Prefectura Constanţa, precizări importante despre alegerile parlamentare: “Cetățenii din localitățile carantinate vor putea merge să-și exercite dreptul de vot doar în baza actului de identitate”

0
259

Toţi cetă­țe­nii din loca­li­tă­ți­le caran­ti­na­te din jude­țul Con­stan­ța, 18 la număr, în acest moment, vor putea mer­ge să-și exer­ci­te drep­tul de vot dumi­ni­că, fără să com­ple­te­ze o decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re. Mai pre­cis, locu­i­to­rii din zone­le caran­ti­na­te vor putea mer­ge la sec­ția de vota­re la care sunt aron­dați, doar în baza actu­lui de iden­ti­ta­te.

De alt­fel, în hotă­râri­le Comi­tet Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță (CJSU) pen­tru caran­ti­na­rea uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le Efo­rie, Lazu (U.A.T. Agi­gea), U.A.T. Cer­na­vo­dă, U.A.T. Cum­pă­na, U.A.T. Târ­gu­șor, U.A.T. Ali­man, U.A.T. Raso­va și U.A.T. Tuz­la, deja au fost intro­du­se mai mul­te punc­te care fac refe­ri­re la nor­me­le care tre­bu­ie res­pec­ta­te în zile­le de 5 – 7 decem­brie a.c., pri­vind votul pen­tru Senat și Came­ra Depu­ta­ți­lor:

(1) Se per­mi­te, în data de 5 decem­brie 2020, depla­sa­rea la/de la sedi­i­le secţi­i­lor de vota­re, a per­soa­ne­lor impli­ca­te în orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor, pre­cum și a per­soa­ne­lor care depun cereri de vot prin inter­me­di­ul urnei spe­ci­a­le.

(2) Se per­mi­te, în data de 6 decem­brie 2020, depla­sa­rea la/de la sedi­i­le secţi­i­lor de vota­re, pen­tru exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de vot, obser­va­rea ale­ge­ri­lor și pen­tru efec­tu­a­rea ope­ra­țiu­ni­lor elec­to­ra­le, cu res­pec­ta­rea dis­po­zi­ți­i­lor Ordi­nu­lui comun al minis­tru­lui sănă­tă­ții și al minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne nr. 2009/166/2020 pri­vind sta­bi­li­rea unor măsuri şi acţiuni de sănă­ta­te publi­că nece­sar a fi res­pec­ta­te pen­tru desfă­şu­ra­rea în sigu­ranţă a pro­ce­su­lui elec­to­ral din țară la ale­ge­ri­le pen­tru Senat şi Came­ra Depu­ta­ți­lor din anul 2020, a ale­gă­to­ri­lor și a per­soa­ne­lor impli­ca­te în orga­ni­za­rea și obser­va­rea ale­ge­ri­lor.

(3) Se per­mi­te, în data de 6 decem­brie 2020, depla­sa­rea cu urna spe­cia­lă pe raza teri­to­ri­a­lă a loca­li­tă­ții, a echi­pe­lor for­ma­te din mem­bri ai biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re, înso­ți­te de per­soa­ne acre­di­ta­te și per­so­nal de pază, în vede­rea exer­ci­tă­rii drep­tu­lui de vot de către ale­gă­to­rii care nu se pot pre­zen­ta la sec­ți­i­le de vota­re.

(4) Se per­mi­te în date­le de 6 și 7 decem­brie 2020, depla­sa­rea la/de la sedi­i­le biro­u­ri­lor elec­to­ra­le de cir­cum­scrip­ție, pen­tru pre­da­rea mate­ri­a­le­lor rezul­ta­te din pro­ce­sul elec­to­ral, a mem­bri­lor biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re și a per­soa­ne­lor care îi înso­țesc, pre­cum ope­ra­tori de cal­cu­la­tor, per­soa­ne acre­di­ta­te și per­so­nal de pază. Aces­te punc­te vor fi vala­bi­le și pen­tru loca­li­tă­ți­le în care va fi deci­să pre­lun­gi­rea peri­oa­dei de caran­ti­na­re, prin hotă­râre de Comi­tet Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță.

A.V, focuspress.ro, 05.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply