Măsura 6 — Tânărul Fermier 2021, sesiune nouă. Proiectele se depun la AFIR din 4 ianuarie!

0
766

Măsura 6 — Tânărul Fermier 2021, sesiune nouă. Proiectele se depun la AFIR din 4 ianuarie!

INFORMARE pri­vind lan­sa­rea sesiu­nii de depu­ne­re pro­iec­te din cadrul Măsu­rii 6 — dezvol­ta­rea exploa­ta­ţi­i­lor şi a între­prin­de­ri­lor, sub-măsu­ra 6.1 Spri­jin pen­tru insta­la­rea tine­ri­lor fer­mi­eri — dias­po­ra.

Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le anun­ță lan­sa­rea sesiu­nii de depu­ne­re pro­iec­te din cadrul Măsu­rii 6 — Dezvol­ta­rea exploa­ta­ţi­i­lor şi a între­prin­de­ri­lor, sub-măsu­ra 6.1 Spri­jin pen­tru insta­la­rea tine­ri­lor fer­mi­eri – dias­po­ra, care se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 04 ianu­a­rie 2021, ora 9.00 04 mai 2021, ora 16.00.   

Alo­ca­rea finan­ci­a­ră pen­tru sesiu­nea con­ti­nuă anu­a­lă de depu­ne­re pro­iec­te pen­tru tine­rii fer­mi­eri din dias­po­ra este de 20.000.000 euro.

Nou­ta­tea aces­tei sesiuni con­stă în eli­mi­na­rea unor con­di­ții care tre­bu­iau înde­pli­ni­te pen­tru acce­sa­rea sub­mă­su­rii, ceea ce con­du­ce la faci­li­ta­rea acce­su­lui tine­ri­lor din dias­po­ra care vor să se insta­le­ze ca tineri fer­mi­eri în zone­le rura­le și să dezvol­te exploa­ta­ții agri­co­le.

Mai mul­te infor­ma­ții pri­vind con­di­ți­i­le de par­ti­ci­pa­re gene­ra­lă, deta­lii cu pri­vi­re la depu­ne­rea pro­iec­te­lor, pra­gul minim pri­vind sco­rul unui pro­iect și pra­gu­ri­le de cali­ta­te luna­re, vor putea fi găsi­te  accesând www.afir.info.


Man­ga­lia News, 28.12.2020. (Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply