pe toa­te meri­dia­ne­le lumii, pes­te tot pe unde se află sufle­te de Români care simt româ­neș­te. Sun­tem ono­rați în mod deo­se­bit de apre­ci­e­ri­le unui spe­cia­list în mate­rie, valo­ros rea­li­za­tor de tele­vi­ziu­ne. Cu mare drag, facem ceea ce putem și noi, pen­tru a se dezvol­ta acest pro­iect atât de gene­ros. Vânt bun din pupa, în con­ti­nu­a­re, Arca TVhttp://www.arcatv.us/. Vă îmbră­ți­șăm pe toți și Vă iubim! ________________________________________

Lec­tor univ. dr. Dorin Popes­cu, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei “Casa Mării Negre – Bla­ck Sea Hou­se”, ana­list poli­tic, fost diplo­mat:

Astăzi, 23 febru­a­rie 2019, zia­rul “Man­ga­lia News” împli­neș­te 7 ani. Într o lume care își pier­de tot mai mult sen­su­ri­le și ordi­nea, nevo­ia de repe­re, de mode­le și de buni lec­tori ai dez­or­di­nii din jurul nos­tru creș­te. Pre­sa, în gene­ral, con­stru­ieș­te inter-pre­tări ale aces­tei lumi, nici­de­cum doar adu­ce gălă­gia ei în bucă­tă­ria noas­tră. Din aceas­tă per­spec­ti­vă, ori­ce insti­tu­ție media / ori­ce voce publi­că este o bin­e­fa­ce­re: pro­du­ce lec­tu­ră ini­ția­lă în nume­le nos­tru, ne ofe­ră lec­turi și opțiuni, ne spo­reș­te liber­ta­tea și res­pon­sa­bi­li­ta­tea pro­pri­i­lor noas­tre lec­turi.

Cu pes­te 16.000 de arti­co­le în acești 7 ani, zia­rul “Man­ga­lia News” va fi fost, cu sigu­ran­ță, o voce puter­ni­că și cre­di­bi­lă pen­tru mulți dobro­geni și nu numai.

Sunt con­vins că mulți din­tre dum­ne­a­voas­tră și-au găsit aici între­bări, răs­pun­suri, cla­ri­fi­cări și liniști. Sunt con­vins că mulți din­tre voi ați găsit în MN un rea­zem și un pri­e­ten gata să adu­că mai aproa­pe de voi gălă­gia și, deo­po­tri­vă, tih­na lumii. Avem nevo­ie de pre­să și de voci publi­ce care să fil­tre­ze și să redu­că neli­niș­tea de a locui un sat glo­bal fără memo­rie, rațiuni, eroi. Avem nevo­ie și de ”Man­ga­lia News”.

La mulți ani, zia­ru­lui “Man­ga­lia News” și, tot­o­da­tă, tutu­ror celor care țin aceas­tă voce în via­ță, puter­ni­că și cre­di­bi­lă! Cele fru­moa­se, apro­pi­a­ți­lor și cola­bo­ra­to­ri­lor!”

_______________________________________

Ale­xan­dra Cucu, direc­tor Repli­ca de Con­stan­ța: Avem un țel comun: să infor­măm și să con­tu­răm opi­nii, să adu­cem la lumi­nă lucruri pe care alții ar vrea să le țină ascun­se. Lup­tăm împo­tri­va igno­ran­ței și nepă­să­rii. Man­ga­lia e mai deș­teap­tă și mai fru­moa­să, cu cât exis­tă mai mul­te sur­se de infor­ma­ție neal­te­ra­te de inte­re­se mes­chi­ne. La mulți ani, Man­ga­lia News, rămâi fresh și în inte­re­sul cetă­țe­ni­lor!

Sem­nat: Ale­xan­dra Cucu, direc­tor zia­rul Repli­ca de Con­stan­ța și blo­gger oca­zio­nal. 😉

________________________________________

Miha­la­che Bocai: La mulți ani, MANGALIA NEWS!

Vă doresc, sti­mati pri­e­te­ni, să fiti mereu in slu­j­ba ade­va­ru­lui, a valo­ri­lor uma­nis­te… Citi­to­rii sa va per­cea­pa ca pe un reper de incre­de­re, de mora­li­ta­te, de con­stan­tă echi­dis­tan­ță! Lian­tul sufle­tesc ce îl pro­pu­neti citi­to­ri­lor, prin inter­me­di­ul infor­ma­ti­ei, sa va men­ti­na tanar spi­ri­tul jur­na­lis­tic, iar publi­ca­tia Dvs. sa fie cunos­cu­ta pe toa­te meri­dia­ne­le… LA MULTI ANI!

Man­ga­lia News – Ce fru­mos și ono­rant mesaj pen­tru noi, iubi­te Maes­tre! Așa să fie! Un îndemn deo­se­bit de pre­ți­os, de care vom ține sea­ma per­ma­nent. Mulți ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii, vir­tu­ale și rea­le!

________________________________________

Cor­ne­lia Boan­tă: La multi ani! Sin­ce­re feli­ci­tari pen­tru pro­fe­sio­na­lis­mul si daru­i­rea de care dati dova­da, pen­tru tot ceea ce inseam­na pro­mo­va­rea valo­ri­lor ora­su­lui! Suc­ces in con­ti­nu­a­re!

Man­ga­lia News: Sti­ma­tă doam­nă Cor­ne­lia Boan­tă, doam­na Direc­toa­re, ne ono­rea­ză în mod deo­se­bit mesa­jul trans­mis și vă invi­tăm să vă ală­tu­rați echi­pei Man­ga­lia News, cu expe­rien­ța dum­ne­a­voas­tră de o via­ță în dome­ni­i­le atât de impor­tan­te pen­tru ”Ceta­te”. Cu mult drag și pro­fund res­pect!

________________________________________

Prof. Ele­na Pet­cu:

De 7 ani, Man­ga­lia News și‑a ales un țel de la care nu se aba­te: să infor­meze citi­to­rii în mod obiec­tiv, să con­tu­re­ze opi­nii, să adu­că la lumi­nă lucruri pe care alții ar vrea să le țină ascun­se, să lup­te împo­tri­va igno­ran­ței și nepă­să­rii.

Prin pro­iec­te­le cul­tu­ra­le deru­la­te, Man­ga­lia News lea­gă spi­ri­tu­al Marea Nea­gră de Atlan­tic, iar pro­iec­tul tran­sal­tan­tic Emi­ne­scu – Poe a coop­tat spe­cia­liști din toa­te dome­ni­i­le: isto­rie, eco­no­mie, lite­ra­tu­ră, poli­ti­că inter­nă și exter­nă.

Pe par­cur­sul aces­tor șap­te ani, s‑a dove­dit a fi pur­tă­to­rul de cuvânt al cetă­țe­ni­lor și chiar mai mult, deve­nind vocea care expri­mă ade­vă­ruri pe care mulți nu au cura­jul să le spu­nă.

Ca o “sur­să libe­ră și inde­pen­den­tă” de infor­ma­re, Man­ga­lia News are cre­di­bi­li­ta­te în spa­ți­ul con­stăn­țean și este apre­cia­tă de citi­to­rii săi. Man­ga­lia va fi mai deș­teap­tă și mai fru­moa­să, cu cât vor exis­ta mai mul­te sur­se de infor­ma­re neal­te­ra­te de anu­mi­te inte­re­se. La mulți ani, Man­ga­lia News!

MN: Mul­țu­mim, dra­gă și sti­ma­tă cole­ga de școa­lă și de redac­ție. Împre­u­nă, sun­tem puter­nici!

________________________________________

Eca­te­ri­na Cîm­pean: Feli­ci­tări, pen­tru împli­ni­rea celor 7 ani de exis­tenţă! La mulţi ani şi la mai mare! Vă doresc mult suc­ces în tot ceea ce faceţi. Am sesi­zat mul­tă promp­ti­tu­di­ne şi pro­fe­sio­na­lism, la voi, cei de la Man­ga­lia News, în rea­li­za­rea şi rela­ta­rea şti­ri­lor loca­le. Vă urez la cât mai mul­te arti­co­le publi­ca­te, să vă păs­tra­ţi, pe cât e posi­bil, obiec­ti­vi­ta­tea şi în ace­la­şi timp şi hazul! Evi­dent, vă feli­cit pen­tru întrea­ga acti­vi­ta­te de până acum. Din­co­lo de ori­ce îndo­ia­lă, zia­rul pe care îl repre­zen­ta­ţi dum­ne­a­voas­tră, adu­ce o notă de culoa­re în pei­sa­jul româ­nesc şi nu numai. Vă urez să aveţi mul­te bucu­rii împăr­tă­şi­te ală­tu­ri de citi­to­rii dum­ne­a­voas­tră. Dum­ne­zeu să vă dăru­ias­că forţa, să vă con­ti­nu­a­ţi misiu­nea, cu dra­gos­te faţă de semeni. Împre­u­nă, să clă­dim o lume mai bună! La Mulţi Ani! Cu sti­mă şi deo­se­bi­tă con­si­de­ra­ţie, Eca­te­ri­na Cîm­pean, Direc­tor Gene­ral Radio Pro­Dias­po­ra, www.prodiaspora.de

________________________________________

Dana Fodor Mate­es­cu: La mulți ani, coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News! La mulți ani, tutu­ror pro­fe­si­o­niș­ti­lor din redac­ție, care și-au pus sufle­tul în cuvin­te și au reu­șit să ajun­gă la ini­mi­le citi­to­ri­lor români de pe toa­te meri­dia­ne­le pla­ne­tei! La mulți ani, celor care urmă­resc onli­ne acti­vi­ta­tea zia­ru­lui Man­ga­lia News!

________________________________________

– Un ziar care publi­că lite­ra­tu­ră. Rara avis! La mulți ani, publi­ca­ți­ei „Man­ga­lia News” și celor care o păs­to­resc! Să rămâ­neți mereu pro­mo­tori ai fru­mo­su­lui și ade­vă­ru­lui. Cu alea­să con­si­de­ra­ție, Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an.

________________________________________

Urfet Sachir: Feli­ci­tări, din toa­tă ini­ma! Cu deo­se­bi­tă sti­mă și admi­ra­ție pen­tru toa­te rea­li­ză­ri­le dvs și tot ceea ce faceți pen­tru ora­șul nos­tru! Aceas­tă publi­ca­ție este emble­ma Man­ga­li­ei, care ne ono­rea­ză și ne face cunos­cuți în lume, pe toa­te meri­dia­ne­le, o ampren­tă în timp a exis­ten­tei noas­tre. Am fost ono­ra­tă să apar și eu în pagi­ni­le minu­na­tei publi­ca­ții. Sper într o cola­bo­ra­re vii­toa­re, un par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă LEVIATHAN. Via­ță lun­gă, mult suc­ces în con­ti­nu­a­re, în acti­vi­ta­tea dum­ne­a­voas­tră pro­di­gi­oa­să! Cu drag și deo­se­bit res­pect, Urfet Sachir.

________________________________________

Vale­ri­an Șarîn­gă, Vir­ma­juuri: Infor­ma­ția nu înseam­nă doar cunoaș­te­re, ci și comu­ni­ca­re. Man­ga­lia News, în cei șap­te ani de exis­ten­ță, nu doar că ne a infor­mat des­pre eve­ni­men­te­le din ora­șul nos­tru, ci ne a făcut să și comu­ni­căm între noi. Poa­te nu întot­dea­u­na comu­ni­ca­rea a fost armo­ni­oa­să, dar întot­dea­u­na a fost con­struc­ti­vă și întot­dea­u­na infor­ma­ția a fost una obiec­ti­vă. La mulți ani, Man­ga­lia News și la cât mai mul­te știri bune!

________________________________________

Mioa­ra Gram: Multi ani, in con­ti­nu­a­re!! Fie ca lumi­na “tipa­ru­lui” sa va adu­ca si mai mul­ta stra­lu­ci­re!! 🌺❤️🌎

Man­ga­lia News: Mul­țu­mim, Mioa­ra, dra­ga noas­tră man­ga­li­a­nă de pes­te mări și țări! 🙂 Să te audă Cel de Sus! Asta ne dorim și noi, să ieșim și în for­mat ”print”. Vă îmbră­ți­șăm pe toți texa­nii dragi și Vă iubim!

________________________________________

Ele­na Botez: Buna ziua. Din Raven­na, Ita­lia, va urez sa aveti par­te toti din aceas­tă redac­ție de: sana­ta­te și împli­niri, cu edi­ții neli­mi­ta­te. La cât mai mul­te rea­li­zari!

Man­ga­lia News: Mul­țu­mim, doam­na Ele­na. Vă iubim, neli­mi­tat! 🥰

Vale­ri­ca Radu: Va urma­resc mereu cu inte­res ! Pagi­na d voas­tra cu stiri de ultim moment, pro­fe­sio­na­la! Mul­tu­mesc! Numai bine, tutu­ror!👍👍

Cris­ti­na Ena­che: La mulți, mulți ani în con­ti­nu­a­re, cu împli­niri pe toa­te pla­nu­ri­le! Vă mul­țu­mesc pen­tru că… ținem aproa­pe!

Ele­na Stroe: Feli­ci­tari, Man­ga­lia News!! Mult suc­ces in con­ti­nu­a­re!!

Man­ga­lia News: Mul­țu­mim, dra­gă doam­nă Ele­na, ”repor­te­ri­ța noas­tră de teren”… 🙂 Împre­u­nă, mer­gem îna­in­te!

Mihai Mihai: Mulți ani îna­in­te, cu ace­la­si pro­fe­sio­na­lism!

Magda­le­na Popa: Feli­ci­tari pen­tru obiec­ti­vi­ta­te, pro­fe­sio­na­lism si infor­ma­tie! 👍

Roma­ne­scu Dora Ali­na: La mulți, mulți ani, cu suc­ce­se și dra­gos­te pen­tru ade­văr, drep­ta­te și pro­fe­sio­na­lism!

Dori­na Dra­gan Oanea: Dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu, un OM între oameni, lume mul­tă, oameni puțini. Res­pect este puțin spus, dar în dic­țio­na­rul lim­bii româ­ne nu este alt cuvânt mai mare decât Res­pect! Vă iubim!

Gela Ivas­cu: Vă mulţu­mim şi feli­ci­tări pen­tru mun­ca dum­ne­a­voas­tră de cali­ta­te. Cu res­pect si pre­țu­i­re, Gela Ivaș­cu.

Nico­le­ta Cia­chir: LA MULTI ANI!

Maria Caza­cu: Via­ță lun­gă, Man­ga­lia News! Bel­șug, inspi­ra­ție și ace­eași deter­mi­na­re jur­na­lis­ti­că între­gii echi­pe! Să ne iubiți așa cum ați făcut o până acum! La mulți ani!

Man­ga­lia News: Mul­țu­mim fru­mos, Maria, cole­ga noas­tră dra­gă. E minu­nat să fii într o ase­me­nea Echi­pă! Vă iubim și vă îmbră­ți­șăm, de Dra­go­be­te, dar nu numai! 🙂

Vale­ri­ca Radu: La cat mai mul­te edi­to­ri­a­le, la fel de mult urma­ri­te cu inte­res deo­se­bit!

La multi ani!

Tut­za Bur­la­cu: Suc­ces, suc­ces, suc­ces! Mulți, mulți ani de aici îna­in­te, cu pro­fe­sio­na­lism, auten­ti­ci­ta­te și magie. La mulți, mulți ani fru­moși! 👏👏👏

Tania Abdu­ra­man: La multi ani si mult suc­ces pe mai depar­te! Sa auzim de bine!

Man­ga­lia News: Mul­țu­mim, dra­ga noas­tră pri­e­te­nă Tania. Ne bucu­ră fap­tul că vă știm aproa­pe, chiar dacă via­ța v a dus depar­te de Man­ga­lia…

Grăj­dea­nu Mihai Ionuț: La multi ani, celui care m‑a incu­ra­jat si m‑a indru­mat in lumea dese­nu­lui, chiar din pri­mii ani de scoa­la. Va res­pect din tot sufle­tul si va doresc ani multi si sana­to­si!

Tra­ian Lupu: Mul­țu­mesc, Ionuț, dra­gu­le și mă mân­dresc tare mult cu tine și cu tot ceea ce faci, ceea ce faceți, împre­u­nă cu dra­ga noas­tră Mădă­li­na Cori­na. Vă îmbră­ți­șez și vă iubesc, pe amân­doi. Con­ti­nu­ați, pen­tru că sun­teți pe dru­mul cel bun. Cel de Sus Vă Inspi­ră!

Man­ga­lia News: Vă mul­țu­mim, dragi pri­e­te­ne, dragi pri­e­te­ni, sti­ma­ții noș­tri citi­tori! Vă mul­țu­mim pen­tru că sun­teți ală­tu­ri de noi, iată, de OPT ANI de zile și de nopți, mul­te din­tre ele albe… De 8 ani sun­tem ală­tu­ri de dum­ne­a­voas­tră, și la bine și la greu.

Man­ga­lia News – www.mangalianews.ro – încear­că să fie oglin­da și vocea Cetă­ții, prin dum­ne­a­voas­tră, cei care ne scri­eți și ne încre­din­țați gân­du­ri­le, frămân­tă­ri­le sau pro­iec­te­le con­ce­pu­te spre bine­le comun al tutu­ror cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia și din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc. Echi­pa noas­tră de cola­bo­ra­tori, redac­tori, cores­pon­denți, repor­teri, foto-repor­teri volun­tari, creș­te pe zi ce tre­ce, dova­da fap­tu­lui că am reu­șit să aprin­dem o scân­te­ie de inte­res pen­tru soar­ta Cetă­ții, de impli­ca­re publi­că, spre bunul mers al tre­bu­ri­lor urbei. Mai depar­te, numai împre­u­nă vom reu­și! Adre­sa de e mail a redac­ti­ei Man­ga­lia News este ace­eași: [email protected].

Prof. Tra­ian Lupu, Seni­or Edi­tor, coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.

Deta­lii des­pre echi­pa redac­țio­na­lă și cola­bo­ra­to­rii Man­ga­lia News, aici:

MANGALIA NEWS, DE 7 ANI, MEREU APROAPE DE CITITORII SĂI!  [Foto/VIDEOhttps://www.mangalianews.ro/2019/02/mangalia-news-de-7-ani-mereu-aproape-de-cititorii-sai-foto-video/

Man­ga­lia News pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re – https://www.mangalianews.ro/2019/11/mangalia-news-pe-retelele-de-socializare-abonare-la-newsletter-pentru-informare-prompta-si-directa/

________________________________________

Nota Bene, îna­in­te de fina­lul pre­zen­tă­rii:

Dacă e să regre­te ceva, dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Lupu ne‑a spus că ”regre­tă mai ales fap­tul că, deşi câţi­va ani la rând a pro­pus şi susţi­nut, atât la nivel local cât și jude­țean la ISJ, înfi­inţa­rea la Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion” sau la Lice­ul „Cal­la­tis” a unor Cla­se cu pro­gram supli­men­tar de Arte (învă­ţământ voca­ţio­nal): Artă plas­ti­că, Muzi­că voca­lă şi instru­men­ta­lă, Artă tea­tra­lă, Core­gra­fie), de la cla­se­le a cin­cea şi/sau a noua, nu a reu­şit atunci să con­vingă auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le şi judeţe­ne din anii 2004 – 2005 de uti­li­ta­tea aces­tor două cla­se care ar fi supli­nit lip­sa unei Şcoli popu­la­re de Artă în Man­ga­lia, lea­găn al pic­tu­rii româ­neşti inter­be­li­ce…

Poa­te se vor face aces­te Cla­se de Artă în vii­tor… Man­ga­lia are mare nevo­ie de pro­fe­si­o­niști, de oameni bine pre­gă­tiți (și) în dome­ni­i­le cul­tu­ra­le!”

La fine­le aces­tui Rezu­mat Bio­gra­fic refe­ri­tor la acti­vi­ta­tea pro­fe­so­ru­lui și omu­lui de cul­tu­ră Tra­ian Lupu, vă pre­zen­tăm câte­va rân­duri pli­ne de simţi­re pe care aces­ta le‑a pri­mit pe blo­gul per­so­nal, cu ani în urmă, de la câți­va din­tre foș­tii săi ”colegi de școa­lă”, cum îi pla­ce să‑i numeas­că:

Sunt feri­ci­tă, pen­tru că în aceşti patru ani pe care i‑am petre­cut împre­u­nă la şcoa­lă aţi reu­şit să des­chi­deţi încă o fereas­tră spre ini­ma mea, ceea ce m‑a împins să-mi exprim sen­ti­men­te­le într-un mod foar­te fru­mos: Dese­nul. Aţi fost sin­gu­rul pro­fe­sor care a reu­şit să câş­ti­ge dra­gos­tea cole­gi­lor mei, care nu se lasă impre­sio­na­ţi de niciun fapt şi de nicio vor­bă a celor­la­lţi pro­fe­sori. Dum­ne­a­voas­tră sun­teţi un Om spe­cial şi vreau să vă mulţu­mesc pen­tru toa­te lucru­ri­le fru­moa­se spre care m‑aţi îndrep­tat. Am cunos­cut o altă lume, a fru­mo­su­lui şi a bas­mu­lui. O lume mai cal­dă, în care mă pot refu­gia mereu, când sunt supă­ra­tă şi nu mai pot să suport niş­te oameni reci şi fără ini­mă. 

Cu toa­te că în liceu mă voi axa mai mult pe lim­ba engle­ză, voi con­ti­nua să dese­nez, amin­tin­du-mi mereu de acel Om deo­se­bit care m‑a aju­tat foar­te mult, chiar dacă nu şi‑a dat sea­ma: Pro­fu’ de desen…”. 

Cu res­pect, Lari­sa Canea. (10 decem­brie 2004). “Nu renu­nţa nici­o­da­tă la vise” – Pau­lo Coe­lho.

_____________________________________

Dom­nu­le pro­fe­sor, 

Am văzut rezul­ta­te­le remar­ca­bi­le ale copi­i­lor de la Şcoa­la nr.5 “Gala Galac­tion” şi expo­zi­ţi­i­le foar­te fru­moa­se de dese­ne de pe site-ul şco­lii. Cu ace­ea­şi căl­du­ră cu care m‑aţi încu­ra­jat pe mine să-mi urmez dru­mul, vă rog să îi călă­u­zi­ţi şi pe aceşti copii să şi‑l urmeze pe-al lor. Eu am con­ti­nu­at să stu­diez dese­nul şi, în momen­tul actu­al, sunt stu­den­tă în anul 2 la Facul­ta­tea de Arhi­tec­tu­ră a Uni­ver­si­tă­ţii de Arhi­tec­tu­ră şi Urba­nism ”Ion Min­cu” din Bucu­reşti. Mi-ar plă­cea să mai aud des­pre copi­ii de la Şcoa­la nr.5 din Man­ga­lia şi de rezul­ta­te­le lor, sub îndru­ma­rea pro­fe­so­ri­lor minu­na­ţi de la  aceas­tă şcoa­lă. Vă mulţu­mesc pen­tru încu­ra­jări si vă urez mult suc­ces în con­ti­nu­a­re!

Fos­ta dum­ne­a­voas­tră ele­vă, Radu Cera­se­la. (09.03.2008).

________________________________________

Sau, iată un alt fru­mos e‑mail pri­mit de la o altă fos­tă ele­vă a Şco­lii nr.5, care cal­că pe urme­le Cera­se­lei şi ale altor foşti elevi de-ai săi, astăzi arhi­te­cţi de valoa­re, pre­cum Căli­na Gri­gu­ță, în pre­zent arhi­tect în Ger­ma­nia:

Sti­ma­te dom­nu­le pro­fe­sor,

M‑am bucu­rat foar­te mult pen­tru că ne-am întâl­nit astăzi prin oraş. Chiar vro­iam să trec pe la școa­lă într‑o zi, să mai vor­besc cu dum­ne­a­voas­tră si să vă mul­tu­mesc pen­tru sus­ti­ne­rea acor­da­ta în tim­pul în care eram ele­vă a sco­lii ”Gala Galac­tion”. M‑ati aju­tat să capăt încre­de­re în mine si, încet, încet, pro­gre­se­le au înce­put să se vadă… Dese­nul este cea mai mare pasiu­ne pe care o am! Atunci cand dese­nez, nu mi‑e sete, nu mi‑e foa­me, nu cunosc pe nimeni; daca as putea, as dese­na încon­ti­nuu. As face 2 minu­te pau­za pen­tru o cio­co­la­ta, atat. Dese­nul este lumea mea, iar un cre­ion, coe­chi­pie­rul meu. Am ata­sat cate­va poze cu dese­ne pe care le-am facut in acest timp. Nu mai am prea mul­te, le-am facut cadou… 

Mi se umple ini­ma de bucu­rie cand cine­va zam­bes­te, doar uitan­du-se la un desen de-al meu. E cea mai mare răs­pla­tă. Vă mul­tu­mesc din suflet! Cu res­pect,

Sil­via-Lore­da­na Cirea­sa, 11.06.2010.


La mulți ani, Dom­nu­le pro­fe­sor! 

Vă doresc un an fan­tas­tic, cu zile seni­ne și mul­te rea­li­zări, ală­tu­ri de cei dragi! 

Sun­teți sin­gu­rul pro­fe­sor care a avut un impact extra­or­di­nar de pozi­tiv in felul in care m‑am dezvol­tat ca adult. Ați fost un exem­plu extra­or­di­nar pen­tru mine, chiar dacă mi-ați fost pro­fe­sor doar câți­va ani. Fap­tul ca dum­ne­a­voas­tră ați cre­zut in mine și in talen­tul meu, mi‑a dat incre­de­re in mine sa am curaj sa dau la Lice­ul de artă din Con­stan­ța. Cu toa­te ca nu am fost la acel liceu decât 2 ani, dato­ri­tă anu­mi­tor pro­ble­me in fami­lie, dra­gos­tea pen­tru pic­tu­ră am păstrat‑o. Zile minu­na­te, vă doresc!

Miha­e­la Hălă­lae, New York, USA, ianu­a­rie 2020.

________________________________________

La multi ani, celui care m‑a încu­ra­jat și m‑a îndru­mat în lumea dese­nu­lui, chiar din pri­mii ani de școa­lă. Vă res­pect din tot sufle­tul, dra­gă dom­nu­le Pro­fe­sor și vă doresc ani multi și sănă­toși! 

Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, gra­fi­cian BD, Bucu­rești, ianu­a­rie 2020. ________________________________________

Cu sigu­ranţă, cea mai mare bucu­rie pen­tru un Edu­ca­tor de Artă este să pri­meas­că ase­me­nea „recom­pen­se spi­ri­tu­a­le” pen­tru tot ceea ce a făcut întru cul­ti­va­rea Fru­mo­su­lui artis­tic, a bunu­lui gust, a bunu­lui simț şi Ade­vă­ru­lui la ele­vii săi! Și aceas­ta pen­tru că das­că­lii cu har, ca și artiș­tii, sau oame­nii cu suflet de artist se mul­țu­mesc cu flori, vor­be fru­moa­se și cu apla­u­ze…

Este impor­tan­tă, de ase­me­nea, recu­noa­ş­te­rea stră­da­ni­i­lor sale pen­tru rea­li­za­rea pro­iec­te­lor soci­a­le sau eco­no­mi­ce atât de uti­le comu­ni­tă­ţii loca­le, pe care le‑a ini­ţi­at şi susţi­nut, cu neas­tâm­pă­rul omu­lui cre­a­tor TRAIAN LUPU, al pro­fe­so­ru­lui veş­nic tânăr, fău­ri­tor de spi­ri­te tine­re! Sau, cum spu­nea chiar dân­sul, la pre­da­rea şta­fe­tei, cu oca­zia pen­sio­nă­rii:

A meri­tat efor­tul celor aproa­pe 50 de ani, la Cate­dra din Ceta­te!”

___________________________________

”De homi­ne” Tra­ian Lupu:

Man­ga­lia, cuvân­tul che­ie al între­gii acti­vi­tăți a pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu, la Cate­dra din Ceta­te

Dacă ar fi să pri­vim în oglin­da tim­pu­lui acti­vi­ta­tea pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu și din fie­ca­re an am extra­ge un sin­gur cuvânt che­ie, cred că însu­ma­te în pes­te cinci dece­nii, ar rezul­ta doar atât: Man­ga­lia. Ora­șul iubi­rii lui, ora­șul care l‑a con­sa­crat și căru­ia i s‑a dăru­it cu toa­tă ini­ma.

Îi cunosc mun­ca de das­căl și, mai ales, cea de ani­ma­tor cul­tu­ral, de mulți de ani, de pe când dân­sul era cores­pon­den­tul nos­tru de pre­să la Coba­din, sau rela­tiv mai recent, când des­co­pe­ream cu bloc­no­te­sul de repor­ter far­me­cul de nee­ga­lat al ora­șu­lui-ceta­te Man­ga­lia-Cal­la­tis.

Am spus‑o de mul­te ori și mai ales am scris în mono­gra­fi­i­le con­sa­cra­te ora­șu­lui: Acest oraș-ceta­te este unic, spe­cial, plin de sur­pri­ze şi far­mec, iar des­ti­nul lui, de la înte­me­ie­re până la Man­ga­lia de astăzi, este legat de cel al oame­ni­lor care i s‑au dăru­it.

Lucrând cu copi­ii, Tra­ian Lupu a reu­șit să sădeas­că în ei sămân­ța fru­mo­su­lui, a Artei auten­ti­ce. Muzi­că, desen, tea­tru.

În 1984 a pre­lu­at con­du­ce­rea Casei oră­șe­nești de Cul­tu­ră din Man­ga­lia și de atunci Tra­ian Lupu s‑a impli­cat în mari­le pro­iec­te ale ora­șu­lui, a sus­ți­nut cau­ze soci­a­le și cul­tu­ra­le, a par­ti­ci­pat la com­pe­ti­ții și a lan­sat bran­dul Man­ga­li­ei în mul­te for­me. A fost Con­si­li­er muni­ci­pal în Con­si­li­ul local, lansând pro­iec­te valo­roa­se care s‑au mate­ria­li­zat în eve­ni­men­te cul­tu­ra­le de audien­ță.

Mai târ­ziu, de la un blog per­so­nal, a ajuns la jur­na­lism, la aceas­tă Man­ga­lia News, neo­bo­si­tă, neli­niș­ti­tă, de veghe la por­ți­le infor­ma­ți­ei corec­te și a comu­ni­că­rii fără gra­ni­țe.

Astăzi este direc­tor și coor­do­na­tor de pro­gra­me al coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, ziar onli­ne care cuprin­de știri din zona lito­ra­lu­lui româ­nesc, vești din toa­tă Româ­nia, dar și nou­tăți din lumea lar­gă. O nece­sa­ră și moder­nă for­mă de publi­cism activ, mili­tant, soci­al.

Cu alte cuvin­te, pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu este o per­so­na­li­ta­te actu­a­lă a Man­ga­li­ei, oraș care a avut atâ­tea eli­te cul­tu­ra­le de‑a lun­gul tim­pu­lui.

Aure­lia Lăpușan, 21 ianu­a­rie 2020.

________________________________________

Pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu, unul din­tre “pilo­nii” Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE

Dacă ar fi să răs­pund la între­ba­rea “De când îl cunoa­ş­teţi pe pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu?”,  mai ales prin pris­ma fap­tu­lui că el este unul din­tre “pilo­nii Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE”, aş răs­pun­de fără să ezit: DINTOTDEAUNA!

Răs­pun­sul meu deri­vă din fap­tul că ne lea­gă atât de mul­te lucruri, între care aş pune – nu pe ulti­mul loc – Muzi­ca şi Poe­zia.

Am aflat de pe Inter­net de suc­ce­se­le sale cu un cor de copii în Ita­lia, dar m‑am con­vins că este un muzi­cian desă­vârşit, atunci când am făcut un “schimb de expe­rienţă“, într‑o sea­ră de toam­nă, când veni­sem pen­tru câte­va zile la Man­ga­lia, iar pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu m‑a invi­tat să fac o vizi­tă spre a o cunoa­ş­te şi pe soţia sa, iar eu nu am rezis­tat ten­ta­ţi­ei de a‑i încer­ca chi­ta­ra (el ofe­rin­du-ne un reci­tal stră­lu­cit la vioa­ră).

Am depă­nat atunci mul­te amin­tiri lega­te de anii mai tineri și de pasiu­ni­le noas­tre comu­ne lite­rar-muzi­ca­le şi am făcut împre­u­nă mul­te pla­nuri lega­te de Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOE, (Tra­ian acor­dân­du-mi şi un inter­viu pen­tru pre­sa nord-ame­ri­ca­nă: Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne care lea­gă sufle­teș­te Marea Nea­gră de Atlan­tic:

Am aflat, pe rând, şi de pro­ble­me­le fami­li­ei sale, iar eu i‑am împăr­tă­şit din pro­ble­me­le şi spe­ranţe­le mele…

Feli­ci­tări, dra­gă dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu, pen­tru recu­noa­ş­te­rea de către edi­lii ora­șu­lui Man­ga­lia a meri­te­lor tale incon­tes­ta­bi­le! Fie ca tim­pul să împli­neas­că şi alte spe­ranţe şi pro­iec­te ale noas­tre! Iată că anul 2020 este foar­te impor­tant şi pen­tru tine, el îți adu­ce o foar­te fru­moa­să împli­ni­re!

Încă o dată, LA MULŢI ANI, toa­te apre­ci­e­ri­le noas­tre şi Feli­ci­tări, din par­tea Fun­da­ţi­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS şi a mem­bri­lor ei!

Prof. Dr. Ioan Iacob,

Preşe­din­te­le Fun­da­ţi­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS, Bucu­rești, ianu­a­rie 2020.

______________________________________

Dom­nu­lui Pro­fe­sor, cu dra­gos­te!

Fap­te­le fru­moa­se, întot­dea­u­na au avut un pro­fund ecou în ini­mi­le oame­ni­lor. Dru­mul stră­bă­tut de dom­nul Tra­ian Lupu, în ora­șul de la țărm de mare, a fost greu, dar s‑a lup­tat din răs­pu­teri să-și nete­zeas­că calea pe care a umblat. A fost un das­căl devo­tat, talen­tat, res­pon­sa­bil, un pro­fe­si­o­nist care le‑a dăru­it ele­vi­lor din harul său de excep­ție, iar rezul­ta­te­le au fost pe măsu­ră.

Omul de ome­nie Tra­ian Lupu a fost mereu pre­zent în via­ța comu­ni­tă­ții din care face par­te, a par­ti­ci­pat cu res­pon­sa­bi­li­ta­te la pro­mo­va­rea fap­te­lor fru­moa­se, a rea­li­ză­ri­lor spe­ci­a­le ce au adus fru­mu­se­țe și măre­ție ora­șu­lui Man­ga­lia. Pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu iubeș­te via­ța, cu zile­le ei înso­ri­te, cu zile­le ei înno­u­ra­te, se bucu­ră de ea în ori­ce moment, în fie­ca­re cli­pă și, cu gene­ro­zi­ta­te, o împar­te cu citi­to­rii coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, fiind părin­te­le spi­ri­tu­al al aces­tu­ia.

Un pro­verb româ­nesc spu­ne că ”Omul sfin­țeș­te locul”.

Pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu este învă­lu­it într‑o aură imen­să de ome­nie, este un om minu­nat, care-și iubeș­te și res­pec­tă seme­nii. Ori­ce misiu­ne a avut, a dus‑o până la capăt, dove­din­du-le celor din jur că este un spi­rit evo­lu­at, cura­jos, soli­dar, înțe­lept, pri­e­te­nos, sin­cer, devo­tat. 21 ianu­a­rie 2020 este ziua în care gân­du­ri­le bune a celor din comu­ni­ta­te se îndreap­tă spre dom­nul pro­fe­sor Lupu Tra­ian.

Mă ală­tur și eu, cu res­pect și pre­țu­i­re și îi doresc dis­tin­su­lui eru­dit, mul­tă sănă­ta­te, împli­niri, suc­ce­se nenu­mă­ra­te și un noian de bucu­rii! Să aibă o via­ță minu­na­tă ală­tu­ri de cei dragi, să se bucu­re de fru­mu­se­țea tai­ni­că a vie­ții!

La mulți ani feri­ciți și bine­cu­vân­tați, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu!

Vă urea­ză cu sti­mă și alea­să con­si­de­ra­ție,

Save­ta Geor­ges­cu – Dora Ali­na Roma­ne­scu. (Man­ga­lia, 21.01.2020).


Mioa­ra Gram, Hous­ton, Texas, USA

-La multi ani, dis­tin­se dom­nu­le Tra­ian Lupu, dra­gul nos­tru pri­e­ten si sus­ti­na­tor media!! Sun­teti OMUL a carui lumi­nă stra­lu­ces­te necon­te­nit.

Toa­ta admi­ra­tia pen­tru boga­tia pe care o ofe­ri­ti seme­ni­lor nos­tri, atat prin fru­mu­se­tea sufle­teas­ca care va defi­ne­ste, cat si prin far­me­cul zia­ru­lui pe care il rea­li­zati cu toa­ta dra­gos­tea si devo­tiu­nea fata de ora­sul Man­ga­lia, si nu numai! Ener­gia unui sin­gur gand de lumi­na poa­te deter­mi­na mis­ca­rea unui intreg uni­vers… Pre­tu­i­re si pros­pe­ri­ta­te, in con­ti­nu­a­re, pe toa­te pla­nu­ri­le vie­tii! ❤️🌍

-Mul­țu­mesc pen­tru aces­te minu­na­te apre­ci­eri, dra­gă Mioa­ra, man­ga­li­a­na noas­tră, trup și suflet. Faci lucruri admi­ra­bi­le, aco­lo unde ești! Să ne reve­dem sănă­toși, la Man­ga­lia, sau ”pe Pla­ne­ta Texas”, așa cum am denu­mit eu ținu­tu­ri­le de pe la voi…

Vezi repor­ta­je­le din vara anu­lui 2019, de pe melea­gu­ri­le texa­ne:

https://www.mangalianews.ro/?s=Texas /  https://www.mangalianews.ro/?s=Dallas

________________________________________

”Tra­ian Lupu este o făclie vie a ome­ni­ei tră­i­te ple­nar, fru­mos, cu încre­de­re tota­lă în via­ță. Excel­si­or! Doam­ne, aju­tă!”

Pre­zen­ța – de mul­te dece­nii, la țăr­mul româ­nesc al Pon­tu­lui Euxin — a pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu este mul­ti­plu emble­ma­ti­că. Bănă­țea­nul în țoa­le­le sale, deve­nit și ”dobro­gean în țoa­le­le sale”, este un viu sim­bol al Uni­rii indes­truc­ti­bi­le, ce se vrea a fi reîn­tre­gi­tă, când Dum­ne­zeu va răs­plăti reve­ni­rea nea­mu­lui româ­nesc la ame­ți­toa­rea cotă a dem­ni­tă­ții întru­chi­pa­tă de fău­ri­to­rii Uni­rii Înte­me­ie­toa­re din ianu­a­rie 1859 și de ace­ia ai Uni­rii celei Mari și Sfin­te. Mai înseam­nă pre­zen­ța men­țio­na­tă o recon­fir­ma­re că al doi­lea fidel pri­e­ten al româ­ni­lor, Marea Nea­gră, a împru­mu­tat ceva din sta­tor­ni­cia eter­nă a Car­pa­ți­lor, mun­ții ce nu sepa­ră, ci au valen­țe cen­tri­pe­te pen­tru româ­nii din ori­ce colț al Daci­ei Felix, extin­se  până‑n Trans­nis­tria și în diver­se alte măr­gi­nimi româ­nești stri­vi­te de gra­ni­țe nedrep­te. Reve­nind la momen­tul ini­țial, pro­fe­so­rul, artis­tul, inte­lec­tu­a­lul, fami­lis­tul Tra­ian Lupu este o făclie vie a ome­ni­ei tră­i­te ple­nar, fru­mos, cu încre­de­re tota­lă în via­ța ce învin­ge prin des­cen­denți moar­tea, într‑o dia­lec­ti­că eter­nă, bla­go­slo­vi­tă de Tatăl Ceresc. Excel­si­or! Doam­ne, aju­tă!

Prof. univ. dr. Viori­ca Băl­tea­nu, Timi­șoa­ra, ianu­a­rie 2020.


Vivat Aca­de­mia!” 

BREVIS:

Ca ori­ce om care se res­pec­tă, am cău­tat să cin­stesc tot tim­pul edu­ca­ţia pri­mi­tă pe melea­gu­ri­le de baş­ti­nă de la părinţii mei şi de la şco­li­le pe care le-am absol­vit (Lice­ul „C.D.Loga”, res­pec­tiv Facul­ta­tea de Arte Plas­ti­ce a Uni­ver­si­tă­ţii din Timi­şoa­ra). După ce am fost repar­ti­zat în 1969 ca pro­fe­sor de desen în judeţul Con­stanţa, am îndru­mat cu drag şi cu pasiu­ne în dome­ni­ul Fru­mo­su­lui artis­tic iată, aproa­pe zece gene­ra­ţii de elevi din cla­se­le gim­na­zi­a­le și de liceu, în cele trei şcoli la care am pre­dat (Cio­ba­nu, Coba­din şi Man­ga­lia), acti­vând cu dăru­i­re şi pe plan cul­tu­ral-artis­tic sau impli­cân­du-mă în rea­li­za­rea pro­iec­te­lor comu­ni­ta­re pe care le-am menţio­nat în docu­men­te­le ane­xa­te. Poa­te că şi toa­te aces­tea au con­tri­bu­it la atri­bu­i­rea Gra­da­ţi­ei de Merit, de două ori con­se­cu­tiv (2002–2006 şi 2007–2011) și a Diplo­mei de Exce­len­ță în învă­ţământ…

…Ală­tu­ri de recu­noa­ş­te­rea inter­na­ţio­na­lă prin pre­mi­i­le obţi­nu­te anii ante­ri­ori de către „Şcoa­la de pic­tu­ră”, aşa cum am numit eu cu dra­gos­te cur­sul opţio­nal inte­grat „Pro Artis” de la Şcoa­la nr.5 „Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, de Tabe­re­le de cre­a­ţie plas­ti­că orga­ni­za­te în anii mai tineri, în cali­ta­te de direc­tor al Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, cu par­ti­ci­pa­rea stu­denţi­lor de la Insti­tu­tul de Arte Plas­ti­ce “Nico­lae Gri­go­res­cu” din Bucu­reşti şi Soci­e­ta­tea Pro­fe­so­ri­lor de Desen din Româ­nia, la fel de apro­pi­a­te ini­mii mele au fost şi valo­roa­se­le acti­vi­tă­ţi ale Clu­bu­lui „Rota­ry” din Man­ga­lia, la care am con­tri­bu­it ca mem­bru fon­da­tor, vice­preşe­din­te şi coor­do­na­tor de pro­iec­te comu­ni­ta­re. Mă mân­dresc apoi cu Pro­iec­tul soci­al M.I. Dobro­gea­nu, prin care am reu­şit să aduc o spon­so­ri­za­re exter­nă cu mate­ri­a­le de con­stru­cţii pen­tru 18 (opt­spre­ze­ce) locu­inţe soci­a­le uni­fa­mi­li­a­le de câte 60 m.p., pe care le-am pre­dat Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, pen­tru tot atâ­tea fami­lii defa­vo­ri­za­te din zona res­pec­ti­vă.

Însă, coro­la­rul recu­noaș­te­rii inter­națio­na­le a valo­rii șco­lii româ­nești a fost, pen­tru mine, ”Fes­ti­va­lul GEF San­re­mo”, aco­lo unde, în anii 2006 și 2007, am obți­nut de două ori, con­se­cu­tiv, Tro­fe­ul de Cris­tal și Pre­mi­ul I, cu ele­vii Șco­lii ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia.

…Acum, la ceas de bilanţ per­so­nal, îmi exprim bucu­ria de a fi fost răs­plătit de mai mul­te ori pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii de Edu­ca­tor de Artă cu mulţu­mi­ri­le foş­ti­lor mei elevi, aju­nşi acum arhi­te­cţi, con­struc­tori, sau cadre didac­ti­ce, ori mese­ri­a­şi foar­te buni, în cele mai diver­se dome­nii… Vă invit şi cu aceas­tă oca­zie să vizio­na­ţi pe inter­net Pri­me­le expo­zi­ţii vir­tu­ale de artă plas­ti­că din isto­ria şco­li­lor man­ga­li­ene, pre­cum şi Albu­me­le „PRO ARTIS, pe blo­gul dedi­cat ele­vi­lor mei: https://photos.google.com/u/2/albums

________________________________________

Este cea mai mare bucu­rie pen­tru un das­căl să pri­meas­că ase­me­nea recom­pen­se spi­ri­tu­a­le pen­tru tot ceea ce a făcut întru cul­ti­va­rea Fru­mo­su­lui artis­tic, a bunu­lui gust și bunu­lui simț, dar, mai ales, a Ade­vă­ru­lui, la ele­vii săi. Sau, cum spu­neam mai îna­in­te:

A meri­tat efor­tul celor aproa­pe 50 de ani, la Cate­dra din Ceta­te!

________________________________________

Des­pre toa­te cele­lal­te pre­o­cu­pări extra-cate­dră, am amin­tit în pagi­ni­le ante­ri­oa­re.

Sunt foar­te bucu­ros pen­tru fap­tul că și după înche­ie­rea misiu­nii ”șco­la­re”, am putut ”să cresc un alt copil fru­mos, de suflet” – por­ta­lul Man­ga­lia News, vocea coti­dia­nă a locu­i­to­ri­lor din sudul lito­ra­lu­lui, dar și a pri­e­te­ni­lor din țară și de pe toa­te meri­dia­ne­le lumii, a tutu­ror celor care iubesc Man­ga­lia. www.mangalianews.ro.


Man­ga­lia News, de 8 ani ală­tu­ri de dum­ne­a­voas­tră!

23/02/2020

Man­ga­lia News — vocea coti­dia­nă a locu­i­to­ri­lor din sudul lito­ra­lu­lui, dar și a pri­e­te­ni­lor din țară și de pe toa­te meri­dia­ne­le lumii, a tutu­ror celor care iubesc Man­ga­lia. Man­ga­lia News, de 8 ani ală­tu­ri de dum­ne­a­voas­tră!

Zia­rul onli­ne MANGALIA NEWS împli­neș­te astăzi, Dumi­ni­că, 23 febru­a­rie 2020, opt ani de la lan­sa­rea sa, în iar­na anu­lui 2012… 

Remem­ber: Așa a debu­tat Man­ga­lia News, zia­rul nos­tru onli­ne, exact acum 7 ani, pe data de 23 febru­a­rie 2012…

Astăzi, 23 febru­a­rie 2020: Cu o zes­tre de pes­te 3,5 mili­oa­ne de uti­li­za­tori unici și mai mult de 10 mili­oa­ne de vizu­a­li­zări la zi, por­ta­lul MANGALIA NEWS cuprin­de: Știri din Man­ga­lia, știri din sudul lito­ra­lu­lui, din țară și din lumea lar­gă, mai pre­cis: Anun­țuri, Artă / Cul­tu­ră / Edu­ca­ție, Ști­in­ță, Diver­tis­ment, Eve­ni­men­te, Opi­nii civi­ce, Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia, Eco­no­mi­ce, Oport­u­ni­tăți de afa­ceri și Locuri de mun­că, Sport, Sănă­ta­te, Turism, Hob­by și Admi­nis­tra­ție publi­că. Avem rubrici spe­ci­a­le, dedi­ca­te româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, rea­li­za­te în cola­bo­ra­re cu par­te­neri media puter­nici (Dias­po­raArca TV US și Radio Pro­Dias­po­ra).

Aces­tea sunt dome­ni­i­le în care ne-am dorit să facem schimb de știri, de impre­sii, de gân­duri, cu citi­to­rii noș­tri, întru bine­le ”Cetă­ții”, al locu­i­to­ri­lor și al oas­pe­ți­lor ei. Dacă, ală­tu­ri de cola­bo­ra­to­rii noș­tri valo­roși, am reu­șit să miș­căm câte ceva în bine, pe par­cur­sul celor 8 ani de zile (și de nopți!), ne bucu­răm.

Pen­tru Man­ga­lia, cu sal­ba ei de sta­țiuni — Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un, Olimp și pen­tru sudul lito­ra­lu­lui — Lima­nu, cu 2 Mai și Vama Veche, pre­cum și pen­tru cele­lal­te loca­li­tăți apro­pi­a­te – Albești, 23 August, Peci­nea­ga, Cos­ti­nești, Negru Vodă, avem rubrici spe­ci­a­le pe pri­ma pagi­nă, prin inter­me­di­ul căro­ra infor­măm citi­to­rii des­pre eve­ni­men­te­le coti­die­ne și pro­mo­văm turis­mul în zonă.

Rubri­ca Eco­no­mie – IMM vă ține la curent cu toa­te nou­tă­ți­le des­pre aces­te dome­nii vita­le ale acti­vi­tă­ții eco­no­mi­ce din zona Man­ga­lia, dar și din țară și din lume.

Des­pre Șan­ti­e­rul naval Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia avem o rubri­că spe­cia­lă. Dom­nul Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul, ne infor­mea­ză prompt des­pre acti­vi­tă­ți­le din șan­ti­er.

Cele mai diver­se anun­țuri, dar și ofer­te și cereri de Locuri de mun­că sau de Oport­u­ni­tăți de afa­ceri, le găsiți la rubri­ca ANUNȚURI MANGALIA NEWS și pe gru­pul cu ace­lași nume.

Știri des­pre Admi­nis­tra­ția Publi­că Loca­lă, publi­căm aici, Opi­ni­i­le cetă­țe­ni­lor le aflați aici, iar des­pre pla­nu­ri­le de dezvol­ta­re a zonei Man­ga­lia, citi­to­rii noș­tri se pot infor­ma la rubri­ca Pro­iec­te pen­tru zona Man­ga­lia.


COLABORATORI

Între cola­bo­ra­to­rii de prim rang ai coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, se numă­ră la loc de cin­ste conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, ”Doam­na publi­cisti­cii dobro­ge­ne”, așa cum am numit‑o noi cu drag și pro­fund res­pect, inspi­ra­toa­rea seri­a­lu­lui ”MANGALIA 20 – Un TOP al per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le” și co-rea­li­za­toa­rea actu­a­lu­lui seri­al ani­ver­sar ”Muni­ci­pi­ul MANGALIA, 25 de ani, în 25 de epi­soa­de”, dedi­cat împli­ni­rii a 25 de ani de la decla­ra­rea Man­ga­li­ei ca muni­ci­piu. Ni s‑au ală­tu­rat, în acești ani: scri­i­to­rul și publi­cistul Mir­cea M. Ione­scu, renu­mit dra­ma­turg și prof. univ. dr. Dorin Popes­cu, ana­list poli­tic, expert în geo­po­li­ti­că, ese­i­st, cadru didac­tic uni­ver­si­tar, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei ”Casa Mării Negre / Bla­ck Sea Hou­se” Con­stan­ța, ală­tu­ri de doc­to­rul în Isto­rie Sorin Mar­cel Coles­niuc, direc­tor gene­ral al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța, dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu, tot de la MINAC, eco­no­mis­tul Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia (BNS Fră­ția) și prof. dr. Nico­le­ta Cia­chir – scri­i­tor, isto­ric. O men­țiu­ne ono­ran­tă pen­tru noi — din toam­na anu­lui 2019 s‑a ală­tu­rat echi­pei Man­ga­lia News redu­ta­bi­lul poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st și sce­na­rist român Lucian Ciu­chi­ță, în cali­ta­te de redac­tor-cola­bo­ra­tor. Arti­co­le­le domni­ei sale pot fi citi­te aici.

Ne bucu­ră cola­bo­ra­rea cu per­so­na­li­tăți mar­can­te din întrea­ga țară, dar și de pes­te hota­re: Viori­ca Băl­tea­nu, prof. univ. dr. la Uni­ver­si­ta­tea de Vest și Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra, scri­i­tor, ling­vist, publi­cist, Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, publi­cist la Radio Româ­nia Cul­tu­ral, Dana Fodor Mate­es­cu, publi­cist, scri­i­tor, Bucu­rești, Flo­ren­ti­na Lore­da­na Dali­an, publi­cist, scri­i­tor, poet, Slo­bo­zia; Lumi­ni­ța Popes­cu, publi­cistă, Sucea­va, Ioan Iacob, cadru uni­ver­si­tar, publi­cist, Bucu­rești, Ana-Eli­sa­be­ta Flo­res­cu Coșe­rea­nu, Muze­ul Boto­șani, Mioa­ra Gram, din Texas, USA și Eca­te­ri­na Cîm­pean (Cathy), de la Radio Pro­Dias­po­ra, Adri­an Arde­lean, de la Ora Româ­neas­că, Montre­al, Can­a­da, dar și cu scri­i­to­rul, poe­tul, filo­zo­ful și tra­du­că­to­rul Cos­min Nei­doni, pre­cum și publi­cistul Goran Mra­kić, din Timi­șoa­ra, iar lis­ta nu se înche­ie aici.


PICTORIGRAFICIENIBENZI DESENATE: Valen­tin Tăna­se, artist plas­tis, Euge­niu Barău, pic­tor, Tul­cea, Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, gra­fi­cian, benzi dese­na­te, Paul Sto­ica, acu­a­re­list, Madrid, Spa­nia, tatăl doam­nei pro­fe­soa­re Ramo­na Buzea, David Cro­i­tor, pic­tor, Vatra Dor­nei, Ale­xan­dru Ghi­nea, pic­tor marin, Man­ga­lia, Lui­za Cala, artist plas­tic, Man­ga­lia. Cu toții sunt pre­zenți în arti­co­le­le publi­ca­te de noi.

Paul Sto­ica, Spa­nia, Madrid.


MEDIAFOTOVIDEO: Lucian Bla­gaCEO Arca TV, Hus­ton, Texas, USACătă­lin Anas­ta­se, foto-repor­ter, Syd­ney, Aus­tra­lia. Men­țiu­ne spe­cia­lă pen­tru Rareș Bâdrea din Mel­bo­ur­ne, Aus­tra­lia, aflat ”La cra­ti­ță”, în emi­siu­ni­le Arca TV🙂

Arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News des­pre Arca TVTele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­denipot fi vizu­a­li­za­te aici.

Mai avem a le mul­țumi, în con­ti­nu­a­re, și publi­cistu­lui Cris­ti­an Cea­le­ra, isto­ric eru­dit, pen­tru cola­bo­ra­rea admi­ra­bi­lă, pen­tru Poveș­ti­le sale dedi­ca­te Mării Negre, ca și lui Liviu Pre­des­cu, redac­tor muzi­cal la Radio Con­stan­ța. Se cuvi­ne a‑i amin­ti aici și pe scri­i­to­rii locali Dora Ali­na Roma­ne­scu și Vir­gil Stan, poe­ta și ese­i­sta Sil­va­na Cojo­că­ra­șu, pe talen­ta­tul și pro­fun­dul poet Robert-Mari­us Din­că, pe Ana Arde­lea­nuAdi­na Lozin­schi și pe cei­lalți mem­bri ai Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris. Un par­fum orien­tal deo­se­bit ne adu­ce în scri­e­ri­le  sale Urfet Șachir, căre­ia îi mul­țu­mim și cu acest pri­lej. Gale­ria de Artă din Saturn a Lui­zei Cala este și ea pre­zen­tă pe por­ta­lul Man­ga­lia News.

Cris­ti­an Cea­le­ra și Poveș­ti­le Mării Negre.

SPORTUL și MUZICA au, de ase­me­nea, câte o rubri­că dedi­ca­tă, iar umo­riș­tii români de renu­me, prin­tre care Mari­an Avra­mes­cu, Mihai Matei, dar și Năs­ta­se Leon­te, sau Ana­nie Gag­niuc, ofe­ră citi­to­ri­lor noș­tri momen­te de des­tin­de­re, dar și momen­te de reflec­ție, prin cari­ca­tu­ri­le sau gag-uri­le dum­ne­a­lor, la rubri­ca de PAMFLET / UMOR.

Ne ono­rea­ză în mod deo­se­bit cola­bo­ra­rea cu artiș­tii foto­grafi de eli­tă din toa­tă țara: de la Galați, Mir­cea Bezer­ghea­nu, împre­u­nă cu ”hai­ta” sa de pes­te tot, Dia­na Buzo­ia­nu, actu­la­men­te la Lon­dra, sau Sorin Oni­șor, de lân­gă Timi­șoa­ra, Edu­ard Armea­nu, de la Stu­di­o­u­ri­le SulinWood, ”Cel mai bun medic din­tre foto­grafi și cel mai bun foto­graf din­tre medici”, sau Cos­min Tomo­ia­ga, din Mara­mu­reș, ori Sorin Dediu, din Bacău, sau ”mese­ri­a­șii” con­stăn­țeni Dan Cris­ti­an Mihă­i­les­cu, cel supra­nu­mit ”artis­tul foto­graf al Mării Negre”, res­pec­tiv Cor­nel Gea­mă­nu, cu ”Reci­ta­lu­ri­le sale de lito­ral”. Artis­tul foto­graf Vlad Efte­nie, de ase­me­nea, are un loc apar­te în pre­fe­rin­țe­le citi­to­ri­lor noș­tri. Pen­tru toți am rezer­vat rubri­ca: FOTO/VIDEO, un răsfăț, un regal pen­tru pri­viri și sufle­te.

Tot aici publi­căm și foto­gra­fi­i­le rea­li­za­te de pasio­na­ții ”vră­ji­tori de ima­gini” din Man­ga­lia, din­tre care îi amin­tim pe: Ruxan­dra Geor­ges­cu, Vale­ri­an Șarîn­ga, Bogdan Tur­toi, Rober­to Cojan, Niran Iba­du­la, Ele­na Stroe și Maria Caza­cu.

Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV, (Hous­ton, Texas), Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, Man­ga­lia News fiind pri­mul coti­dian onli­ne din Româ­nia, accep­tat ca par­te­ner media ofi­ci­al într-un pro­iect media de o ase­me­nea anver­gu­ră.

Mul­țu­mim, Lucian Bla­gaCEO Arca TV USA, pen­tru acest pro­iect gene­ros, adre­sat tutu­ror comu­ni­tă­ți­lor de români din Dias­po­ra și de Aca­să! Pen­tru noi toți, aceas­tă ini­ția­ti­vă ori­gi­na­lă este deo­se­bit de impor­tan­tă! Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Româ­nia și pe toți româ­nii, ori­un­de s‑ar afla ei! Dum­ne­zeu să bine­cu­vân­te­ze Ame­ri­ca!

Ca două bonu­suri spe­ci­a­le, acum, la ceas ani­ver­sar, vă invi­tăm să (re)vedeți repor­ta­je­le rea­li­za­te de noi în vara anu­lui 2019, ”pe Pla­ne­ta Texas”, cu un sin­gur cli­ck AICI și altul, AICI.

Pagi­ni­le și gru­pu­ri­le noas­tre pe Face­bo­ok, Twit­ter și You­Tu­be:
Man­ga­lia News Punct Ro — pagi­na de Fb;
MANGALIA NEWS OFICIAL — grup;
#Man­ga­li­a­Su­per­Ra­l­ly — grup spe­cial;
#Anun­tu­ri­Man­ga­li­a­News – grup;
#Limanu2MaiVamaVecheHagieni – grup;
23 August — Con­stan­ța — grup;
#Sudul­Li­to­ra­lu­luiOn­li­ne — grup coma­sat;
OBORUL VIRTUAL — Man­ga­lia News — grup dedi­cat pro­du­că­to­ri­lor locali;
Negru Vodă — Comu­ni­ta­te onli­ne — grup;
ROMÂNIA POZITIVĂ — grup cu con­ți­nut dedi­cat.
Man­ga­lia News, pe Twit­ter;
Man­ga­lia News, pe Issuu.com — mate­ri­a­le de lec­tu­ră;
Man­ga­lia News, pe You­Tu­be – Vide­o­cli­pu­ri­le publi­ca­te de Man­ga­lia News.

Sun­tem și pe Insta­gram, aici: Man­ga­li­a­News

În dis­tri­bu­i­rea mate­ri­a­le­lor publi­ca­te pe por­ta­lul Man­ga­lia News ne bazăm și pe pagi­ni­le și gru­pu­ri­le par­te­ne­re, căro­ra le mul­țu­mim pen­tru reci­pro­ci­ta­te.

N.B: Ca un supli­ment zonal, am lan­sat site-ul www.VamaVeche2Mai.ro, nou mij­loc de comu­ni­ca­re între pri­e­te­nii sta­țiu­ni­lor 2 Mai și Vama Veche

și pagi­na de Face­bo­ok VamaVeche2Mai:

MULȚUMIRI, TUTUROR!

Mul­țu­mi­ri, lui Ionel Rugea, de la Mangalia.TVAnca Nicu­les­cu și Miha­e­la Marin, de la Edi­ția de Sud și lui Mar­cel Almă­ja­nu, de la Man­ga­li­aOn­li­ne, pen­tru cola­bo­ră­ri­le noas­tre loca­le. Și ulti­mi­lor, dar nu celor de pe urmă, ca de obi­cei, la ani­ver­sa­re, le adre­săm Mul­țu­mi­ri spe­ci­a­le, cole­ge­lor de redac­ție — Ele­na Pet­cu și Magda­le­na Iacob, Maes­tru­lui Lucian Ciu­chi­ță, con­sul­tan­ți­lor de spe­cia­li­ta­te, pre­cum și IT-iști­lor din echi­pa teh­ni­că Man­ga­lia News!

Man­ga­lia News va con­ti­nua să păs­tre­ze ace­eași linie de con­du­i­tă edi­to­ri­a­lă neu­tră, cre­a­toa­re, pozi­ti­vă și va oglin­di pre­o­cu­pă­ri­le coti­die­ne ale cetă­țe­ni­lor din Man­ga­lia și din sudul lito­ra­lu­lui, vom con­ti­nua să fim un liant firesc și nece­sar între cetă­țeni și auto­ri­tă­ți­le loca­le, între turiști și posi­bi­lii inves­ti­tori, pen­tru ca Ceta­tea și întrea­ga zonă să pros­pe­re!


MULȚUMIRI:  

Cele mai cal­de, ome­nești și pro­fun­de mul­țu­mi­ri le adre­sez celor de aca­să, ”Lupi­lor mei dragi”, de la cei mari, la cei mai mici – minu­na­ții noș­tri nepoței, toți cei care mi-au fost ală­tu­ri și m‑au spri­ji­nit, cu dra­gos­te și devo­ta­ment, pe tot par­cur­sul vie­ții, indi­fe­rent de cât de greu le‑a fost… și pe care‑i iubesc infi­nit de mult și le doresc tot bine­le de pe lume…

Mul­țu­mi­ri sin­ce­re și bine­me­ri­ta­te, cola­bo­ra­to­ri­lor care mi s‑au ală­tu­rat în pro­iec­te­le mele de suflet, fie că a fost vor­ba de cele dedi­ca­te ”Cetă­ții”, ori de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pri­e­te­ni căro­ra le-am dedi­cat, la rân­dul meu arti­co­le și pagini întregi pe por­ta­lul Nr. 1 din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Tra­ian Lupu, pro­fe­sor,

Seni­or Edi­tor și Coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.

Ianu­a­rie – febru­a­rie 2020, Man­ga­lia.                   „Sem­per sint in flo­re!”


Later edit – 10 noiem­brie 2020:

Alte știri impor­tan­te, de după febru­a­rie 2020, pe Man­ga­lia News, la rubri­ca SPECIAL, aici:

https://www.mangalianews.ro/category/special/, din­tre care:

PARTENERI MEDIA ai coti­dia­nu­lui onli­ne MANGALIA NEWS:

https://www.mangalianews.ro/2020/10/parteneri-media-mangalia-news/

MANGALIA NEWS se men­ți­ne pe PRIMUL LOC, în cla­sa­men­tul site-uri­lor loca­le

https://www.mangalianews.ro/2020/09/mangalia-news-se-mentine-pe-primul-loc-in-clasamentul-site-urilor-locale/

Prin Cul­tu­ră, spre desă­vârşi­re: Inter­viu cu pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu, publi­cat de AJRP, Radio Româ­nia Cul­tu­ral, Așii Români, Radio Pro­dias­po­ra, Revis­ta Pro­Li­te­ra, Sighe­tOn­li­ne

https://www.mangalianews.ro/2020/11/prin-cultura-spre-desavarsire-interviu-cu-profesorul-traian-lupu-publicat-de-ajrp-radio-romania-cultural-asii-romani-radio-prodiaspora-revista-litera-sighetonline/

ajrp.org, 10 decem­brie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply