LIDERI — NĂSCUȚI SAU CREAȚI? | Un articol semnat de Florian Marin, președinte FSLR

0
226

LIDERI — NĂSCUȚI SAU CREAȚI? | Un articol semnat de Florian Marin, președinte FSLR.

Orga­ni­za­ți­i­le sin­di­ca­le se con­frun­tă cu o scă­de­re a numă­ru­lui de mem­bri, situ­a­ție întâl­ni­tă în majo­ri­ta­tea sta­te­lor euro­pe­ne. De ase­me­nea, putem iden­ti­fi­ca un trend de îmbă­trâ­ni­re a acti­vu­lui sin­di­cal, pe fon­dul îmbă­trâ­ni­rii popu­la­ți­ei și a for­ței de mun­că la nive­lul Euro­pei. Nu în ulti­mul rând, digi­ta­li­za­rea a con­tri­bu­it într‑o manie­ră bru­ta­lă la influ­en­ța­rea țesu­tu­lui soci­al, ast­fel că aceas­ta a afec­tat inclu­siv orga­ni­za­ți­i­le sin­di­ca­le. În toa­tă aceas­tă dina­mi­că, lea­der­ship-ul sin­di­cal tre­bu­ie să se adap­te­ze și să facă față unor pro­vo­cări ine­di­te, cum ar fi digi­ta­li­za­rea sau glo­ba­li­za­rea. Per­soa­ne­le cele mai expu­se din pia­ța mun­cii sunt tine­rii.

Cri­za din 2011 a evi­den­ți­at în mod clar fap­tul că tine­rii au fost cei mai expuși tur­bu­len­țe­lor pie­ței mun­cii, o dova­dă cla­ră fiind șoma­jul îngri­jo­ră­tor de mare în rân­dul tine­ri­lor, dar și apa­ri­ția con­cep­tu­lui de tine­rii NEETS (not in scho­ol, edu­ca­tion or trai­ning). Toa­te aces­tea sădesc nevo­ia exis­ten­ței unor lideri tineri în miș­ca­rea sin­di­ca­lă. De alt­fel, înti­ne­ri­rea lea­der­ship-ului sin­di­cal con­sti­tu­ie un demers cu sens, deo­a­re­ce aceștia sunt mai recep­tivi și capa­bili să inter­na­li­ze­ze schim­ba­rea, atât la nivel per­so­nal cât și la nivel orga­ni­zațio­nal. Pro­ble­ma­ti­ca înti­ne­ri­rii lea­dear­ship-ului sin­di­cal este una difi­cil de ges­tio­nat, deo­a­re­ce mun­ca se repre­zin­tă pe ea însăși iar tine­ri­lor le este foar­te difi­cil să obți­nă un con­tract de mun­că pe peri­oa­da nede­ter­mi­na­tă sau să bene­fi­cie­ze de con­trac­te de mun­că sta­bi­le.

În gene­ral, nive­lul de pro­duc­ti­vi­ta­te redus livrat de tineri coro­bo­rat cu pre­siu­nea pe fle­xi­bi­li­za­rea sis­te­mu­lui de rela­ții indus­tri­a­le con­sti­tu­ie ele­men­te care împie­di­că acce­sul tine­ri­lor la pia­ța mun­cii res­pec­tiv împie­di­că inclu­siv orga­ni­za­rea aces­to­ra în sin­di­ca­te. Mai mult decât atât, tine­rii sunt extrem de vola­tili și extrem de mobili, ast­fel că lip­sa obli­ga­ți­i­lor le per­mi­te să renun­țe ușor la un loc de mun­că sau să se depla­se­ze într‑o altă regiu­ne sau țară cu locul de mun­că. Psi­ho­lo­gia și aștep­tă­ri­le tine­ri­lor sunt rela­tiv dife­ri­te de reven­di­că­ri­le sin­di­ca­le dar și de agen­da publi­că a mari­lor cen­tra­le sin­di­ca­le. Acce­sul tine­ri­lor în top mana­ge­men­tul orga­ni­za­ți­i­lor sin­di­ca­le este o ches­tiu­ne impe­ra­tiv nece­sa­ră pen­tru supra­vie­țu­i­rea orga­ni­zațio­na­lă dar și pen­tru conec­ta­rea agen­dei sin­di­ca­le la întrea­ga pale­tă de aștep­tări a lucră­to­ri­lor, indi­fe­rent de vâr­stă.

Un prim pas în vede­rea con­stru­i­rii unor tineri lideri în miș­ca­rea sin­di­ca­lă tre­bu­ie să faci­li­te­ze și să moti­veze acce­sul tine­ri­lor în sin­di­ca­te pen­tru ca aceștia să fie fami­li­a­ri­zați cu moda­li­ta­tea de orga­ni­za­re și func­țio­na­re a unui sin­di­cat. Deși exis­tă mul­tă pole­mi­că pe mar­gi­nea exis­ten­ței unor abi­li­tăți năs­cu­te la nive­lul unui indi­vid pen­tru asi­gu­ra­rea unui nivel de lea­der­ship cali­ta­tiv, se apre­cia­ză că se poa­te livra un nivel de ridi­cat de cali­ta­te în pro­ce­sul de repre­zen­ta­re sin­di­ca­lă cu abi­li­tăți învă­ța­te.

Înțe­le­ge­rea pro­ce­su­lui de repre­zen­ta­re sin­di­ca­lă, a sis­te­mu­lui de rela­ții indus­tri­a­le, a pie­țe­lor, a con­trac­tu­lui soci­al, a glo­ba­li­ză­rii acum și a digi­ta­li­ză­rii repre­zin­tă deprin­deri care pot asi­gu­ra un nivel ridi­cat de lea­der­ship. Toa­te aces­te cunoș­tin­țe sunt impe­ra­tiv nece­sa­re în pro­ce­sul de nego­ci­e­re la nivel de con­tract colec­tiv de mun­că. Aces­te cunoș­tin­țe tre­bu­ie com­ple­ta­te cu o serie de abi­li­tăți și tră­să­turi mult mai greu de asi­mi­lat.

Con­tro­lul emo­țio­nal, capa­ci­ta­te de per­su­a­siu­ne, empa­tie, capa­ci­ta­tea de moti­va, încre­de­re, curaj, inte­gri­ta­te, inspi­ra­ție, pasiu­ne sau răb­da­re sunt tră­să­turi ale unui lider care deși se pot învă­ța de către ori­ce per­soa­nă nu sunt uti­li­za­te sau folo­si­te cu ace­iași efi­cien­ță în com­pa­ra­ție cu un o per­soa­nă care dis­pu­ne de aces­te carac­te­ris­tici nativ.

Un lider care inte­grea­ză nativ majo­ri­ta­tea carac­te­ris­ti­ci­lor ante­ri­or men­țio­na­te sunt mult mai adap­tați cul­tu­rii orga­ni­zațio­na­le spe­ci­fi­ce orga­ni­za­ți­i­lor sin­di­ca­le. În situ­a­ția în care exis­tă des­chi­de­rea și moti­va­ția nece­sa­ră, o per­soa­nă poa­te deve­ni lider într‑o orga­ni­za­ție sin­di­ca­lă, aces­ta având capa­ci­ta­tea să cores­pun­dă aștep­tă­ri­lor mem­bri­lor de sin­di­cat însă per­for­man­ța și dife­ren­ța în repre­zen­ta­rea sin­di­ca­lă este rea­li­za­tă de per­soa­ne care se nasc cu abi­li­tăți de lideri.

Autor: Flo­ri­an Marin, mem­bru al echi­pei de mana­ge­ment, pre­șe­din­te FSLR.

Arti­col publi­cat în publisind.ro.


Man­ga­lia News, 12.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply