Misiune pentru viaţă! Jandarmii şi poliţiştii constănţeni au donat sânge pentru semenii lor

0
177

Misiu­ne pen­tru via­ţă! Jan­dar­mii şi poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni au donat sân­ge pen­tru seme­nii lor.

Astăzi, 22 decem­brie a.c,  pes­te 20 de jan­darmi şi poli­ţi­şti con­stă­nţeni au fost pre­zenţi la Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stanţa, pen­tru a dona sânge,  în sco­pul com­ple­tă­rii rezer­ve­lor sau pen­tru aju­to­ra­rea vic­ti­me­lor unor acci­den­te,  fiind a cin­cea acţiu­ne orga­ni­za­tă în acest an.

Poli­ţi­ş­tii şi jan­dar­mii con­stă­nţeni în cola­bo­ra­re cu Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne Con­stanţa orga­ni­zea­ză peri­o­dic acţiuni al căror obiec­tiv îl con­sti­tu­ie refa­ce­rea rezer­ve­lor san­gu­i­ne, atât de nece­sa­re sal­vă­rii de vieţi ome­neşti.

Şi în anii pre­ce­denţi, oame­nii legii s‑au impli­cat  în acti­vi­tă­ţi de dona­re de sân­ge, ast­fel încât la nive­lul insti­tu­ţio­nal acest gest a deve­nit o tra­di­ţie, numai în ulti­mul an fiind dona­tă o can­ti­ta­te de pes­te 100 litri de sân­ge.

Prin aces­te ini­ţi­a­ti­ve, dorim să spri­ji­nim recru­ta­rea de noi dona­tori din rân­du­ri­le con­stă­nţe­ni­lor şi fide­li­za­rea celor care au mai donat,  lansând un îndemn pen­tru toţi mem­brii comu­ni­tă­ţii, să se ală­tu­re prin volun­ta­ri­at  în acţiuni uma­ni­ta­re, în vede­rea acor­dă­rii unui real aju­tor per­soa­ne­lor afla­te în difi­cul­ta­te.

Soli­da­ri­ta­tea oame­ni­lor se vede şi prin fap­te. Hai­deți să fim ală­tu­ri de aproa­pe­le nos­tru aflat în nevo­ie, să donăm sân­ge și să sal­văm cât mai mul­te vieți!


Man­ga­lia News, 22.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply