Mirajul filmelor, romanelor și povestirilor de capă și spadă ne urmărește încă din copilărie și adolescență | Ilustrații realizate de Valentin Tănase

0
341

Valen­tin Tana­se: ”Mira­jul fil­me­lor, roma­ne­lor și poves­ti­ri­lor de capă și spa­dă ne urmă­reș­te încă din copi­lă­rie și ado­les­cen­ță. D’Ar­tag­nan și mus­che­ta­rii săi, Par­da­i­l­lan, căpi­ta­nul Fra­ca­s­se, Sur­co­uf și mulți alți eroi sunt per­so­na­je care au rămas într‑o memo­rie afec­ti­vă, într-un uni­vers popu­lat de con­flic­te, pie­dici, situ­a­ții dra­ma­ti­ce, dar în care cura­jul, vite­jia, îndrăz­ne­a­la și cre­din­ța într-un ide­al inving întot­dea­u­na. Cos­tu­me­le, culoa­rea și atmosfe­ra de epo­că, dina­mis­mul acțiu­nii sunt ingre­dien­te­le care asi­gu­ră far­me­cul aces­tui subiect, pes­te vre­muri și ani, sti­mulând tot­o­da­tă și ima­gi­na­ția ilus­tra­to­ru­lui”.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 07.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply