Mircea Bezergheanu — Prezentare Calendare ”Proiect Dobrogea” [VIDEO]

0
217

Mircea Bezergheanu — Prezentare Calendare ”Proiect Dobrogea”.

Este ulti­ma săp­tămâ­nă în care mai putem realiza/trimite calen­da­re­le ilus­tra­te cu foto­gra­fi­i­le mele pen­tru a sus­ți­ne finan­ci­ar #pro­iect­Do­bro­gea. În cel mai rău caz, putem să mai prin­tăm câte­va pen­tru dis­tri­bu­i­rea lor în Ianu­a­rie, asta în situ­a­ții spe­ci­a­le. Mul­țu­mesc tutu­ror celor care au coman­dat, pre­cum și celor care ne-au sus­ți­nut chiar și cu un sha­re. Rog pe cei care ne-au con­tac­tat și au coman­dat, dar nu au mai dat nici un semn — nu judec pe nimeni — să ne con­tac­te­ze, să știm ce facem cu ce au coman­dat. Eu par­că nu aș cre­de că au făcut‑o inten­țio­nat, ca să mă încur­ce…

Între timp am achi­zi­țio­nat echi­pa­ment mai per­for­mant, iar coloa­na sono­ră va fi refă­cu­tă com­plet pen­tru Poves­tea Dobro­gei, fil­mul la care lucrez. Aju­to­rul vos­tru a fost de 2–3 ori deci­siv, au fost momen­te în care nu mai aveam spe­ran­ță. Tris­tă sen­za­ție, să vezi că mun­ca ta, Sufle­tul tău, au fost insu­fi­cien­te, pen­tru că ești prea slab. Dar cred că toți tre­cem prin asta în via­ță.

Dra­gi­lor, Car­tea de Bas­me va fi des­chi­să iar, iar Poves­tea va fi spu­să. Dobro­gea, Tată — DOBROGEA! Comenzi Calen­da­re: Miha­e­la Robaș — RBS ser­vi­ce”.

BONUS:

MN: Sus­ți­nem pro­iec­tul Dobro­gea, tată, Dobro­gea! Albu­me­le foto extra­or­di­na­re, rea­li­za­te de Mir­cea Bezer­ghea­nu și publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 15.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply