Olimpiada de Benzi Desenate | Câștigătorii primei ediții, anunțați cu prilejul Zilei Naționale a României [VIDEO-GALA]

0
267

Olimpiada de Benzi Desenate | Câștigătorii primei ediții, anunțați cu prilejul Zilei Naționale a României.

A venit momen­tul să‑i cunoaș­tem pe câști­gă­to­rii pri­mei edi­ții a Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te! Copi­ii din toa­tă țara au aștep­tat cu nerăb­da­re rezul­ta­te­le pe care îi invi­tăm să le afle, urmă­rind video-gala rea­li­za­tă spe­cial pen­tru ei.

Mul­țu­mim tutu­ror bibli­o­te­ca­ri­lor și pro­fe­so­ri­lor care s‑au impli­cat în des­fă­șu­ra­rea con­cur­su­lui. Feli­ci­tări, tutu­ror câști­gă­to­ri­lor și par­ti­ci­pan­ți­lor! 


Olim­pi­a­da de Benzi Dese­na­te este un con­cept al auto­ru­lui si pro­fe­so­ru­lui de benzi dese­na­te Mihai I. Grăj­dea­nu, sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic si Spor­tiv Român.

Elevi de toa­te vâr­ste­le, din toa­te col­țu­ri­le țării s‑au înscris, prin bibli­o­te­ci­le comu­na­le, oră­șe­nești, jude­țe­ne și șco­la­re, la pri­ma edi­ție a Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te. Sute de benzi dese­na­te s‑au înscris în con­curs, zeci de plan­șe au ajuns în fina­lă, povești inspi­ra­te de tema con­cur­su­lui: ”100 de ani de la pri­ma pre­zen­ta­re ofi­ci­a­lă a dra­pe­lu­lui olim­pic”. Juri­za­rea s‑a rea­li­zat pe gru­pe de vâr­stă, luîn­du-se în con­si­de­ra­ție fie­ca­re cla­să șco­la­ră (de la cla­sa a I‑a până la cla­sa a XII‑a). De ase­me­nea, juri­ul a con­si­de­rat că este corect ca juri­za­rea lucră­ri­lor par­ti­ci­pan­te de la șco­li­le și lice­e­le de artă să se facă sepa­rat. Ast­fel s‑au ales câști­gă­to­rii, cei care urcă (meta­fo­ric) pe podi­u­mul de pre­mi­e­re. Ale­ge­rea nu a fost una ușoa­ră, dar în opi­nia juri­u­lui și a orga­ni­za­to­ri­lor Olim­pi­a­dei BD, edi­ția I, toți ele­vii sunt cîș­ti­gă­tori. Drept urma­re, toți cei care au tri­mis lucrări în con­curs si nu au ajuns pe podi­u­mul de pre­mi­e­re sau în lis­ta men­țiu­ni­lor, pri­mesc diplo­me de par­ti­ci­pa­re.

Fie­ca­re vâr­stă ada­u­gă un pic la expe­rien­ță și con­si­der că, lucră­ri­le copi­i­lor care par­ti­ci­pă la acest con­curs, tre­bu­ie valo­ri­za­te în func­ție de vâr­stă. Nu poți să pui ală­tu­ri un elev de cla­sa a XII‑a, care are mul­tă expe­rien­ță de via­ță și de desen, cu un copil de cla­sa a I‑a sau a IV‑a. Con­si­de­rând că, repe­rul de vâr­stă apar­ți­ne ace­le­iași cate­go­rii, atunci se pot vedea clar cei care sunt mai buni și cei care sunt mai puțin buni. De ace­ea, după păre­rea mea, cri­te­ri­i­le de eva­lu­a­re ale unei ase­me­nea olim­pi­a­de tre­bu­ie sta­tu­a­te în func­ție de vâr­stă. Mi‑a plă­cut foar­te mult spon­ta­ne­i­ta­tea celor de la cla­sa a II‑a, a III‑a. Se vede aceas­tă bucu­rie a copi­lă­ri­ei, aceas­tă ima­gi­na­ție care nu este gre­va­tă de tot felul de alte cri­te­rii. Atunci este acea spon­ta­ne­i­ta­te care cuce­reș­te. Am văzut și dese­ne mai ela­bo­ra­te ale copi­i­lor mai mari, se vede că au tre­cut printr‑o anu­mi­tă expe­rien­ță, au câști­gat mai mul­te repe­re în desen, au pro­gre­sat în acest dome­niu. Și desi­gur, îi putem valo­ri­za pe un alt pali­er, dar fie­ca­re din­tre ei, au aceas­tă bucu­rie a cre­a­ți­ei. Pen­tru că, ei nu cre­ea­ză în favoa­rea unui inte­res direct, nu au nici un fel de sti­mu­la­re mate­ria­lă, o fac din pura plă­ce­re de a se expri­ma prin acest mij­loc artis­tic. Spon­ta­ne­i­ta­tea, ini­ția­ti­va, ima­gi­na­ția, sunt cele care îndeam­nă ori­ce copil să facă așa ceva. Se vede de mic, la ori­ci­ne, aceas­tă pasiu­ne înnăs­cu­tă. Desi­gur, sunt unii mai buni, unii mai puțin buni, deo­a­re­ce așa este întot­dea­u­na în via­ță. Însă, ade­vă­ra­ții dese­na­tori, vii­tori dese­na­tori de ban­dă dese­na­tă, se văd de acum, de la aceas­tă vâr­stă fra­ge­dă”. (Valen­tin Tăna­se, pre­șe­din­te­le juri­u­lui).

Cunos­cut pen­tru nume­roa­se­le eve­ni­men­te dedi­ca­te celei de a 9‑a arte în ulti­mii 8 ani, Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti este gaz­da expo­zi­ți­ei care reu­neș­te lucră­ri­le câs­ti­gă­toa­re. Expo­zi­ția este des­chi­să la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu (Calea Vic­to­ri­ei nr 151, Bucu­rești) și va rămâ­ne pe simeze până la data de 1 mar­tie 2021.

Spi­ri­tul olim­pic a fost con­ști­en­ti­zat în Gre­cia Anti­că, pre­cum o nece­si­ta­te impe­ra­ti­vă. Erau o sume­de­nie de ora­șe, tira­nii, demo­cra­ții, care din nimi­ca toa­tă săreau la cear­tă. Pier­deau tim­pul prin ago­ra, se votau, se dădeau jos. Erau prea ocu­pați pen­tru a reflec­ta la acțiu­ni­le lor. Ast­fel, pen­tru a opri tim­pul, măcar o lună, s‑a găsit o solu­ție. În fie­ca­re an fiind prea des, Jocu­ri­le Olim­pi­ce au fost sta­bi­li­te o dată la patru ani. Și a arbi­trat, evi­dent, Zeus. În Olim­pia, unde aces­ta s‑ar fi năs­cut, în Pelo­po­nez, i‑au dedi­cat jocul. Pane­le­ni­ce toa­te cetă­ți­le, nu mai era nici un răz­boi, toți se pupau, se îmbră­ți­șau. Evi­dent, tre­bu­ia să fie așa pen­tru că erau com­pe­ti­ții, iar câști­gă­to­rul putea fi unul din ceta­tea adver­să. Nu îl omo­rai pe loc din cau­za fap­tu­lui că a fost mai bun decât tine. Fair­play-ul s‑a năs­cut dintr‑o nece­si­ta­te, asta voiam să sub­li­ni­ez. Omul, din dorin­ța de con­fort, intră rapid în com­pe­ti­ție, ade­sea cu rigori, dar de cele mai mul­te ori, fără să prac­ti­ce fair­play-ul. Din asta s‑a năs­cut expre­sia ‘cau­ze­le scu­ză mij­loa­ce­le’.

De ace­ea, pen­tru a cap­ta bună­vo­in­ța unor vâr­ste vari­a­te și pen­tru a defini și prac­ti­ca fair­play-ul în via­ța lor, ori­un­de s‑ar afla pozi­țio­nați, Olim­pi­a­da de Ban­dă Dese­na­tă, care sus­ți­ne aceas­tă idee și îi dă un con­ți­nut recre­a­tiv, este bine veni­tă. Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești doreș­te foar­te mult să ofe­re mai mul­te pri­le­juri de a defini fair­play-ul, mai ales în comu­ni­ca­rea cu admi­nis­tra­ția loca­lă, cu fac­tori deci­denți, cola­te­rali, ai aces­tei admi­nis­tra­ții, cu oameni care sunt lideri în pro­fe­sia lor sau în insti­tu­ți­i­le pe care le cre­a­ză sau le cor­do­nea­ză. Așa­dar, mă gân­desc mai ales la cei care urmea­ză să facă asta. Cei care acum au 14 ani, 16 ani, când eu voi avea vreo 60 și ceva de ani, unul din­tre ei, își va înce­pe o pro­fe­sie, își va con­tu­ra ati­tu­di­nea de lider și își va amin­ti de pri­mul con­ți­nut dedi­cat fair­play-ului la Olim­pi­a­da de Ban­dă Dese­na­tă, de la Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.

Ide­ea de a adu­na toa­te cetă­ți­le aces­tea gre­cești, într-un muzeu, este o mare șan­să pen­tru a crea tra­di­ția unor întâl­niri de ban­dă dese­na­tă, prin pri­le­jul olim­pi­a­de­lor. Ast­fel, aces­ta poa­te fi un bun înce­put, iar Olim­pia poa­te să fie aici, la Casa Fili­pes­cu Cesia­nu”. (Dr. Adri­an Maju­ru, mana­ger Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești).

(Inter­viuri rea­li­za­te de Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR OLIMPIADEI DE BENZI DESENATE, edi­ția I — 2020, aici: facebook.com/watch/Olimpiada-de-Benzi-Desenate

OLIMPIADEA DE BENZI DESENATE: Un an în care pan­de­mia ne‑a împie­di­cat să vedem cum urcă pe podi­um cei mai buni spor­tivi ai lumii în cadrul mult astep­ta­te­lor Jocuri Olim­pi­ce! Însă noi am găsit o vari­an­tă să men­ți­nem viu spi­ri­tul olim­pic si prin con­cur­sul nos­tru la nivel națio­nal, mâi­ne vor urca pe podi­um cei mai talen­tați copii care au par­ti­ci­pat la pri­ma edi­ție a Olim­pi­a­dei de Benzi Dese­na­te!

FELICITĂRI, tutu­ror copi­i­lor par­ti­ci­panți, bibli­o­te­ca­ri­lor și pro­fe­so­ri­lor care i‑au îndru­mat. Cu toții sunt câști­gă­tori! Indi­fe­rent că urcă sau nu pe podi­um!


Man­ga­lia News, 1 Decem­brie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply