Previziuni numerologice 2021: România, sfâșiată de polemici, în țară și în străinătate!

0
211

Previziuni numerologice 2021: România, sfâșiată de polemici, în țară și în străinătate!

Nume­ro­lo­gia nu ghi­ceș­te, nu „dă în bobi” și nici nu „vede” în glo­buri de cris­tal. Cu aju­to­rul ei putem cal­cu­la și putem afla cum sunt cei de lân­gă noi și la ce ne putem aștep­ta de la ei. Gra­ție cal­cu­lu­lui nume­ro­lo­gic, vom afla la ce urmea­ză să ne aștep­tăm în 2021, un an în care Româ­nia ar putea fi sfâși­a­tă de pro­ble­me gra­ve…

Româ­nia anu­lui 2021 va fi carac­te­ri­za­tă de dis­cu­ţii aprin­se în ţară şi din­co­lo de gra­ni­ţe­le ei. Vor fi o mul­ți­me de dez­ba­teri și vor apă­rea opi­nii noi. Unii vor săr­bă­tori, alţii vor îmbra­ca cer­ni­te­le stra­ie ale doli­u­lui poli­tic. Vom vedea fami­lii dez­bi­na­te, pri­e­te­nii zdrun­ci­na­te, pla­nuri sfă­râ­ma­te, legi noi adop­ta­te, ges­turi nega­te.

În func­ție de carac­te­rul unu­ia sau al altu­ia, vom acțio­na mai bine, în cunoș­tin­ță de cau­ză. Nume­ro­lo­gia ne înva­ță că nu avem defec­te, ci doar cali­tăți. Fie­ca­re deci­de în felul său cum și pen­tru cine (în slu­j­ba cui) să le folo­seas­că. Nume­ro­lo­gia nu lau­dă și nici nu cri­ti­că. Nume­ro­lo­gia este capa­bi­lă să facă por­tre­te ale carac­te­ru­lui, com­por­ta­men­tu­lui, per­so­na­li­tă­ții celui care este în aten­ția noas­tră pen­tru o anu­mi­tă peri­oa­dă, cu un anu­mit scop.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe fanatik.ro

Autor: Mile­na Lau­ra Haleț.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply