Prezentatoarea TV Mihaela Bârsan se plimbă cu caravana de cinci ani, pentru a introduce gratis folclorul în școlile din România

0
287

ELITA ROMÂNIEI: Copi­lă­ria sa a fost mar­ca­tă de pre­zen­ța uni­cei Andre­ea Marin, iar jocul ei pre­fe­rat era “Sur­pri­ze, sur­pri­ze”. Gaz­da aces­tei emi­siuni i‑a hră­nit vise­le și spe­ran­țe­le, ast­fel Miha­e­la Bâr­san a pur­tat de tim­pu­riu gân­dul că doreș­te să fie unul din­tre oame­nii care con­tri­bu­ie la schim­ba­rea în bine a lumii, pre­cum a făcut cea pe care o ido­la­tri­za de la vâr­stă fra­ge­dă. În cazul său, a fost vor­ba des­pre cău­ta­rea como­ri­lor în lada de zes­tre a nea­mu­lui nos­tru, pe care apoi să le facă cunos­cu­te lumii întregi.

A des­co­pe­rit, oda­tă cu tre­ce­rea vre­mii, că misiu­nea sa este ace­ea de a cău­ta, de a selec­ta și apoi de a adu­ce în aten­ția publi­cu­lui lucruri valo­roa­se, care s‑ar fi pier­dut sau nu ar fi fost puse la locul de cin­ste cuve­nit.

Miha­e­la Bâr­san și‑a dat voie să se apro­pie de visul său și este pre­zen­ta­tor de tele­vi­ziu­ne pre­cum mode­lul de care a fost fas­ci­na­tă din­tot­dea­u­na. Mode­rea­ză de mai bine de un dece­niu emi­siu­nea  fol­clori­că ”Izvoa­re”, unde a avut onoa­rea să cola­bo­re­ze cu cei mai valo­roși artiști.

Amin­teș­te de ade­vă­ra­te sim­bo­luri națio­na­le: Sofia Vico­vean­ca, Geor­ge Sîr­bu, Ioan Cobîlă, Nico­lae Fur­dui Ian­cu, Mari­a­na Anghel, Gri­go­re Leșe, Ște­fan Hru­ș­că, Ghe­or­ghi­ța Nico­lae, Nico­lae Botgros, Mar­ga­re­ta Cli­pa și Viori­ca Maco­vei.

Cu cinci ani în urmă a ini­țiat o cara­va­nă a fol­clo­ru­lui pen­tru a pro­mo­va rein­tro­du­ce­rea aces­tui patri­mo­niu viu în șco­li­le din jude­țul Sucea­va. Ulte­ri­or, a ajuns și în jude­țe­le Mara­mu­reș și Boto­șani. Doreș­te ca de la opțio­nal să facă tre­ce­rea cât mai curând ca obiect de sine stă­tă­tor în toa­te șco­li­le din Româ­nia.

Împre­u­nă cu Minis­te­rul Cul­tu­rii pen­tru a mar­ca cei cinci ani de exis­ten­ță a pro­iec­tu­lui 10 pen­tru fol­clor a dat naș­te­re ”Ate­li­e­ru­lui Națio­nal de Fol­clor”. Mai mul­te deta­lii în rân­du­ri­le de mai jos.

De unde provine pasiunea pentru folclor

Miha­e­la Bâr­san s‑a năs­cut la gra­ni­ța din­tre Buco­vi­na și Rega­tul Româ­ni­ei, în loca­li­ta­tea Chi­li­șeni, din comu­na Udești, jude­țul Sucea­va. Miha­e­la ne‑o pre­zin­tă ca o zonă deo­se­bit de fru­moa­să, „cu dea­luri și păduri care au inspi­rat gene­ra­ții la rând să vise­ze fru­mos și apoi au mers la școa­lă să își împli­neas­că des­ti­ne­le.”

Comu­na din care pro­vi­ne a pri­mit denu­mi­rea de „sat cu oameni cuminți”, deo­a­re­ce s‑a făcut remar­ca­tă prin­tr-un număr foar­te mare de inte­lec­tu­ali: scri­i­tori ves­tiți, medici cele­bri și avo­cați iluș­tri. Scri­i­to­rul Euse­biu Cami­lar, cel care între alte­le a scris și poves­tea cele­bră a Ste­ja­ru­lui din Bor­zești, poe­ta Magda Isa­nos sau aca­de­mi­cia­nul Hara­lam­bie Mihăes­cu sunt doar câte­va din­tre per­so­na­li­tă­ți­le de sea­mă cu care se mân­dresc.

Îna­in­te de 1989, în loca­li­ta­tea sa fru­moa­să era o fan­fa­ră ves­ti­tă. Din păca­te, Miha­e­la nu a mai prins‑o, dar cu oca­zii dife­ri­te (săr­bă­tori, hra­mul satu­lui) s‑a păs­trat obi­ce­iul de a adu­ce una pen­tru a între­ți­ne atmosfe­ra.

De aici și fas­ci­na­ția pe care o are pen­tru trom­bon, instru­men­tul său pre­fe­rat chiar și în ziua de azi. Își amin­teș­te și acum cu drag de un vecin, nea’ Modest, fost das­căl la bise­ri­ca din sat. În tine­re­țea sa cân­ta­se la acest instru­ment și îi poves­tea întâm­plări de pe la cân­tă­ri­le la care par­ti­ci­pa­se.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea pe por­ta­lul elitaromaniei.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply