Micul Prinț — spectacol pentru oameni mari — LIVE, Online | Duminică, 27 decembrie 2020, ora 20:00, ora României

0
289

Micul Prinț — spec­ta­col pen­tru oameni mari — LIVE, eveni­ment onli­ne, Dumi­ni­că, 27 decem­brie 2020, ora 20:00, ora Româ­ni­ei.

Public: Ori­ci­ne, cu sau fără cont de Face­bo­ok.

Ochii sunt orbi. Lim­pe­de nu vezi decât cu ini­ma”.

O monta­re mini­ma­lis­tă, pen­tru oameni mari, care adu­ce la supra­fa­ță pro­fun­zi­mi­le celui mai citit text din lite­ra­tu­ra uni­ver­sa­lă, într‑o atmosfe­ră sin­ce­ră și inti­mă. Deco­rul, cos­tu­me­le, sce­no­gra­fia sunt con­stru­i­te de cei mai mari cre­a­tori ai lumii tea­tru­lui, pe nume­le lor: spec­ta­to­rii.
Labo­ra­to­rul de cre­a­ție: Ima­gi­na­ția.
Mij­loa­ce: Cuvân­tul, muzi­ca și fan­te­zia. Cadrul: Sce­na.
3 actori cu 3 instru­men­te îi poar­tă pe pri­vi­tori pe toa­te pla­ne­te­le vizi­ta­te de Micul Prinț, într‑o poves­te emo­țio­nan­tă, pre­să­ra­tă cu per­so­na­je comi­ce și situ­a­ții ine­di­te, toa­te acom­pa­ni­a­te de muzi­că live.
Dura­ta spec­ta­co­lu­lui: 1 h, fără pau­ză.
Dis­tri­bu­ția:
Dora Nota­res­cu
Vlad Gălă­ția­nu
Ște­fan Ruxan­da.
Regia:
Ște­fan Ruxan­da.
———
Bile­te­le se pot obține accesând lin­kul:
https://www.rotarientertainment.ro/
———-
Un pro­iect rea­li­zat RED NOSE SOCIETY, ROTARI ENTERTAINMENT, cu spri­ji­nul EPSON Româ­nia.
————————–

Spec­ta­co­lul din aceas­tă sea­ră a fost o încân­ta­re de la înce­put și până la final. Am rămas cu zâm­be­tul pe buze și cu ini­ma vibrând, câte­va ore după ce am ieșit din sala mică a Pala­tu­lui Națio­nal al Copi­i­lor. Ați reu­șit să trans­mi­teți emo­ție și să mă faceți să-mi doresc să vin cu mare drag și la alte spec­ta­co­le. Vă mul­țu­mesc, oameni fru­moși!” (Oana Pala­neț).
“Am asis­tat la spec­ta­co­lul Micul Prinț (în Con­stan­ța) și pot sa con­firm ca este genul de expe­rien­ță vibran­tă, mag­ne­ti­că, ce te lasă cu un after­tas­te pozi­tiv, un gust plă­cut in cerul min­tii”. (Geor­ge Cos­min Bors).
“A fost o pro­vo­ca­re pen­tru min­te și suflet, mai ales suflet”. (Des­pi­na Maria Don­ca).
“Un spec­ta­col lumi­nos, care ne‑a mân­gâi­at sufle­te­le, pus în sce­nă cu măies­trie de acești trei minu­nați actori, care au reu­șit sa trans­for­me poves­tea Micu­lui Prinț, într-una mai minu­na­tă decât este deja! Vă mul­țu­mim! Ne-ați umplut ini­mi­le de bucu­rie și emo­ție!” (Valen­ti­na Bar­bu).
“Am cre­zut că nu mai exis­tă nimic sfânt pe lume. Până când am văzut Micul Prinț by Red Nose Soci­e­ty…”. (Tudor Anghe­les­cu).
“Un spec­ta­col emo­tio­nant, pe care îl reco­mand din toa­ta ini­ma”. (Oana Toma).
“Super­bi! Nu mi s‑a întâm­plat vreo­da­tă să zâm­besc pen­tru o peri­oa­dă atât de înde­lun­ga­tă ca la spec­ta­co­lul aces­ta!” (Patri­cia Patras).


Man­ga­lia News, 22.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply