Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a dispus trimiterea de urgență a Corpului de Control, la Serviciul Clinic de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța

0
237

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mihai Lupu, a dis­pus tri­mi­te­rea de urgen­ță a Cor­pu­lui de Con­trol, la Ser­vi­ci­ul Cli­nic de Ana­to­mie Pato­lo­gi­că din cadrul Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță “Sf. Apos­tol Andrei” Con­stan­ța, în vede­rea efec­tuă­rii unui con­trol admi­nis­tra­tiv.

Am fost cutre­mu­rat de ima­gi­ni­le apă­ru­te în spa­ți­ul public con­stăn­țean de la mor­ga Spi­ta­lu­lui Jude­țean. În acest sens, am dis­pus de urgen­ță un con­trol, pen­tru a avea o ima­gi­ne cât mai cla­ră asu­pra celor care au apă­rut în pre­să. Cor­pul de Con­trol va face o veri­fi­ca­re asu­pra tutu­ror ele­men­te­lor admi­nis­tra­ti­ve, res­pec­tiv logis­ti­ce ale Spi­ta­lu­lui Jude­țean. Pri­o­ri­ta­te va avea capa­ci­ta­tea de suport pen­tru mor­gă, în acest sens vom spri­jini uni­ta­tea medi­ca­lă cu tot ceea ce este nevo­ie pen­tru o bună func­țio­na­li­ta­te în con­di­ți­i­le impu­se de situ­a­ție” – a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mihai Lupu.


Man­ga­lia News, 11.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply