Pe străzile din stațiunea Saturn, se toarnă cel de-al doilea strat de covor asfaltic, în cadrul proiectului cu bani europeni, contractat de Primăria Mangalia

1
397

În aceas­tă peri­oa­dă, pe stră­zi­le din sta­țiu­nea Saturn, se toar­nă cel de-al doi­lea strat de covor asfal­tic, în cadrul pro­iec­tu­lui cu bani euro­peni, con­trac­tat de Pri­mă­ria Man­ga­lia. În pre­zent, se asfal­tea­ză com­plet stra­da Cor­ne­liu Copo­su, iar ulte­ri­or cele­lal­te arte­re din pro­iect: Gre­en­port, Hen­ny Igna­tie și Lavrion. Pe toa­te stră­zi­le supu­se moder­ni­ză­rii, au fost monta­te bor­duri, pave­le pe tro­tu­a­re și stâlpi de ilu­mi­nat.

Noul sis­tem de ilu­mi­nat stra­dal din sta­țiu­nea Saturn este deja func­țio­nal și va avea un modul de tele­ges­tiu­ne wire­less, cu rolul de a moni­to­ri­za, coman­da şi con­tro­la de la dis­tanţă cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat public. Tot­o­da­tă, a fost montat mobi­li­e­rul stra­dal și s‑au ame­na­jat pis­te de bici­cle­te pe stră­zi­le Gre­en­port, Hen­ny Igna­tie și Lavrion.

În cadrul pro­iec­tu­lui, vor exis­ta și sta­ţii de bici­cle­te ali­men­ta­te cu ener­gie sola­ră. Ime­di­at ce con­di­ți­i­le meteo vor per­mi­te, se vor ame­na­ja spa­ți­i­le verzi pe toa­te stră­zi­le din pro­iect. Inter­ven­ți­i­le în teren mai pre­văd înfi­inţa­rea pano­u­ri­lor elec­tro­ni­ce de infor­ma­re, ampla­sa­te în trei inter­se­cţii, cu ges­tio­na­rea onli­ne a conţi­nu­tu­lui afi­şat.

”Moder­ni­za­rea sta­țiu­ni­lor cu fon­duri UE este o pri­o­ri­ta­te con­stan­tă pen­tru Pri­ma­ria Man­ga­lia. Iată că, după aproa­pe 40 de ani, se inves­teș­te din nou în infras­truc­tu­ra turis­ti­că din sudul lito­ra­lu­lui. Am depus docu­men­ta­ția în 2016, ime­di­at după des­chi­de­rea axe­lor de finanţa­re. Am intrat cu lucră­ri­le în teren în toam­na anu­lui tre­cut, după înche­ie­rea pro­ce­du­ri­lor lega­le de lici­ta­ție. Mai avem puțin și fina­li­zăm acest pro­iect, dar con­ti­nu­ăm în cele­lal­te sta­țiuni”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Edi­lul a mai spus că toa­te cele șase pro­iec­te în exe­cu­ție, finan­ța­te din fon­duri UE neram­bu­r­sa­bi­le, vor fi fina­li­za­te anul vii­tor. Pro­iec­tul de moder­ni­za­re a sta­ţiu­nii Saturn are o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 20 de mili­oa­ne de lei și va fi fina­li­zat la înce­pu­tul anu­lui vii­tor.


Man­ga­lia News, 05.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Îmi plac pis­te­le de bici­cle­ta, cine le‑a gân­dit a fost un geniu: băn­cuțe­le sunt ampla­sa­te exact pe pis­ta, iar tre­ce­ri­le la inter­sec­ți­i­le pis­ta-sosea au înăl­ți­mea de o pal­mă, numai bune să te arun­ce pes­te ghi­don. De ce sa facem trea­ba bine de la înce­put, când poți s‑o faci prost? Ide­ea a fost buna, dar…

Leave a Reply