Ludovic Orban A DEMISIONAT!

0
201

Dis­cu­ția din­tre Kla­us Iohan­nis și Ludo­vic Orban, care a avut loc luni, la Pala­tul Cotro­ceni, a fost una neplă­cu­tă pen­tru actu­a­lul pre­mi­er și pre­șe­din­te al PNL, au decla­rat sur­se poli­ti­ce. În con­se­cin­ță, Ludo­vic Orban a anun­țat că își dă demi­sia din func­ție.

În altă ordi­ne de idei, lui Orban i s‑ar fi trans­mis de către pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis că nu va mai fi nomi­na­li­zat pen­tru func­ția de prim-minis­tru, la nego­ci­e­ri­le pen­tru vii­to­rul guvern. După întâl­ni­rea din­tre cei doi, Orban a ple­cat la Pala­tul Vic­to­ria, fără a mai tre­ce pe la par­tid, unde era aștep­tat de cole­gii săi, deo­a­re­ce con­vo­ca­se o ședin­ță pen­tru a dis­cu­ta rezul­ta­tul ale­ge­ri­lor de dumi­ni­că. 

UPDATE: „Am decis să îmi depun man­da­tul de pre­mi­er, după un an și o lună în care Româ­nia s‑a con­frun­tat cu o peri­oa­dă extrem de difi­ci­lă. Guver­nul, după demi­sia mea, va fi con­dus de un mem­bru al cabi­ne­tu­lui care va fi desem­nat de pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei”, a decla­rat Ludo­vic Orban.

Inte­ri­ma­tul actu­a­lu­lui cabi­net va fi pre­lu­at, cel mai pro­ba­bil, de vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can.

Româ­nia are nevo­ie de un guvern res­pon­sa­bil, care să repre­zin­tă voin­ța cetă­țe­ni­lor și deci­zia mea de astăzi vreau să ara­te un lucru foar­te clar: nu mă cram­po­nez de func­ția de prim-minis­tru, că nego­ci­e­ri­le care vor urma tre­bu­ie să ducă la un guvern for­mat din for­țe­le de cen­tru dreap­ta ce vor să uti­li­ze­ze toa­te resur­se­le pe care le va avea Româ­nia”, a mai spus Orban. (cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply